GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Ex pastor Traub. De gewezen predikant Traub, thans afgevaardigde naar den rijksdag, welke indertijd afgezet werd om zijn afwijkende gevoelens, keert zich in den laatsten lijd steeds meer af van zijn liberale vrienden. Hij schreef dezer dagen: »Ik verheug mij er in, dat ik van uit mijn kerkelijk s ...

De Heraut
WlNCKEL.
118 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In China arbeiden 300 Europeesche geneesheeren met 5000 mboorlingen als helpers in 250 grootere eix kleinere hospitalen, waarin jaarlijks minstens 2000 000 patiënten. Wel een bewijs hoe de Medische zending zich in het Hemelsche rijk uitbreidt. Daar zoowel de Engelsche regeering a!s de Chineesche ...

De Heraut
WlNCKEL.
134 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Billards in Jongelingsvereenigingen ! In Engeland is de quaestie aan de orde, of men in Jongelingsvereenigingen ook gelegenheid zal geven tot billarten. Er wordt voor en tegen gepleit. De quaestie is urgent geworden, omdat men voor de vraag staat, of men in het reusachtige gebouw dat te Londen vo ...

De Heraut
WlNCKEL.
165 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Engelsche Ritualisten bewegen zich steeds meer in Roomsche richting. Dit blijkt o. a. uit de volgende bekendmaking in eene Episcopaalsche gemeente: Maandag i November. Feestdag van Allerheiligen.Op dezen dag moeten allen die kunnen, aanwezig zijn bij het Heilig Avondmaal. Te 7 ure v.m. ...

De Heraut
WlNCKEL.
179 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Uit Tsingtau wordt gemeld, dat sedert dez Chineesche stad in handen der japanners gevallen is, de zendelingen geen vrijheid van beweging hebben, maar als gevangenen beschouwd worden. Een verzoek om voort te gaan gelijk men gewoon was, werd afgeslagen. Superintendent Boskamp heeft gedurende de bel ...

De Heraut
WlNCKEL.
179 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Den 23sten Nov. van het vorige jaar werd voor het »Oberverwaltungsgericht" te Berlijn een klacht van den predikant Reuter behandeld. De regeeringspresident van Cöslin had van genoemden predikant geëischt, zich niet meer «Evangelisch-Luthersch" te noemen en hem op straffe van 50 mark boete verbode ...

De Heraut
WlNCKEL.
210 woorden
Gemengd nieuws

Gemengd nieuws

Te Parijs heeft zich een bond tot wederinvoering van het heidendom gevormd. De aanbidding van Zeus met de andere Olympische goden en de vercering van het schoone en van de kunst is de band welke de leden verbindt. De redactie van een zedeloos geïllustreerd tijdschrift, hetwelk wegens zijn schande ...

De Heraut
WlNCKEL.
237 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In Januari van dit jaar is in Allehabad in £ngelsch-Indië een ^parlement van Godsdiensteno: gehouden. Een predikant, de heer Rudra, sprak over: leen Indische Christelijke geloofsbelijdenis.< i: Een middagvergadering werd geopend met gebed door een Hindoe; op een namiddagvergadering ging weer e ...

De Heraut
WlNCKEL.
240 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

De Chineesehe premier over de religie. Volgens het .'llgem. Zendingstijdsehrift heeft een redacteur van de Peking Gazette een onderhoud met dan eersten minister van China gehad, waarin deze staatsman verklaarde grootcn eerbied te hebben voor godsdienstige menschen. Maar hij achtte het onnoodig, i ...

De Heraut
WlNCKEL.
284 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Algemeen gebed voor hetherstel van Spurgeon.In het jongste nummer van Spurgeon's orgaan: Sword and Trowel wordt medegedeeld hoe veel gebed er voor het herstel van den geliefden gevaarlijk kranken leeraar is. Er is wellicht in de geschiedenis der kerk geen voorbeeld geweest van zu ...

De Heraut
WlNCKEL.
292 woorden
van 8