GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
v. d. B.
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Eschatologie en prediking. II. De hoofdgedachte van' het voorgaande artikel was: alle dagen van deze wereld zijn eschatologisch. Wij mogen derhalve ons leven en on; s werk niet abstraheeren van het werk Gods in deze Wiereld. In Chris ...

De Reformatie
v. d. B.
1807 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Uit het onderschrift van Dr Hommes, onder een brief van Dr Schippers, citeeren wij dezen zin: , , Dat iemand kerkrechtelijk loodzwaar bezwaard is inzake het incident-Schilder, wat diens schorsing en afzetting betreft, is niet verboden".Het jus promovendi.De (voorloopige) classis Dor ...

De Reformatie
R. H. v. DRIEL
v. d. B.
971 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gods beaoften worden heerlijk vervuld. De apostel beschrijft hier de heerlijkheid van Christus met het oog op de beloften Gods aan Zijn voik. En alzoo gaat hij spreken van de geschiedenis der wereld, welke vanwege- Gods welbehagen een heilsgeschiedenis geworden is. ...

De Reformatie
v. d. B.
1613 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De machtelooze voorbldder. Mozes verkeert in grooten angst om het volk Israël. Want dit volk heeft in het uur, waarin de Heere het voor eeuwig wilde aannemen als Zijn volk, den Heere reeds verworpen. En nu wU God het volk verwerpen, dat Zijn liefde versmaad heeft. ...

De Reformatie
v. d. B.
1329 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Souvereine liefde. Dit woord van den Heiland is een woord van souvereine liefde. Als Hij dit woord spreekt, dan duurt het nog maar enkele dagen en Hij is do Bruidegom aan Wien alles begeerlijk is. De Bruidegom aan Wien de Vader macht zal geven de liruiloft te berei ...

De Reformatie
v. d. B.
922 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De ultbrsifling der Kerk verzekerfl.Johannes zegt: „En Hij openbaarde zich aldus." De opgestane Heiland heeft deze verschijning gewild en voorbereid. Hij werkt immers zeer systematisch aan de „dingen, cUe haast geschieden moeten"? Wij mogen deze Paaschverschijning dan ook niet verldaren va ...

De Reformatie
v. d. B.
834 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Nieuwe garantie. Op de wonderbare vischvangst is gevolgd een intieme maaltijd, een morgenontbijt in den vroegen morgenstond aan de zee van Tiberias. Een morgenontbijt met hun Heer en Zaligmaker als hun Gastheer en zij als Zijn gasten. Zij, de apostelen, hebben vers ...

De Reformatie
v. d. B.
849 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De apologie van de Pinksterkerk. Petrus, de fijne apologeet van het Pinksterfeest, heeft eerst het Pinksterfeit verklaard. Dit is nu de dag van het nieuwe verbond. De dag, waarop aanvangt de v e r h e e r I ij k i n g van de erfgenamen der belofte, reeds aan Abraha ...

De Reformatie
v. d. B.
829 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geen isoleeringsmogelykbeid. Wij moeten het accent eens leggen op ISRAËL, het geheele door den HEERE uit Egypte geroepen volk, en op MIJN VOLK, het als één verbondsgemeenschap behandelde Israël. ISRAËL heeft geen kennis, MIJN VOLK verstaat niet. Tot dit Israël beho ...

De Reformatie
v. d. B.
847 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Doorgaande Reforiuatie. Israël is niet meer het volk van Davids dagen, 'of het volk van de verbondssluiting op den Sinaï. Het dient den HEERE, zooals de lieidenen hun afgoden dienen: een tevredenstellen van den HEERE in Zijn tempel. En verder onthoudt het Hem het h ...

De Reformatie
v. d. B.
784 woorden
van 5