GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Gaarne geven we eene plaats aan de hieronder overgenomen mededeelingen over de stichting van de Theologische School der Gereformeerde kerken in Nederland.Op 6 December heeft de Theol. School haar 40-jarig bestaan gevierd. Dit feit zal gewis in de Geref. kerken niet onopgemerkt voorbijgegaa ...

16 december 1894
De Heraut
L.
K.
(Amst. Kerkbode.)
5015 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Hooggeachte Redactie !In No. 1403 van uw blad lees ik onder de rubriek „Ingezonden stukken" in een circulaire van de heeren H. Bijleveld c. s. onder meer aangaande de Vrije Universiteit: „En dan — we missen nog een Medische en een Wis-en ...

4 december 1904
De Heraut
L.
Uw dw. B.
275 woorden
Hit de Pers.

Hit de Pers.

In het Noord E.olla7idsch Kerkblad komt Ds. Lindeboom op tegen het doorsiudeeren van de «studenten* en het zich niet beroepbaar stellen van degenen, die praeparatoir examen hebben edaan.»Wathetlaatste betreft, merkt hij't volgende op: Ook uit kerkrechtelijk oogpunt dient er wijzigin ...

30 maart 1919
De Heraut
L.
478 woorden
Weer thuis.

Weer thuis.

Wat kan het thiiis recht gezellig süjn! Somhiige toioeders hebben er zoo den slag 'vah om het thuis gezellig te makenIeder huisgenoot heeft zijn eigen plaats. De eenvoudige beete smaakt heerlijker dan leklr'ernijen elders. De gesprekken van hart tot hart doen meer goed dan duizend redeneer ...

7 juli 1922
De Reformatie
L.
652 woorden
Persoonlijkheid.

Persoonlijkheid.

Dit was een persoonlijke daad.Niemand dwong deze weduwe om alles te geven.Had ze om raad gevraagd, men zou gezegd hebben, houd maar wat ge hebt of geef slechts een deel aan den Heere.Maar zij zegt: Alles of niets is voor den Heere, en ik kies: Alles.Het zieleleven heef ...

21 juli 1922
De Reformatie
L.
704 woorden
Teedere godsvrucht.

Teedere godsvrucht.

De pronkkamer raakt uit de mode.In onzen tijd houden we geen .dingen aan, die niet betalen. Alles moet practisch nut hebben.De vroegere huismoeders dachten er anders over. iWat was het er schoon en deftig in die pronkkamer. • En vol! 't'Leek wel een museum.Geschenken, die de ...

28 juli 1922
De Reformatie
L.
666 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Mijnheer de Redacteur, „Het Verzekeringsblad voor Nederland en België" van 1 December 1922 ligt vopr me. Het hoofdartikel draagt het opschrift: „Het bevorderen van geestelij'ke en zedelijke belangen door stoffelijke middelen" en begint 'met er 'op te wijzen, dat degenen, die van godsdienst ...

29 juni 1923
De Reformatie
L.
539 woorden
Tentoonstelling van portretten — Stedelijk Museum.

Tentoonstelling van portretten — Stedelijk Museum.

Belangrijk is deze tentoonstelling door het overzichtelijke van de verschillende richtingen in de schilderkmist van de laa.tste 50 jaxen, ook al is zij in dat opzicht niet volledig. Verder schijnt het aiajitrekkelijk, kennis te maken met de conterfeitsels van de schilders zelf, wier producten wij ...

7 november 1924
De Reformatie
L.
C. T.
1186 woorden
Christelijk Beginsel en Moderne Letterkunde.

Christelijk Beginsel en Moderne Letterkunde.

V. Na de erkenning, dat veel goeds in de moderne letterlcunde te vinden is, dank zij Gods gemeen© gratie, zooals we dat in het vorig artikel aantoonden, volgt nu de bewijsvoering voor de uitspraak, dat we met de grondbeginselen der moderne literatuur als christenen ...

14 november 1924
De Reformatie
C. T.
L.
1296 woorden
Van en over Boeken.

Van en over Boeken.

(Slot) Na de bespreking van de vooTnaa, mste eigenschappen van 't werk' van Ds H. J. Heynes, zooals die blijken uit zijn schetsenbundels „Bij' ons in Noord-Holland" en „Noord-Hollandsche menschen en dingen", handelen we thans over den roman, die tot dit 20e eeuwsch ...

19 december 1924
De Reformatie
C. T.
L.
2108 woorden
van 3