GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het Zuiderland. Het Zuiderland is dezen dichter beeld van de vrijgemaakte Kerk des Heeren.Want vrijgemaakt was die Kerk uit de ge^ vangenschap van Babel. Vreemde macht had daar over haar geheerscht, en banden, die niet eigen waren aan haar leven, hadde.n haa ...

12 november 1937
De Reformatie
v. A.
891 woorden
Onkunde der wereld.

Onkunde der wereld.

Hem niet kent. 1 - Joh. 3: Ib. „Cmdat zij Hem niet kent".Men neme dit woord niet maar iti 't alge-meen.•^doch in die eigenaardige beteekenis, die het verkrijgt in samenhang met het onmiddellijk voorafgaande: „Ziet hoe groote liefde"De apostel heeft gesproken over de gadelooze ...

8 oktober 1926
De Reformatie
v. A.
833 woorden
Eén van tweeën.

Eén van tweeën.

Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. 1 Johannes 3:10a. is er niet.Eén van tweeën, — dat zijn we toch; kinderen Gods of kinderen des duivels. Een tusschengroepHet is om te huiveren. Ja, — laat ons huiveren. Het is goed. 't Is liefde, heilige liefde, die o ...

3 augustus 1928
De Reformatie
v. A.
827 woorden
Recht en Liefde.

Recht en Liefde.

Van recht en liefde is hier sprake; van recht dat zicli in liefde voltrekt, en van liefde die het recht bemint.Immers, de woorden „een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, en die zijn broeder niet liefheeft", moeten aldus worden opgevat, dat het liefhebben van den broeder het kort b ...

10 augustus 1928
De Reformatie
v. A.
972 woorden
Broederhaat.

Broederhaat.

Ontzettend voorbeeld van het tegengestelde der broederliefde.Over die broederliefde heeft de apostel gesproken in het voorafgaande. „Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben." En om nu de heilig© roeping dezer broederliefde te er ...

24 augustus 1928
De Reformatie
v. A.
1084 woorden
Haat der Wereld.

Haat der Wereld.

„Mijne broeders 1"Met deze woorden duidt Johannes de heilige gemeenschap der ware geloovigen aan, door dén band der genade omstrengeld en van de wereld afgescheiden. Tegelijk drukt hij er zijne liefde in uit voor de vervolgde kerk van Christus, en verkwikt haar door de betuiging, dat hij é ...

31 augustus 1928
De Reformatie
v. A.
967 woorden
Heilzame dwang.

Heilzame dwang.

Indien de Heere eens altijd deed naar ons bidden, altijd den weg inslo'eg dien Avij aanwezlen, nooit ons in eene richting bracht tegenovergesteld aan óns inzicht, nimmer ons dwong, in het schip348 te gaan, storm ea noodgetij tegemoet .— h.oé weinig zouden wij Hem leeren kennen, hoe weinig ...

12 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
717 woorden
Verlegenheid.

Verlegenheid.

Ik ware vergaan.Zóó heeft lonze Statenvertaling den zin van dit Schriftwoord traohlten aan te vullen en te verduidelijkten.En onzie psalmberijlming breidt dat nog uit en zin.gt: „Mijn God! waar was mijn hoop, mijh 'moed gebleven? Ik was veirgaan in al mijn smart en rouw".In z ...

19 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
865 woorden
Gebedsleven.

Gebedsleven.

Abrabam! mer Izak dan zijn vaderVader ©n zoon toch inaken in hun leven éénzelfde oimstandig-heid door: beider huwelij'k blijft jarenlang onvruchtbaar. En nu toont in die omstandigheid Izak zich de meerdere; hij sluit niet, gelijk voorheen zijn vader ©en twe©d© huwelijk, maar „Izak bad den ...

26 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
805 woorden
Vernedering.

Vernedering.

Van a Jeruzalem naar Nazareth — h'qe duidelijk ligt in de-zie .aiJdalin, g, reeds tijdens de kindsheid van Jezus, de weg van vernedering aangegeven, diem Hij heel zijja leven op aarde te gaan had.Is niet Hij^ van Wien hiier gespïoken wordt, de Koining' Israels? Méér nog: Is Hij niet de Zon ...

20 januari 1922
De Reformatie
v. A.
981 woorden
van 9