GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
1917-10-14
De Heraut
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCLIX. ACHTSTE REEKS. rv. De verborgenheid der zeven sterren, die gg gezien hebt in mgne rechterhand, en de zeven gooden kandelaren. De zeven sterren z5n de engelen der zeven gemeenten; en de zeven kandelare ...

De Heraut
Dr. A. K.
3693 woorden
,,Doende Israel zondngen."

,,Doende Israel zondngen."

Om zijne zonden, die hij gezondigd had, doende wat kwaad was in de oogen des HEEREN, wandelende in den weg van Jeróbeam, en. in zijne zonde, die hij gedaan had, doende Israel zondigen. 1 Kon. 14 : 19. Van Zimri, een . onheilig vorst uit Israel, meldt de Schrift ons ...

De Heraut
Dr. A. K.
1072 woorden
Roomsche polemiek.

Roomsche polemiek.

I. Het referaat door Prof Dr. H. H. Kuyper op de Gereformeerde predikanten-conferentie te Utrecht gehouden over Reformatie en Revolutie, heeft in de Roomsche pers bestrijding gevonden, gelijk te verwarhten was. Nu het Pri^testantisme bij de viering van h^t vierde e ...

De Heraut
912 woorden
Be Vrije Universiteit en de  Her vormde Kerk.

Be Vrije Universiteit en de Her vormde Kerk.

II. De bewering van de Waarheidsvrtend, dat de Vrije Universiteit haar beteekenis voor ons Christenvolk in 'zijn geheel verloren had, omdat zij kerkelijk-Gèreformeerd was geworden, of, gelijk zij het uitdrukt, op het terrein der gescheidene Kerken was overgegaan, b ...

De Heraut
1083 woorden
Het vredesmanifest, dat j. 1. Zondag

Het vredesmanifest, dat j. 1. Zondag

Amsterdam, 12 October.van al onze kansels is voorgelezen en dat nu als getuigenis van de. gezamenlijke Protestantsche Kerken in Nederland tot de Overheden en volkeren zal uitgaan, luidt aldus: .Onder den diepen indruk van den al feller woedenden krijg, die de wereld tot één slagveld ...

De Heraut
1461 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Zweden. Een vorstelijk woord.De koning van Zweden heeft zijn volk op geroepen om op Zondag 26 Aug. een bcdeda^ te houden. Hij deed dit met de volgende woorden: > Dne jaren gingen voorbij sedert het Zwecdsche volk uitgenoodigd werd een boete-en bededag te ...

De Heraut
WlNCKEL.
1126 woorden
Duurtetoeslag bij de  predikantstraccomenten.

Duurtetoeslag bij de predikantstraccomenten.

' Aangezien gebleken is, dat het schrijven door het moderamen op last der Generale Synode aan alle Kerkeraden gericht in zake den duurtetoeslag bij de predikantstractementen, niet door alle Kerkeraden ontvangen is, verzoekt de scriSa van het moderamea om het in de Heraut op te nemen.Gaarne ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
191 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. STEJIMEN DES TIJDS. Maandschrift voor Christendom en Cultuur. October. Utrecht. G. J. A. Ruys, 1917.De October-Aflevering van dit Maandschrift opent met een klaar en duidehjk arrikel van MR. TH. HEEMSKERK : De komst van hel Evenredig Kiesrecht.'Het Kiesrecht waarvan de grondgedacnte is: ...

De Heraut
G
970 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VELERLEI WEGEN. vm. IN DOODSGEVAAR. Wat was nu geschied? Ik kan mij alle bijzonderheden van dien schrikkclijken nacht nog klaar herinneren, d)enalve evenwel wat er gebeurde, toen ik zoo onzacht werd ge ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1090 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's Gravenliage.De Kerkeraad der Gerefomacerde Kerk te 's Gravenhage bericht, dat de classe '% Gravenhage D. V. vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 13 November a-s. gewone tijd en plaats. Punten voor het Agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 23 October a.8. bij den scriba. Wit ...

De Heraut
H. BOUWMAN.
A. TAAL.
1960 woorden
van 4