GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.097 resultaten
Filteren
van 110
WINCKEL.
Buitenland.

Buitenland.

Hoorwegen. Verbanning van de klassieke talen.Terecht heeft het opzien gebaard, dat in Noorwegen de Grieksche en Latijnsche talen aan de hoogescholen niet meer onderwezen worden. Deze paedagogische revolutie geldt alleen voor Noorwegen, niet voor Zweden. De m ...

De Heraut
WINCKEL.
476 woorden
Buitenland

Buitenland

De predikant Lancelot Holland te Holland heeft de Episcopaalsche kerk verlaten, om zich bij de Nonconformisten te voegen. In breede kringen werd^zijn naam bekend door zijne oppositie tegen de richting van de Engelsche staatskerk, die een wederkeeren tot de leer en den eeredienst van Rome op het o ...

De Heraut
WINCKEL.
330 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschiand. De-GereformeVrde bond en de Unie.In No. 34 van de Ref. Kirchenztg. vindt men eene merkwaardige verklaring omtrent het wezen en het doel van, den; ; »Gereformeerden bond", gevloeid uit de pen van den voorzitter van genoemden bond, ? ^den jhofprediker ÏDr, Brandes. Deze luidt al ...

De Heraut
WINCKEL.
754 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Df, Lunn niet tot den paus toegelaten. Jaarlijks houdt men te Grindelwald in Zwitserland conferentiën voor de hereeniging van alle kerken. Bijna uitsluitend komen daar Engelsche predikanten, die onder praesidium vaii Dr. Lunn, zich telkens uitspreken over het wenschelijke, dat toch alle kerken éé ...

De Heraut
WINCKEL.
274 woorden
Buitenland.

Buitenland.

FraKkrïJk. De houding der Protes­ tanten tegenover de mach^'soverschrijding der overheid.Den 24sten Decemljer 1893 werd aan de verschillende kerken in Frankrijk een ministerieele beschikking toegezonden, volgens welke de kerkelijke administratiën of kerkerad ...

De Heraut
WINCKEL.
799 woorden
Gemangd Dieuws.

Gemangd Dieuws.

Te Londen is onlangs ds aandacht zeer gevestigd geweest op Khama, een neger-opperhoofd. De Graphic kondigde eenigen tijd geleden aan, dat drie opperhoofden van volken in het zuiden van Afrika te Londen zouden komen, om te protesteeren tegen, het bezetten van hun land door eene maatschappij aan we ...

De Heraut
WINCKEL.
190 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Eeti proces wegens meineed. De Roomsche pastoor A. Burtz, vroeger te Niedormagstatt in de Elsasz, ontving van een lid zijner gemeente de som van 1950 francs voor een bepaald doel, en dit onder het ^zegel van de biecht. Toen .de betrokken persoon gestorven was, misten de erfgenamen genoemde som. D ...

De Heraut
WINCKEL.
455 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Zendingvereeniging van de Episcopale kerk heeft een leger van niet minder dan 730 zendelingen in dienst, waarvan slechts 481 tractement uit de zendingskas ontvangen. Van deze Engelsche Zendelingen leven er (> •] van eigen middelen, 23 worden door de Zendingvereenigingen in Australië, Zuid-A ...

De Heraut
WINCKEL.
180 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Sultan gaat voort met de Armeniërs te vervolgen. Tien Armenische meisjes van 8 tot io jaar, wier vaders bij het bloedbad in Arabkir gedood werden, kwamen de laatste week van het vorig jaar te Konstantinopel aan, om v\ het daarbestaande Duitsche weeshuis gebracht te %vorden. Op direct bevel van ...

De Heraut
WINCKEL.
253 woorden
Buitenland.

Buitenland.

ll Meianehthon. Luiher heeft eenmaal ge­ setuigd : > Wat wij van de wetenschappen en van ware philosophie weten, dat danken wij aan Philippus"; en aan het eind van zijn leven schreef hij: _ ïWat God door dit zijn werktuig op het g ...

De Heraut
WINCKEL.
1572 woorden
van 110