GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.097 resultaten
Filteren
van 110
WINCKEL.
Buiteuland.

Buiteuland.

Duitschland. Voortdurende sympathie voor de Boeren. Een handschoen toegeworpen aan de Kerk.Het verheugt ons dat in Duitsche Christelijke kringen de stemming stseds goed gezind blijft voor de Zuid-Afrikaansche republieken. Men had kunnen verwachten, dat het vermoorden van den Duitschen geza ...

De Heraut
WINCKEL.
784 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Elk jaar wordt in Engeland een z. g. »Church Congress" saamgeroepen, waarin de ambtsdragers en leden der Anglicaansche kerk saamkomen om over de belangen hunner kerk en over de quaestiën van den dag te handelen. Deze vergadering zal in de maand September ...

De Heraut
WINCKEL.
439 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Schadelijke werking van het z. g. Parlement der godsdiensten. De naweeën van het bekende wereldcongres voor godsdiensten, door een methodistischen predikant te Chicago bijeengeroepen, doen zich nog gevoelen. Men beweert wel dat een heiden zich ten gevolge van het g ...

De Heraut
WINCKEL.
914 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Het gouden jubileum der Chr.Jongelingsvereeniging te Londen. Van den isten Juni tot den 7den van die maand werd te Londen het gouden jubileum der Chr. Jorigelingsvereeniging gevierd.der Chr. Jorigelingsvereeniging gevierd. Het is opmerkelijk, hoe deze feestviering in breedere kri ...

De Heraut
WINCKEL.
877 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Rusland. Weder eene nieuwe secte. Er is eene nieuwe secte in het Wolga-gebied ontdekt, aan welke door het volk de naam van de ïheimelijke wurgers" gegeven is. De aanhangers dier secte verwerpen de ambtsdragers der orthodoxe of Grieksche staatskerk, en willen ook van de meeste ceremoniën dier kerk ...

De Heraut
WINCKEL.
684 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Von Bismarck's per­ soonlijke verhouding tot de religie.In een vorig artikel hebben we uiteengezet welke houding de overleden Duitschen Kanselier aannam tegenover de kerk des Heeren, laat ons nu nog enkele mededeelingen doen omtrent zijn persoon ...

De Heraut
WINCKEL.
1676 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Engeland. Een circulaire van den Bisschop van Londen.De volgende brief gedateerd, Julham Polace, 14 Juni, is door den Bisschop van Londen aan al de Predikanten van zijn bisdom gezonden ; „Weleerwaarde en hooggeachte heer, er zijn eenige zaken de verrichting van den Heiligen Dienst betreffe ...

De Heraut
M. LONDON.
WINCKEL.
1555 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Te Bazel heeft men een congres gehouden om de kolonisatie van Palestina door Joden te bevorderen. Men sprak op dit «Sionitisch congres" uit, dat de Joodsche natie recht heeft op het bezit van het Heilige land. Een verslag omtrent den gunstigen toestand der Joodsche koloniën in Palestina werd zeer ...

De Heraut
WINCKEL.
205 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. De keizer naar het oosten.De keizer van Duitschland zal de inwijding van de „Kerk van den Verlosser" te Jeruzalem bijwonen. Het programma van die plechtigheid luidt aldus: De keizer en de keizerin worden door eene deputatie van de Johanniterorde, waarvan Dr. Von Levetzo ...

De Heraut
WINCKEL.
714 woorden
De doleerende kerk van Oudewater in ’tbegin der 17de eeuw.

De doleerende kerk van Oudewater in ’tbegin der 17de eeuw.

Het stedeke Oudewater is m menig opzicht merkwaardig. De aandacht van den vreemdeling trekt het door zijn antieke gevels, waarvan enkele nog geheel ongeschonden en onveranderd zijn gebleven, door zijn kronkelende straten en door zijn stadhuis, dat het vorige jaar gerestaureerd, of liever gerenove ...

De Heraut
WINCKEL.
938 woorden
van 110