GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Is de N.S.B. Christelijk? (XIL)

Is de N.S.B. Christelijk? (XIL)

De „toepassing" op de c o n t i n u ï t e i t s-gedachte.Nu wordt op deze onderscheiding van „continuïteit" en „discretie" een „toepassing" gemaakt door de leiders der N. S. B.Wat de eerste, de continuïteit, betreft: daarop luidt de toepassing: wij willen die continuïteit erkennen, ...

De Reformatie
K. S.
1819 woorden
Pluriformiteitsleer-gebruik en epigonisme.

Pluriformiteitsleer-gebruik en epigonisme.

In den jongsten almanak van het Studentencorps N. D. D. D. komt een artikel voor van de hand van Prof. Dr V. Hepp, handelende over de pluriformiteit der kerk.Het kan onze bedoeUng niet zijn, Prof. Hepp's artikel als zoodanig rechtstreeks te bespreken.Dit is dan ook geenszins onze be ...

De Reformatie
K. S.
1675 woorden
Het afscheid van Professor Honig.

Het afscheid van Professor Honig.

Verleden week heeft Kampen een bizonder mooien dag gehad. Het staat ons volkomen vrij, dit te beweren. In het algemeen gesproken, kan het 'p tikje dwaas lijken, als iemand constateert, dat de dag, waarop hij zelf een deel van het werkprogram voor zijn rekening heeft moeten nemen, goed is geweest. ...

De Reformatie
K. S.
E. D. KRAAN.
VAN DIJK
3329 woorden
Hedendaagsche afkeer van het „veiligheids-gevoel”.

Hedendaagsche afkeer van het „veiligheids-gevoel”.

(Slot.)Wanneer men evenwel de dingen zóó zegt, beloopt men de kans, het verwijt te hooren, dat hier de mensch „op den 'troon gezet wordt". Is, zoo hoort men vragen, die christenmensch dan zulk een groot mirakel, en toch eigenlijk ook weer zóó gewoon, dat hij zich de emblemen omhangen mag v ...

De Reformatie
K. S.
1888 woorden
De voorgestelde Gezangen.

De voorgestelde Gezangen.

IV. Het is niet mijn bedoeling om over al de voorgestelde liederen te spreken.Tten opzichte van enkele wil ik echter uiting geven aan ©en wensch, die in mij leeft.Het spijt me, dat voor de bekende profeti© van Jes. 9 de berijming van Da Costa gekozen ...

De Reformatie
J. THIJS
1605 woorden
Voorstellen inzake den kerkelijken liederenschat. III.  (Slot.)

Voorstellen inzake den kerkelijken liederenschat. III. (Slot.)

Zooals we reeds zeiden, willen we nog ©en enkel woord geven over wat de commissie der synode voorstelt inzake de orde van den eeredienst.Men heeft kunnen zien, dat haar concepten vasthouden-aan de soberheid, die den calvinistischen eeredienst steeds gekenmerkt heeft, en dat niet alleen de ...

De Reformatie
K. S.
2967 woorden
Nieuwe Bijbelvertaling. II.

Nieuwe Bijbelvertaling. II.

We geven thans het vervolg van ons vergelij'kend overzicht: thans uit den brief aan de Romeinen.Romeinen 1:20. Want zijne onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijne eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te veronts ...

De Reformatie
K. S.
3135 woorden
Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink. (X).

Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink. (X).

(Slot.)Wilden vsrlj dr Ubbink's boek op den voet volgen, dan zou er nog veel te spreken zijn.Met name over de manier, waarop dr Ubbink tusschen „Schrift" en „Woord Gods" onderscheid maakt, en dit onderscheid uitwerkt; over de „zichtbare en onzichtbare kerk", den „vorm" der kerk (een ...

De Reformatie
K. S.
3046 woorden
Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink (VIII).

Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink (VIII).

In ons voorgaand artikel eindigden wij met de opmerking, dat dr Ubbink de echte probleemstelling van Calvijn voorbijziet.De ontzaglijk-diep insnijdende opvatting, die Calvijn heeft over de natuurlijke blindheid van den mensch, die hem als „natuurlijk" mensch(l) vreemd en vijandig doet staa ...

De Reformatie
K. S.
1543 woorden
Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink (VII.)

Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink (VII.)

Afzonderlijke vermelding en bespreking verdient m.i. de meening, die dr Ubbink verdedigt met betrekking tot het getuigenis des Heiligen Geestes.Men weet, wat in dezen onze be1ijdenis zegt. Zij immers spreekt in artikel 5 uit, dat wij „alle deze boeken" (de in artikel 4 opgesomde 66 kanonie ...

De Reformatie
K. S.
2555 woorden
van 7