GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-11-14
Register op E Voto.

Register op E Voto.

Het Register op E Vota is thans gereed, en zal dezer dagen aan alle inteekenaren, die het gevorderde bedrag inzonden, franco worden toegezonden.Inteekenaren, die in gebreke bleven, om dezen prijs ten volle te voldoen, zullen het zichzelven te wijten hebben, indien ze het exemplaar niet ont ...

De Heraut
47 woorden
Vrijheid.

Vrijheid.

Amsterdam, 12 Nov. 1897.Een vorig maal plaatsten we een klacht, waarin gewezen werd op het gevaar, dat in het vrijwilligheidsbeginsel voor de kerk van Christus school, en toonden ook onzerzijds die gevaren waarlijk niet gering te achten.Toch ontzinke daarom niemand de moed.De ...

De Heraut
1075 woorden
Onze Eeredienst.

Onze Eeredienst.

VIII. Het vraagstuk der Formuliergebeden eischt afzonderlijke bespreking, wijl het zoo diep in het leven der godsvrucht indringt.Twee uitersten staan er hier tegenover elkander. Van den éénen kant gaat er een strooming die alle vrij gebed wil wegnemen, om én ...

De Heraut
1853 woorden
Duker’s Voetius.

Duker’s Voetius.

Dr. Duker heeft opnieuw een belangrijke aflevering van zijn Biographic van Gijsbert Voetius in het licht gezonden.Hij behandelt thans zijn predikant zijn van 1618—1634, eerst zijn werkzaamheid op ring en classis en synode; daarna Voetius' arbeid in en buiten 's-Hertogenbosch; en ten leste ...

De Heraut
282 woorden
Klandizie.

Klandizie.

Men vraagt ons, of het geen plicht van alle Gereformeerden is, om hun klandizie uitsluitend aan Gerefomeerde neringdoenden te schenken.Op die vraag nu is geen algemeen bevredigend antwoord te geven, en het argument, waarmee deze algemeene stelling door hem, die het ons vraagt, wordt aanged ...

De Heraut
747 woorden
Cweede Groninger Predikanten-Conferentie.

Cweede Groninger Predikanten-Conferentie.

(DEBAT). Na het gehoudea-Teféraat van Prof. Bavinck over s Schepping en Herschepping", volgde een zeer geanimeerd en belangrijk debat, vooral tusschen Ds. Bos en Prof. Bavinck.Ds. Langhout van Groningen vroeg: Of de referent het gevoelen is toegedaan dat de ...

De Heraut
2394 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Behartigingswaard is wat K. in de Friescke Kerkbode over de middelmatige dingen, en ook over de a. s. Inhuldigingsfeesten schrijft.Onze vaderen hielden de vrijheid ten opzichte van de middelmatige dingen staande tegenover de Doopersche richting, die in mijding van het natuurlijke leven kra ...

De Heraut
1628 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed in het vier en zeven- 1 tigste jaar haars levens, onze geliefde Moeder, \ Behuwdmoeder en Grootmoeder, I CATHARINA JOHANNA SCHREUDER, Wed» den Heer H. S. FRANSSEN, eerder Wede den Heer A. ANTINK.Haar heengaan was in vrede, door het I geloof in Christus, Dr, H, ...

De Heraut
58 woorden
Dan de gemeene Gratie.

Dan de gemeene Gratie.

DERDB REEKS. XXV. Om in de bedeeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Cliristus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is. Ephese i: lo.De beteekenis, die ia de sgemeene gratie Gods" zoo ...

De Heraut
3448 woorden
„Vrouwen die de Godvruchtigheid belijden.”

„Vrouwen die de Godvruchtigheid belijden.”

Maar (hetwellc de vrouwen betaamt die de Godvruchtigheid belijden) door goede werken. I Tim.:2 : lo. In kringen, waar manner! en vrouwen'saim de ^«-godvruchtigheid belijden, heeft de vrouvr volkomen gelijk, dat ze zich van den man ontslaat, en alsnu eerst als gelij ...

De Heraut
1977 woorden
van 3