GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
v. d. B.
Het werk was toch af!

Het werk was toch af!

Terar dum prosimAls medewerker van „De Reformatie" wil ik een stukje schrijven in het nummer, waarvan Prof. Schilder niet meer de" eind-redacteur zal zijn. Wie het nummer van 22 Maart leest vindt daar zijn laatste twee zinnetjes: „Geen plaats meer. Volgende week de rest". Maar deze „r e s ...

De Reformatie
v. d. B.
1395 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Uit het onderschrift van Dr Hommes, onder een brief van Dr Schippers, citeeren wij dezen zin: , , Dat iemand kerkrechtelijk loodzwaar bezwaard is inzake het incident-Schilder, wat diens schorsing en afzetting betreft, is niet verboden".Het jus promovendi.De (voorloopige) classis Dor ...

De Reformatie
R. H. v. DRIEL
v. d. B.
971 woorden
PROF. GREIJDANUS, de slaaf van Jezus Christus

PROF. GREIJDANUS, de slaaf van Jezus Christus

De hoofdredacteur vroeg mij om iets over Prof. Greijdanus te schrijven. Ik heb dat aarzelend en toch met blijdschap aanvaard. Want wij zijn bij dezen hoogleeraar groot geworden, en met zijn commentaren de pastorie ingegaan. En 't is een groot verschil iemands commentaren te lezen of zelf bij zijn ...

De Reformatie
v. d. B.
1549 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Trouw” en het Congres. Ds E. Th. V. d. Bom schrijft in „Ons Kerkblad": Was „TROUW” trouw? In het dagblad „Trouw" stond Zaterdag 3 April 1.1. een kort verslag van het te Amersfoort gehouden „Congres van Gereformeerden". Dit verslag kwam van één der re ...

De Reformatie
v. d. B.
K. S.
1422 woorden
VRAGEN VAN JONGEREN

VRAGEN VAN JONGEREN

„Onze kerkgang".') Wij willen een oogenblik de aandacht vragen — en wel speciaal van onze jonge menschen — voor het onderwerp „onze kerkgang".Maar onze kerkgang is niet los te maken van onzen kerkvergaderaar Jezus Christus. Hij is het, die vandaag ons allen ...

De Reformatie
v. d. B.
1394 woorden
Israël's verwondering bij het vestigen van Gods Koningsheerschappij

Israël's verwondering bij het vestigen van Gods Koningsheerschappij

Wij kennen psahn 118 als een paaschlied bij uitnemendheid. De kerk des Heeren heeft nu al eeuwen gezongen: „de steen, die door de tempelbouwers veracht'üjk Was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd". Dat begon al op den Paaschmorgen. Dat werd het ...

De Reformatie
v. d. B.
1778 woorden
DOMINÉ HOLWERDA

DOMINÉ HOLWERDA

„De Reformatie" moet wederom verschijnen met een „rouwnummer", een uitgave met een zwarte rand als teken, dat wij niet maar treuren in kleine kring, maar in de gehele familiekring-naar-de-geest, om het verlies van één onzer, die voor deze ganse familie van grote betekenis was, en er een grote pla ...

De Reformatie
v. d. B.
4295 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geen isoleeringsmogelykbeid. Wij moeten het accent eens leggen op ISRAËL, het geheele door den HEERE uit Egypte geroepen volk, en op MIJN VOLK, het als één verbondsgemeenschap behandelde Israël. ISRAËL heeft geen kennis, MIJN VOLK verstaat niet. Tot dit Israël beho ...

De Reformatie
v. d. B.
847 woorden
„De Reformatie" en de vrijmaking

„De Reformatie" en de vrijmaking

Voor ik iets over „De Reformatie" schrijf wil ik hel eerst hebben over de Vrijmaking. Want ik meen, dat de beteekenis-van „De Reformatie" pas recht gezien wordt in liet licht der Vrijmaking. Nu kunnen wij over deze laatste op tweeërlei wijze spreken en schrijven. Wij kunnen het hebben over de , , ...

De Reformatie
v. d. B.
4220 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gods beaoften worden heerlijk vervuld. De apostel beschrijft hier de heerlijkheid van Christus met het oog op de beloften Gods aan Zijn voik. En alzoo gaat hij spreken van de geschiedenis der wereld, welke vanwege- Gods welbehagen een heilsgeschiedenis geworden is. ...

De Reformatie
v. d. B.
1613 woorden
van 5