GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Deputation van d ssenters bij den Koning. (Slot).Merkwaardig is het, dat in het adres op de volgende wijze gesproken werd over den oorlog : „Wij bidden vurig tot den God des vredes, dat uwer majesteits regeering een bij uitstek vreedzame zal mogen zijn. Wij begeeren voor den troo ...

De Heraut
WlNCKEL.
1348 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Anierika. iets over het schoolwezen in de Vereenigde Staten. De paus en het Katholiekencongres te Chicago. Goederen in de doode hand.Het »wereld-schoolcongres" dat te Chicago bij gelegenheid van de tentoonstelling gehouden wordt, heeft als van zelf de aandacht gevestigd op het Amerikaan ...

De Heraut
WlNCKEL.
1267 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Engelsche Ritualisten bewegen zich steeds meer in Roomsche richting. Dit blijkt o. a. uit de volgende bekendmaking in eene Episcopaalsche gemeente: Maandag i November. Feestdag van Allerheiligen.Op dezen dag moeten allen die kunnen, aanwezig zijn bij het Heilig Avondmaal. Te 7 ure v.m. ...

De Heraut
WlNCKEL.
179 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Rusland. Toestanden op kerkelijk gebied.•Van de Grieksche kerk, de overheerschende staatskerk in Rusland kan getuigd, dat zij vasthoudt aan de Athenasiaansche leer van de Drieeenheid, gelijk die in de geloofsbelijdenis van de Nicea gehandhaafd, en nog belede ...

De Heraut
(Wordt vervolgd.)
WlNCKEL.
1837 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland.Waarom zoeken velen de Episcopaalsche Godsdienstoefeningen? Een boos teeken des tijds is het, volgens ons oordeel, dat er in Engelsche Christelijke bladen gediscussieerd wordt over de.vraag waarom zoovele jongelieden den weg naar de kerk hebben verleerd. Wij vonden in The I ...

De Heraut
WlNCKEL.
868 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Vele bladen bevatten mededeelingen, omtrent de voetwassching nog aan sommige hoven, ook op het Vaticaan op Witte Donderdag gebruikelijk. De Synode van Toledo besloot in 694, om dezulken die zich de voeten niet wilden laten wasschen of die geen voeten wilden wasschen, niet toe te laten tot de comm ...

De Heraut
WlNCKEL.
439 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

De brand die den 2osten April de beroemde Tabernakel van Spurgeon tot een puinhoop maakte, ontstond in een van de nevengebouwen, alwaar een 4 a 500 predikanten vergaderd waren, voor welke ook het middageten aldaar bereid werd. • Het gebouw stond in Newington, niet ver van het bekende omnibus cent ...

De Heraut
WlNCKEL.
625 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Fpankpijk. Eene rede, die ergernis verwekt.Pater Ollivier van de orde der Dominicanen heeft het gewaagd, om bij de plechtige uitvaart van slachtoffers bij de ramp in de rue Jean Goujon eene rede uit te spreken, waarbij hij verband zocht tusschen den slag die Frankrijk trof en de zonde der ...

De Heraut
WlNCKEL.
1006 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitscbland. Eene uiting der Ritschliaansche school.De Christ. Welt bevatte dezer dagen een . artikel, dat in zeer hooge mate de verontwaardiging van allen, die nog eenigszins vasthouden aan het positieve Christendom, heeft opgewekt. Vooral gaven de volgende woorden ergernis: > Dit was ...

De Heraut
WlNCKEL.
829 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Op eene samenkomst te Berlijn werd onlangs omtrent het Heilsleger het volgende medegedeeld. Het leger heeft 3000 vaste stations en wordt door 10.700 officieren gediend. Daar de muziek onder de propagandamiddelen gerekend wordt, zoo heeft het leger 12.300 muzikanten, die koperen instrumenten bespe ...

De Heraut
WlNCKEL.
703 woorden
van 8