GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.097 resultaten
Filteren
van 110
WINCKEL.
Buitenland.

Buitenland.

Franispijk. »De Fransche Alliantie", eene vereeniging, die ten doel heeft het gebruik der Fransche taal te bevorderen in de koloniën, besloot onlangs in Madagascar alleen Jezuïtenscholen te steunen. Men kan denken, dat de Protestanten hierover zeer gebelgd zijn en dat velen hun lidmaatschap van g ...

De Heraut
WINCKEL.
562 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Hoorwegen. Verbanning van de klassieke talen.Terecht heeft het opzien gebaard, dat in Noorwegen de Grieksche en Latijnsche talen aan de hoogescholen niet meer onderwezen worden. Deze paedagogische revolutie geldt alleen voor Noorwegen, niet voor Zweden. De m ...

De Heraut
WINCKEL.
476 woorden
Buitenland

Buitenland

De predikant Lancelot Holland te Holland heeft de Episcopaalsche kerk verlaten, om zich bij de Nonconformisten te voegen. In breede kringen werd^zijn naam bekend door zijne oppositie tegen de richting van de Engelsche staatskerk, die een wederkeeren tot de leer en den eeredienst van Rome op het o ...

De Heraut
WINCKEL.
330 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschiand. De-GereformeVrde bond en de Unie.In No. 34 van de Ref. Kirchenztg. vindt men eene merkwaardige verklaring omtrent het wezen en het doel van, den; ; »Gereformeerden bond", gevloeid uit de pen van den voorzitter van genoemden bond, ? ^den jhofprediker ÏDr, Brandes. Deze luidt al ...

De Heraut
WINCKEL.
754 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Fi*ankrijS{. Een voorval indegerechtszaal van het hof van Assises.Eenigen tijd geleden deelden wij een staaltje mede van verwildering van zeden onder het opkomend geslacht in Engeland; niet minder blijkt het in Frankrijk gesteld. Immers lazen wij onlangs het volgende: Het volgende v ...

De Heraut
Ov üat de Fransche '-y advocaat
wiens pleidooi we afschreven
kennelijk de beteekenis van de school overdrijft
ook in den grond der aaak aan het onderwijs de
WINCKEL.
775 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Df, Lunn niet tot den paus toegelaten. Jaarlijks houdt men te Grindelwald in Zwitserland conferentiën voor de hereeniging van alle kerken. Bijna uitsluitend komen daar Engelsche predikanten, die onder praesidium vaii Dr. Lunn, zich telkens uitspreken over het wenschelijke, dat toch alle kerken éé ...

De Heraut
WINCKEL.
274 woorden
Buitenland.

Buitenland.

FraKkrïJk. De houding der Protes­ tanten tegenover de mach^'soverschrijding der overheid.Den 24sten Decemljer 1893 werd aan de verschillende kerken in Frankrijk een ministerieele beschikking toegezonden, volgens welke de kerkelijke administratiën of kerkerad ...

De Heraut
WINCKEL.
799 woorden
Gemangd Dieuws.

Gemangd Dieuws.

Te Londen is onlangs ds aandacht zeer gevestigd geweest op Khama, een neger-opperhoofd. De Graphic kondigde eenigen tijd geleden aan, dat drie opperhoofden van volken in het zuiden van Afrika te Londen zouden komen, om te protesteeren tegen, het bezetten van hun land door eene maatschappij aan we ...

De Heraut
WINCKEL.
190 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Een reiziger, die dezen zomer - Palestina bereisde, deelt ons het volgende mede omtrent de overblijfselen eener Samaritaansche gemeente: «Wij werden opgewacht door Jacob Shellaby, het hoofd van de afstammelingen van het volk, tot hetwelk de vrouw behoorde, waarmede de Heere Jezus eens een gesprek ...

De Heraut
WINCKEL.
1309 woorden
Buitenland.

Buitenland.

DuitsshSanil. Actie tegen Naumann, In den laatsten tijd is in Duitschland de naam van den predikant Naumann schier op aller lippen. Reeds gaat het gerucht, dat de opperkerkeraad van de Pruisische Evangelische landskerk bezig is eene circulaire te schrijven, om den ...

De Heraut
WINCKEL.
1211 woorden
van 110