GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Modern Heidendom in Bremen. Uit Bremen wordt gemeld, dat eenige weken geleden een predi kant in de JJremer Domkerk een preek hield, waarin alles wat naar religie zweemt, over boord geworpen werd. De voorganger had Psalm 79:10 tot tekst gekozen: Waarom laat gij de Heidenen zeggen: aar is nu hun Go ...

De Heraut
WlNCKEL.
764 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In De Wackier la-en wij het volgende omtrent de Zondagsviering in N.-Amerika: Eenigen tijd geleden schreef iemand uit Parijs, de hoofdstad van Frankrijk: sDe Sabbath is in Parijs niet een rustdag, maar een dag van werkzaamheid en bedrijvigheid. Van Amerikanen heb ik gehoord, dat zij deze w ...

De Heraut
WlNCKEL.
336 woorden
Gemengo Nieuws.

Gemengo Nieuws.

Het Christendom op Nias. Er is op Niai een groote beweging naar het Christendom. Men vindt daar 23, 000 Christenen en 20, 000 menschen die den Chr. doop begeeren. De Zendingsconsul baron van Boetselaer, die op uitnoodiging van de Rijniche zending een rondreis door het Zendingsgebied van Sumatra e ...

De Heraut
WlNCKEL.
356 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een oordeel over de Transvaalsche gebeurtenis.Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat men in Christelijke kringen in Engeland anders over Jameson's schanddaad denkt, dan dat dit in de pers gedaan wordt. Althans The Indeendent betoogt, dat Dr ...

De Heraut
WlNCKEL.
1068 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

De Moravische broeders tellen in Bohème, hun bakermat, slechts 552 leden, die tot twee kerken behooren. Zij trachten in den laatsten tijd dit getal uit te breiden, doch ondervinden daarbij heel wat tegenstand van de zijde der overheid. Het is bijvoorbeeld aan bijbelcolporteurs verboden ook maar h ...

De Heraut
WlNCKEL.
1220 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Engeland. Oppositie tegen de voorgenomen vereeniging tusschen de beide vrije kerken in Schotland.De vereeniging van de geünieerde Presbyteriaansche kerk met de vrije Schotsche kerk zal den 3isten October een voldongen feit geworden zijn. Naarmate echter dit tijdstip meer nadert, wordt de o ...

De Heraut
WlNCKEL.
1049 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Het vierde Sionietencongres werd van 13 — 16 Augustus te Londen gehouden In dit congres komen de Joden samen, die verlangen dat Palestina weder door de Joden bevolkt zal worden. De vorige congressen zijn te Basel gehouden, maar het schijnt dat de leiders vreesden dat het congres weinig bezoekers ...

De Heraut
WlNCKEL.
331 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Den 23sten Nov. van het vorige jaar werd voor het »Oberverwaltungsgericht" te Berlijn een klacht van den predikant Reuter behandeld. De regeeringspresident van Cöslin had van genoemden predikant geëischt, zich niet meer «Evangelisch-Luthersch" te noemen en hem op straffe van 50 mark boete verbode ...

De Heraut
WlNCKEL.
210 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Een „vliegende brief" is dezer dagen door den boekhandel der Berlijnsche Stadszending in het licht gezonden. Dit geschrift draagt tot opschrift: «Bidt voor de Boeren." Daarin worden authentieke getuigenissen van de barbaarsche wijze van oorlogvoeren der Engelschen aangehaald en de ellende van de ...

De Heraut
WlNCKEL.
515 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Duitschland. Reactie tegen de leer van Prof. Krüger uit Gieszen.Wij deelden onlangs mede, hoe onbeschaamd de hoogleeraar Dr. Krüger professor aan de Universiteit te Gieszen (Groot-Hertogdom Hessen) in de „Christliche Welt", de belijdenis zijner kerk heeft aangevallen. Ook gaf zijne uiteenz ...

De Heraut
WlNCKEL.
1468 woorden
van 8