GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1908-03-01
„De vrijgekocjten des Heeren”.

„De vrijgekocjten des Heeren”.

En de vrijgekochten des HEEREN zuUon wederkeeren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen ; vroolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Jesaja 35:10. Voor niet zoo lange jaren t ...

De Heraut
1496 woorden
Nu deze week

Nu deze week

Amsterdam, 28 Febr. 1908.Nu deze week ons het zilveren ambtsfeest bracht van Ds. Sikkei, mag ook onzerzijds een woord van oprechte hulde niet ontbreken.De reformatorische arbeid, dien Ds. Sikkel in het kleine Hijlaard aanving en op zoo uitnemende vyijze heel Friesland tot zegen deed ...

De Heraut
456 woorden
Artikel XXXVI.

Artikel XXXVI.

IV. De fout van hen, die zich telkens op Artikel XXXVI beroepen, ligt daarin, dat zij de historie en de geschriften onzer Vaderen niet genoegzaam kennen, in de gedachtenwereid onzer Vaderen niet geheel thuis zijn en daarom niet weten, wat onze Vaderen met Artikel X ...

De Heraut
1866 woorden
Met diep leedgevoel

Met diep leedgevoel

Met diep leedgevoel is ook door ons het bericht ontvangen, dat het God den Heere behaagd heeft Mr. H. H. Grosheide, na langdurige krankheid, tot Zich te roepen.Reeds op zich zelf ligt in dat afsnijden van het leven van een • jongen man, die bijna aan den eindpaal zijner studiën gekomen was ...

De Heraut
175 woorden
Vereenigingsleven.

Vereenigingsleven.

ONZE JONGELINGEN. V. Het Nederlandsch Jongelingsverbond kan met tevredenheid op het jaar 1907 terugzien, want de cijfers zijner statistiek over dit jaar wijzen haast in elk opzicht op vooruitgang hoewel deze niet van dien aard is, da ...

De Heraut
520 woorden
Ieestafel.

Ieestafel.

Jezus Christus voor onzen tijd door PROF, DR. J. M. S. BALJON, PROF. DR. S. D. CHAN-TEPiE DK LA SAUSSAYE, PEOF. DR, F. E. DAU-BANTON, G. J. A. JONKER, J. H. L. ROOZEMEYER EN DR. J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE.Na BALJON'S hoofdstuk over: de bronnen volgen drie hoofdstukken waarvan, als ik het w ...

De Heraut
1841 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Almkerk. De vergadering der classis Almkerk zal D.V. gehouden worden. Donderdag ig Maart, 's morgens 9 uur te Nieuwendijk.Stukken voor het agendum worden ingewacht vóór I Maart a.s.De Kerkeraad der roepende kerk Andel: Ds. H. L. BOTH, p ...

De Heraut
Ds. H. L. BOTH
J. VERSTEEG
G. VERRIJ
L. G. GORIS
838 woorden
Buitenland

Buitenland

De joögste pauselijke encycliek. Men kan schier geen enkel kerkelijk blad in handen, nemen of er wordt in gesproken van de laatste encycliek van paus Pius X tegen het modernisme gericht. Meest geschiedt dit in af keurenden zin, en daarom wordt er met zeker leedverm ...

De Heraut
1161 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De predikant Paul en het spreken in tongen. Wij lezen in de Reformirte Kirchenzeitung: »Wij meerden in verband met het spreken in tongen te moeten waarschuwen tegen het al te veel gewicht hechten aan den bekenden predikant Paul, gelijk dit in de kringen der »Gemeinschaften« geschiedt. Iemand die ...

De Heraut
WINCKEL.
542 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de volle verzekerdheid des geloofs, onze geliefde Zoon, Broeder en Bebuwdbroeder Mr. HERMAN HENDRIK GROSHEIDE, in den ouderdom van 24 jaar.Amsterdam, Schipluiden, G. H. A. GROSHEIDE. J. H. E. H. GROSHEIDE—BLOKKER.Dr. F ...

De Heraut
67 woorden
van 4