GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Gemengd nieuws

Gemengd nieuws

Te Parijs heeft zich een bond tot wederinvoering van het heidendom gevormd. De aanbidding van Zeus met de andere Olympische goden en de vercering van het schoone en van de kunst is de band welke de leden verbindt. De redactie van een zedeloos geïllustreerd tijdschrift, hetwelk wegens zijn schande ...

De Heraut
WlNCKEL.
237 woorden
Buitenland

Buitenland

OiaiischSand. Uit Hamburg. De volgende woorden werden op het jongste zendingsfeest te Hermannsburg door een grijsaard van 86 jaren uitgesproken. Zij hangen een eenvoudig tafereel op van de geestelijke ellende in de stad Hamburg.Is Hamburg eene Christelijke s ...

De Heraut
WlNCKEL.
474 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een oordeel over de Transvaalsche gebeurtenis.Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat men in Christelijke kringen in Engeland anders over Jameson's schanddaad denkt, dan dat dit in de pers gedaan wordt. Althans The Indeendent betoogt, dat Dr ...

De Heraut
WlNCKEL.
1068 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

De Moravische broeders tellen in Bohème, hun bakermat, slechts 552 leden, die tot twee kerken behooren. Zij trachten in den laatsten tijd dit getal uit te breiden, doch ondervinden daarbij heel wat tegenstand van de zijde der overheid. Het is bijvoorbeeld aan bijbelcolporteurs verboden ook maar h ...

De Heraut
WlNCKEL.
1220 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Wij deelden voor eenigen tijd in ons blad iets mede omtrent den toestand waarin zich het huis bevindt, dat eenmaal door Calvijn bewoond werd.Dit bericht dient gerectificeerd, omdat de «Se maine religieusé'' ons nauwkeurige mededeelingen omtrent dit gebouw gegeven heeft. Het is een feit, da ...

De Heraut
WlNCKEL.
331 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Engeland. Oppositie tegen de voorgenomen vereeniging tusschen de beide vrije kerken in Schotland.De vereeniging van de geünieerde Presbyteriaansche kerk met de vrije Schotsche kerk zal den 3isten October een voldongen feit geworden zijn. Naarmate echter dit tijdstip meer nadert, wordt de o ...

De Heraut
WlNCKEL.
1049 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Het vierde Sionietencongres werd van 13 — 16 Augustus te Londen gehouden In dit congres komen de Joden samen, die verlangen dat Palestina weder door de Joden bevolkt zal worden. De vorige congressen zijn te Basel gehouden, maar het schijnt dat de leiders vreesden dat het congres weinig bezoekers ...

De Heraut
WlNCKEL.
331 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Den 23sten Nov. van het vorige jaar werd voor het »Oberverwaltungsgericht" te Berlijn een klacht van den predikant Reuter behandeld. De regeeringspresident van Cöslin had van genoemden predikant geëischt, zich niet meer «Evangelisch-Luthersch" te noemen en hem op straffe van 50 mark boete verbode ...

De Heraut
WlNCKEL.
210 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Een „vliegende brief" is dezer dagen door den boekhandel der Berlijnsche Stadszending in het licht gezonden. Dit geschrift draagt tot opschrift: «Bidt voor de Boeren." Daarin worden authentieke getuigenissen van de barbaarsche wijze van oorlogvoeren der Engelschen aangehaald en de ellende van de ...

De Heraut
WlNCKEL.
515 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Duitschland. Reactie tegen de leer van Prof. Krüger uit Gieszen.Wij deelden onlangs mede, hoe onbeschaamd de hoogleeraar Dr. Krüger professor aan de Universiteit te Gieszen (Groot-Hertogdom Hessen) in de „Christliche Welt", de belijdenis zijner kerk heeft aangevallen. Ook gaf zijne uiteenz ...

De Heraut
WlNCKEL.
1468 woorden
van 8