GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
Heilzame dwang.

Heilzame dwang.

Indien de Heere eens altijd deed naar ons bidden, altijd den weg inslo'eg dien Avij aanwezlen, nooit ons in eene richting bracht tegenovergesteld aan óns inzicht, nimmer ons dwong, in het schip348 te gaan, storm ea noodgetij tegemoet .— h.oé weinig zouden wij Hem leeren kennen, hoe weinig ...

12 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
693 woorden
Verlegenheid.

Verlegenheid.

Ik ware vergaan.Zóó heeft lonze Statenvertaling den zin van dit Schriftwoord traohlten aan te vullen en te verduidelijkten.En onzie psalmberijlming breidt dat nog uit en zin.gt: „Mijn God! waar was mijn hoop, mijh 'moed gebleven? Ik was veirgaan in al mijn smart en rouw".In z ...

19 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
837 woorden
Gebedsleven.

Gebedsleven.

Abrabam! mer Izak dan zijn vaderVader ©n zoon toch inaken in hun leven éénzelfde oimstandig-heid door: beider huwelij'k blijft jarenlang onvruchtbaar. En nu toont in die omstandigheid Izak zich de meerdere; hij sluit niet, gelijk voorheen zijn vader ©en twe©d© huwelijk, maar „Izak bad den ...

26 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
783 woorden
Vernedering.

Vernedering.

Van a Jeruzalem naar Nazareth — h'qe duidelijk ligt in de-zie .aiJdalin, g, reeds tijdens de kindsheid van Jezus, de weg van vernedering aangegeven, diem Hij heel zijja leven op aarde te gaan had.Is niet Hij^ van Wien hiier gespïoken wordt, de Koining' Israels? Méér nog: Is Hij niet de Zon ...

20 januari 1922
De Reformatie
v. A.
951 woorden
Zelfbedwang.

Zelfbedwang.

Op het eersL© hooien wiel wat teleurstellend, dat „en Hij ging miet hen af".In Jezus' mensclhelijilde ontwiklseling was .immers zulk eien heerlijl!; oogenblik gekomen. Hij' was zic!h bewTJst gewoTden, waartoe Hem ~de Vader geroepen had. Voor het 'eerst vernemen we, dat Hij met klaren bliJi ...

13 januari 1922
De Reformatie
v. A.
1308 woorden
Het motief der heiligmaking.

Het motief der heiligmaking.

„Gelijk Hij heilig is"„Want Ik ben heilig....Hoe duidelijk en sqhoon leidt de apostel hier de beweegreden en den drang tot heiligmaldng af uit God zelven. Wij * m.oeten heilig worden, omdat God heilig is.Niet om zalig te worden, niet om aan de straf te ontkomen, niet om. een ...

2 februari 1923
De Reformatie
v. A.
805 woorden
De roeping van Gods heiligheid.

De roeping van Gods heiligheid.

Maar gelijk Hij, die u geroepen lieeft, heilig is.., . 1 Petrus 1: lö.Eigenaardige verbinding: Gods heiligheid en Gods ro-eping.Meestal brengen wij de roeping Gods in verband met Zijne genade, en stellen ons voor, dat er van de heiligheid des_ Heeren: 'eenó afwerende werking uitgaat ...

9 februari 1923
De Reformatie
v. A.
705 woorden
Eén van tweeën.

Eén van tweeën.

Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. 1 Johannes 3:10a. is er niet.Eén van tweeën, — dat zijn we toch; kinderen Gods of kinderen des duivels. Een tusschengroepHet is om te huiveren. Ja, — laat ons huiveren. Het is goed. 't Is liefde, heilige liefde, die o ...

3 augustus 1928
De Reformatie
v. A.
805 woorden
Recht en Liefde.

Recht en Liefde.

Van recht en liefde is hier sprake; van recht dat zicli in liefde voltrekt, en van liefde die het recht bemint.Immers, de woorden „een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, en die zijn broeder niet liefheeft", moeten aldus worden opgevat, dat het liefhebben van den broeder het kort b ...

10 augustus 1928
De Reformatie
v. A.
946 woorden
Broederhaat.

Broederhaat.

Ontzettend voorbeeld van het tegengestelde der broederliefde.Over die broederliefde heeft de apostel gesproken in het voorafgaande. „Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben." En om nu de heilig© roeping dezer broederliefde te er ...

24 augustus 1928
De Reformatie
v. A.
1048 woorden
van 9