GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1908-03-01
Pro hege.

Pro hege.

TWEEDE REEKS. XXII. En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuars en sulfers, alwaar het Beest en de valsche profeet zijn ; en zij zullen getij nigd worden dag en nacht n alle eeuwigheid. Op ...

De Heraut
3664 woorden
Artikel XXXVI.

Artikel XXXVI.

IV. De fout van hen, die zich telkens op Artikel XXXVI beroepen, ligt daarin, dat zij de historie en de geschriften onzer Vaderen niet genoegzaam kennen, in de gedachtenwereid onzer Vaderen niet geheel thuis zijn en daarom niet weten, wat onze Vaderen met Artikel X ...

De Heraut
1866 woorden
Ieestafel.

Ieestafel.

Jezus Christus voor onzen tijd door PROF, DR. J. M. S. BALJON, PROF. DR. S. D. CHAN-TEPiE DK LA SAUSSAYE, PEOF. DR, F. E. DAU-BANTON, G. J. A. JONKER, J. H. L. ROOZEMEYER EN DR. J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE.Na BALJON'S hoofdstuk over: de bronnen volgen drie hoofdstukken waarvan, als ik het w ...

De Heraut
1841 woorden
„De vrijgekocjten des Heeren”.

„De vrijgekocjten des Heeren”.

En de vrijgekochten des HEEREN zuUon wederkeeren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen ; vroolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Jesaja 35:10. Voor niet zoo lange jaren t ...

De Heraut
1496 woorden
Buitenland

Buitenland

De joögste pauselijke encycliek. Men kan schier geen enkel kerkelijk blad in handen, nemen of er wordt in gesproken van de laatste encycliek van paus Pius X tegen het modernisme gericht. Meest geschiedt dit in af keurenden zin, en daarom wordt er met zeker leedverm ...

De Heraut
1161 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

DE KLEINKINDEREN. XXIV. (Slot). HEREENIGD. Al waren de leerjaren lang voorbij, toch waren onderwijzer en leerlingen hartelijk vrienden gebleven, wat te beter mogelijk was, wijl de meester nog getrouw z ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1080 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Almkerk. De vergadering der classis Almkerk zal D.V. gehouden worden. Donderdag ig Maart, 's morgens 9 uur te Nieuwendijk.Stukken voor het agendum worden ingewacht vóór I Maart a.s.De Kerkeraad der roepende kerk Andel: Ds. H. L. BOTH, p ...

De Heraut
Ds. H. L. BOTH
J. VERSTEEG
G. VERRIJ
L. G. GORIS
838 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ds. Sikkel schreef in Hollandia een woord, dat we hier gaarne overnemen: In de Heraut heeft de hoogleeraar D^ H. H. Kuyper een persoonlijk doorhem geteekendartikel geplaatst, waarin hij verklaart, geen persoonlijke bestrijding van mij met zijn stukken »U i t de hand Gods" bedoeld te hebben ...

De Heraut
J. C. SIKKEL
733 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De predikant Paul en het spreken in tongen. Wij lezen in de Reformirte Kirchenzeitung: »Wij meerden in verband met het spreken in tongen te moeten waarschuwen tegen het al te veel gewicht hechten aan den bekenden predikant Paul, gelijk dit in de kringen der »Gemeinschaften« geschiedt. Iemand die ...

De Heraut
WINCKEL.
542 woorden
Vereenigingsleven.

Vereenigingsleven.

ONZE JONGELINGEN. V. Het Nederlandsch Jongelingsverbond kan met tevredenheid op het jaar 1907 terugzien, want de cijfers zijner statistiek over dit jaar wijzen haast in elk opzicht op vooruitgang hoewel deze niet van dien aard is, da ...

De Heraut
520 woorden
van 4