GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1915-01-17
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CLV. VIJFDE REEKS. XVÏI. En heeft alle dingen zijnen voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen. Welke zijn lichaam is, en de vervulling d ...

De Heraut
Dr. A. K.
4189 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. A. G. HONIG. „ETHISCH" OK GEREFOR­ MEERD ? — EENE STUDIE. — Utrecht. O. J. A. Ruys. 1914. II. DR. HONIG schetst, naar ik in mijn vorig artikel vertelde, in het eerste deel zijner STUDIE het ontstaan, de historie en het streven van de „ethische" richting i ...

De Heraut
G.
1863 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ook de Waarheidsvriend klaagt over de afwijzende houding, die de Regecring innam tegenover het verzoek van Ds. Brummclkamp, om een nationalen bededag uit te schrijven.Het antwoord van den Minister van Binncnland-Gche Zaken op de vraag van den heer Brummclkamp was niet bemoedigend. De wensc ...

De Heraut
1365 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Stemming in het Duiche leger.In een Duitsch blad vonden wij de twee olgende brieven waaruit de stemming blijkt ie in het Duitsche leger gevonden wordt: I. »Een schoon gezicht, dat met mijn gemoedstemming overeenkomt, had ik zooeven. Voor ...

De Heraut
1255 woorden
„Geef bevel aan uw huis”

„Geef bevel aan uw huis”

In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe; en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem, en zeide tot hem: oo zegt de Heere : Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. (2 Kon. 20 : 1)Jesaja's last aan Hizkia, dat de ure voor hem gekomen was, om zijn testame ...

De Heraut
Dr. A. K.
1254 woorden
Kerkelijk toezicht op de  Christelijke Scholen.

Kerkelijk toezicht op de Christelijke Scholen.

Op de jongste S)'node was door de particuliere Synode van Groningen het volgende voorstel ingediend: De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, van oordeel, dat de bepalingen harer Kerkenorde (Art. 21, 41, 44 en 53, verstaan naar den eisch der historie) over de roeping de ...

De Heraut
DR. H. H. K.
Dr. H. H. KUYPER
1196 woorden
DE SPEELMAN. XXXII.

DE SPEELMAN. XXXII.

Al mocht ook voor de kleine lezeres niet alles duidelijk zijn, toch begreep zij vrij goed wat de bedoeling was. Als iemand lust had om God te vreezen, dan zou de Heere hem leiden en hem wijzen welken weg hij had te gaan om tot een goed einde te komen.Dat nu was juist' wat zij noodig had. ^ ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1177 woorden
Ds. Kapteijn oefent in de Kerkbode

Ds. Kapteijn oefent in de Kerkbode

Amsterdam, 15 Januari 1915.Ds. Kapteijn oefent in de Kerkbode van de Classis Gorinchem een ver van zachte kritiek op verschillende beslissingen van de Generale S)node. Het recht daartoe betwisten we hem niet, want we erkennen als Protestanten geen onfeilbare Synodes, en de kerkelijke pers ...

De Heraut
921 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Engeland en de Paus. De Engelsche regeering heeft Sir Henry Howard als geaccrediteerd gezant naar den Paus afgevaardigd. Op een desbetreffende vraag heeft de regeering geantwoord, dat de benoeming van Sir Henry geschiedde met een speciaal doel en slechts van tijdelijken aard is. Hij heeft in opdr ...

De Heraut
WINCKEL.
518 woorden
Hulp uit Amerika.

Hulp uit Amerika.

Nauwelijks was de oproep onzer Koningin verschenen om steun te vragen voor degenen, die door de o9rlogstoestanden in moeite waren gekomen in ons vaderland, of onze stamverwanten in Amerika hebben zich opgemaakt om hun liefde voor het vaderland te toonen, door een rijke gave voor het Steuncomité o ...

De Heraut
481 woorden
van 4