GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Wij deelden voor eenigen tijd in ons blad iets mede omtrent den toestand waarin zich het huis bevindt, dat eenmaal door Calvijn bewoond werd.Dit bericht dient gerectificeerd, omdat de «Se maine religieusé'' ons nauwkeurige mededeelingen omtrent dit gebouw gegeven heeft. Het is een feit, da ...

17 maart 1895
De Heraut
WlNCKEL.
331 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Anierika. iets over het schoolwezen in de Vereenigde Staten. De paus en het Katholiekencongres te Chicago. Goederen in de doode hand.Het »wereld-schoolcongres" dat te Chicago bij gelegenheid van de tentoonstelling gehouden wordt, heeft als van zelf de aandacht gevestigd op het Amerikaan ...

3 september 1893
De Heraut
WlNCKEL.
1267 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitscbland. Eene uiting der Ritschliaansche school.De Christ. Welt bevatte dezer dagen een . artikel, dat in zeer hooge mate de verontwaardiging van allen, die nog eenigszins vasthouden aan het positieve Christendom, heeft opgewekt. Vooral gaven de volgende woorden ergernis: > Dit was ...

14 oktober 1894
De Heraut
WlNCKEL.
829 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Op eene samenkomst te Berlijn werd onlangs omtrent het Heilsleger het volgende medegedeeld. Het leger heeft 3000 vaste stations en wordt door 10.700 officieren gediend. Daar de muziek onder de propagandamiddelen gerekend wordt, zoo heeft het leger 12.300 muzikanten, die koperen instrumenten bespe ...

18 november 1894
De Heraut
WlNCKEL.
703 woorden
Gemengd nieuws

Gemengd nieuws

Te Parijs heeft zich een bond tot wederinvoering van het heidendom gevormd. De aanbidding van Zeus met de andere Olympische goden en de vercering van het schoone en van de kunst is de band welke de leden verbindt. De redactie van een zedeloos geïllustreerd tijdschrift, hetwelk wegens zijn schande ...

16 augustus 1896
De Heraut
WlNCKEL.
237 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

De Moravische broeders tellen in Bohème, hun bakermat, slechts 552 leden, die tot twee kerken behooren. Zij trachten in den laatsten tijd dit getal uit te breiden, doch ondervinden daarbij heel wat tegenstand van de zijde der overheid. Het is bijvoorbeeld aan bijbelcolporteurs verboden ook maar h ...

11 december 1898
De Heraut
WlNCKEL.
1220 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Engelsche Ritualisten bewegen zich steeds meer in Roomsche richting. Dit blijkt o. a. uit de volgende bekendmaking in eene Episcopaalsche gemeente: Maandag i November. Feestdag van Allerheiligen.Op dezen dag moeten allen die kunnen, aanwezig zijn bij het Heilig Avondmaal. Te 7 ure v.m. ...

20 maart 1898
De Heraut
WlNCKEL.
179 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Rusland. Toestanden op kerkelijk gebied.•Van de Grieksche kerk, de overheerschende staatskerk in Rusland kan getuigd, dat zij vasthoudt aan de Athenasiaansche leer van de Drieeenheid, gelijk die in de geloofsbelijdenis van de Nicea gehandhaafd, en nog belede ...

3 april 1898
De Heraut
(Wordt vervolgd.)
WlNCKEL.
1837 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland.Waarom zoeken velen de Episcopaalsche Godsdienstoefeningen? Een boos teeken des tijds is het, volgens ons oordeel, dat er in Engelsche Christelijke bladen gediscussieerd wordt over de.vraag waarom zoovele jongelieden den weg naar de kerk hebben verleerd. Wij vonden in The I ...

17 april 1898
De Heraut
WlNCKEL.
868 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Vele bladen bevatten mededeelingen, omtrent de voetwassching nog aan sommige hoven, ook op het Vaticaan op Witte Donderdag gebruikelijk. De Synode van Toledo besloot in 694, om dezulken die zich de voeten niet wilden laten wasschen of die geen voeten wilden wasschen, niet toe te laten tot de comm ...

1 mei 1898
De Heraut
WlNCKEL.
439 woorden
van 8