GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-02-21
Zelfverdediging.

Zelfverdediging.

Amsterdam, 19 Febr. 1897.In de Katholiek Dl. CXI p. i v.v. en p. 97 v.v. heeft de heer M. A. Thompson een tweetal artikelen onder den titel: Dr. Kuyper en zijn „Heraut" geleverd, die in de Heraut niet geheel onbesproken mogen blijven.Over het eerste artikel glijden we vluchtig heen. ...

De Heraut
4203 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

TWEEDE STUK. XXI. En hunne werken volgen met hen. Openb. 14:13. De menschelijke ontwikkeling, in H gemeen als vrucht van de jgemeene gratie" in het leven der volkeren genomen, heeft dan voor de »volein ...

De Heraut
3820 woorden
„Det tarwegraan in de aarde”.

„Det tarwegraan in de aarde”.

Voorwaar, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan inde aarde niet valt en sterft, zoo blijft het alleen; maar indien het sterft, zoo brengt het veel vrucht voort. Joh. 12 : 24. Achter de natuur om ons heen schuilen zinnige gedachten. AVie nu het oor mist, om die t ...

De Heraut
1872 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

In de Bazuin geeft Ds. Gispen een goed artikel over de quaestie van Oud-Beierland.Na het Gereformeerde standpunt uit Schrift en Belijdenis te hebben omschreven, gaat hij aldus voort: Maar in de kringen, waar het gebod des Heeren niet wordt geëerbiedigd en aan het gezag van Gods Woor ...

De Heraut
1303 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TOCH NAAR ZEE. V. Een half jaar was weder voorbijgegaan, toen op zekeren morgen een man, wiens kleeding hem als scheepskapitein deed kennen, de herberg van Smith binnentrad, en vroeg dezen te spreken. De kastelein verscheen, en met e ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1157 woorden
Kerspsel of Wijk?

Kerspsel of Wijk?

VII. Nemen We thans het kerspelstelsel.Ge kreegt dan in de groote steden, met meerdere kerkgebouwen, dezen toestand, dat de verdeeling van den arbeid, die nu alleen voor ouderlingen en diakenen, en voor de predikanten slechts in zake huisbezoek bestaat, alge ...

De Heraut
1041 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Eene lezing over Cromwell.Het is ons eene oorzaak van vreugde, dat in Engeland de aandacht door een man als Dr. Horton gevestigd is op den persoon van Olivier Cromwell. Deze heeft een lezing gehouden over den man, wiens invloed eenmaal zoo groot was in Engeland en daarin verklaar ...

De Heraut
WiNCKEL.
1011 woorden
S.J.SEEFAT.

S.J.SEEFAT.

Vrije Universiteit.IQ dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ContrlbuiiSn: Door het Loc.-Comité te Rotterdam (2e storting)/402.2 5; door den heer A. W. de Leeuw Jr. te Schoonrewoerd ƒ 150; door den heer P. Pauw te Buiksloot ƒ 15.50; door den heer J. van der Waals te Nijkerk a/d V. ...

De Heraut
654 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit hel Kerkblad van 19 Februari.SepooskepkCi (W., ) Febr. '97. De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Serooskerke (Walcheren) bericht aan de zusterkerken, dat, met dank aan den Heere, bij acte van besluit van 21 en 29 Januari j.l., de ineensmelting der beide kerken A en B i ...

De Heraut
S. DE JAGEE
A. L. Ruus
Predikanten.
Namens den Raad der Geref. kerk te Meppel.
J. J. BooRSMA
Scriba
Namens de Classis Dordrecht
H. G
DE JONGE
Scriba.
Namens de Classe voornoemd.
J. J. STEINHART. h. t. Scriba.
Namens de Classis Dordrecht
H. G. DE JoNGB
Scriba.
W. J. DE HAAS
H. HOEKSTRA. Js. VAN DER LINDEN. B. VAN SCHELVEN.
636 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.Geachte Redacteur!Het is naar aanleiding van de onderteekening van het ingezonden stuk: sOnze catechisatie", dat ik u een weinig plaatsruimte verzoek.De onderteekening was: W. (Fr.) v. d. P. en werd in de environs mijner woonplaats ...

De Heraut
P. v. D. PLOEG
Hoofd der Chr
school.
311 woorden
van 3