GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Naar Egypte. Op indrukwekkend-schoone wijze wordt door een bekende plaat ons de tocht van Jezus naar Egypte voorgesteld.; , j Een kleine groep trekt in nachtelijk donker door de eenzame woestijn; — "Maria op den ezel, in moederlijke bezorgdheid gebogen over ...

14 februari 1936
De Reformatie
v. A.
860 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

, ' Tegenstrijdigheid.Dit is een tegenstrijdigheid in het leven van koning Asa.Asa is een van Juda's godvruchtige koningen. De Schrift zegt dat onomwonden. Zij teekent hem als een, die met geestdrift en oprechtheid het werk der bekeering voor zichzelven en zijn rijk had aanvaard en ...

23 augustus 1935
De Reformatie
v. A.
838 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het gedachtenisteeken. Zoo sprak de Heere bij de instelling des Heiligen Avondmaals.Tot Mijn .gedachtenis.De bedoeling van den Heere Jezus was derhalve aan Zijn kerk een teeken te geven, waarin deze Hem op de rechte wijze zou kunnen blijven gedenken; ...

16 augustus 1935
De Reformatie
v. A.
640 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Jezus' laatste regeerlngsdaail. Eenmaal zal Jezus Christus afstanid doen van Zijn Koningsheerschappij.Er ligt in deze gedachte op het eerste hooren. iets bevreemdends. De heerlijkheid van Christus vefi-minderd, Zijn Koningsglans niet eeuwig, — er is daarin a ...

9 augustus 1935
De Reformatie
v. A.
755 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Waarde voor God. Het loont de moeite zich een wijle te bezinnen over de vraag, wal deze vrouw bewogen heeft zoo naarstig naar haar verloren penning Ie zoeken.Medelijden met het verlorene kan hel niet ge^ weest zijn. Van medelijden spreekt de gelijkenis die o ...

2 augustus 1935
De Reformatie
v. A.
940 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Slapende van droefbeid. .... en vond hen slapende van droefheid. Lukas 22:45.Droefheid kan zoo vermoeien.Niet de droefheid op zichzelve, want deze is door haar geestesspaiming veeleer oorzaak dat ook de lichaamskrachten geen afmatting of inzinking ken ...

22 februari 1935
De Reformatie
v. A.
730 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Ten anderen male. Hoe innig-dankbaar zal Jona zijn God geweest zijn voor dit „ten anderen majle".Hij had het er de eerste maal slecht afgebracht. De Heere had hem in Zijn dienst naar Ninevé gezonden, maai' Jona had geweigerd den opgedragen last te volbrengen ...

15 februari 1935
De Reformatie
v. A.
817 woorden
Wonderboomen.

Wonderboomen.

Jona heeft verdriet. Het gaat met Nineve niet gelijk hij gedacht en gehoopt had. God heeft de stad gespaard, en deze handehng kan Jona niet goedkeuren. In verbittering beklaagt hij zich bij den Heere van door Hem verongelijkt te worden. Hij ziet geen licht meer in zijn leven. Met leen armzwaai sl ...

24 augustus 1934
De Reformatie
v. A.
841 woorden
Na den maaltijd.

Na den maaltijd.

Het was voor Ruth wel aangenaam geweest aan den discli van Böaz. Zij kon daar rusten van het vermoeiende werk; vriendelijk had de gastheer zelf haar de spijze gereikt, en zij was uit zijn hand verzadigd geworden. Maar daarna had Boaz het teeken gegeven, dat maaltijd en rust voorbij waren; de arbe ...

17 augustus 1934
De Reformatie
v. A.
882 woorden
Schriftuurlijk.

Schriftuurlijk.

Het mag ons opvallen, dat Jona in zijn gebed zooveel uitdrukkingen uit de Heilige Schrift gebruikt.Wel zal hij in het ingewand van den visch niet aanstonds aan zijn gebed denzelfden vorm hebben gegeven waarin het ons overgeleverd is; die uiterlijke vorm kan wel pas later door hem zijn tot ...

10 augustus 1934
De Reformatie
v. A.
650 woorden
van 9