GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
Stichting.

Stichting.

Stichting.Welk gebruik — en misbruik — wordt van dit woord al niet gemaakt!Sommigen meenen, alloen stichting te on'tvangen, als zij onder de piediking vertroost worden, anderen wanneer hun gemoed 'gevoelig wordt aangedaan. De een vat stichtelijk op in den slappen zin van ordelijk en ...

4 februari 1921
De Reformatie
v. A.
1026 woorden
Zijne woorden geëindigd.

Zijne woorden geëindigd.

Het lijden van uw Heiland is niet op feen wil-, lekeurig pun'tides tijds. in zijn leven aangevangen.Voor het naituurlij']< oog ischijnt dat wel zoo; d'aln lijkt het alsof Jezus' ïeven, laog in zijne op, - ' gaaride onitplooiïng, blindelings 'en ruw werd neerge^ rukt. In werkehjkheid ech ...

11 februari 1921
De Reformatie
v. A.
1113 woorden
Majesteit.

Majesteit.

Altoos weer treft u in het lijden van uw Heiland dat bij wijlen doorbreken van den glans zijner Ko^ ninfclijk© Majesteit.Zeker, — Jezus' lijden geeft over 't gebéél niet dan diepe vernedering te aanschouwien. Wanneer het lijld'en van den ganscliien tijd zijns levens op ide aarde aan het ei ...

18 februari 1921
De Reformatie
v. A.
1144 woorden
Heilzame dwang.

Heilzame dwang.

Indien de Heere eens altijd deed naar ons bidden, altijd den weg inslo'eg dien Avij aanwezlen, nooit ons in eene richting bracht tegenovergesteld aan óns inzicht, nimmer ons dwong, in het schip348 te gaan, storm ea noodgetij tegemoet .— h.oé weinig zouden wij Hem leeren kennen, hoe weinig ...

12 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
717 woorden
Verlegenheid.

Verlegenheid.

Ik ware vergaan.Zóó heeft lonze Statenvertaling den zin van dit Schriftwoord traohlten aan te vullen en te verduidelijkten.En onzie psalmberijlming breidt dat nog uit en zin.gt: „Mijn God! waar was mijn hoop, mijh 'moed gebleven? Ik was veirgaan in al mijn smart en rouw".In z ...

19 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
865 woorden
Gebedsleven.

Gebedsleven.

Abrabam! mer Izak dan zijn vaderVader ©n zoon toch inaken in hun leven éénzelfde oimstandig-heid door: beider huwelij'k blijft jarenlang onvruchtbaar. En nu toont in die omstandigheid Izak zich de meerdere; hij sluit niet, gelijk voorheen zijn vader ©en twe©d© huwelijk, maar „Izak bad den ...

26 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
805 woorden
Zelfbedwang.

Zelfbedwang.

Op het eersL© hooien wiel wat teleurstellend, dat „en Hij ging miet hen af".In Jezus' mensclhelijilde ontwiklseling was .immers zulk eien heerlijl!; oogenblik gekomen. Hij' was zic!h bewTJst gewoTden, waartoe Hem ~de Vader geroepen had. Voor het 'eerst vernemen we, dat Hij met klaren bliJi ...

13 januari 1922
De Reformatie
v. A.
1336 woorden
Vernedering.

Vernedering.

Van a Jeruzalem naar Nazareth — h'qe duidelijk ligt in de-zie .aiJdalin, g, reeds tijdens de kindsheid van Jezus, de weg van vernedering aangegeven, diem Hij heel zijja leven op aarde te gaan had.Is niet Hij^ van Wien hiier gespïoken wordt, de Koining' Israels? Méér nog: Is Hij niet de Zon ...

20 januari 1922
De Reformatie
v. A.
981 woorden
Gehoorzaamheid.

Gehoorzaamheid.

en .: Hij .was hun onderdanig. .SR' , . Lii.cas 2:51.Van het O'vergroot gedeelte van Jezus' loven op aarde is" ons betrekkelijk weinig btefcend. Terwijl de enkele laatste levensjaren — die zijner openbare werkzaamheid onder Israël — ons breed en rijk worden geteekend, zijn de bietrichtsn a ...

27 januari 1922
De Reformatie
v. A.
847 woorden
Het profetische Woord.

Het profetische Woord.

De kantteekeniag onzer Statenvertaling geelst biji de uitdriakking , , , zeer vast" de opmerking, dat de letterlijke vertaling van het oorspronkelijke eigenlijk zon moeten luiden: „vaster"; wij hebben het profetische Woord dat vaster isWanneer men nu dezen tekst spreukmatig gebruikt, als e ...

11 augustus 1922
De Reformatie
v. A.
616 woorden
van 9