GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
1920-10-03
De Heraut
„Gaande in hun eenboudigheid”.

„Gaande in hun eenboudigheid”.

En er gingen met Absalom *van Jeruzalem twee honderd mannen, genoodigd zijnde, doch gaande in hunne eenvoudigheid, want ze wisten van geene zaak. 2 Sam. XV: 11. Zelfs nu nog stuit ge in 't practische leven op zoo tal van onjuiste en onware verhoudingen, maar in. de ...

De Heraut
Dr. A. K.
1235 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXII. Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid, Amen. Rom. XI:36. Niet minder opmerkelijk is het optreden onder onze predikanten geweest van den Schotschen geleerde Alexander C ...

De Heraut
Dr. A. K.
3223 woorden
Be heslissing inzake Ds. Netelenbos.

Be heslissing inzake Ds. Netelenbos.

Wat de beslissing betreft, die de Synode inzake Ds. Netelenbos nam, mogen we reeds thans ons een enkele opmerking veroorloven.Tweeërlei was bij deze zaak aan de orde. Vooreerst of de kerkelijke procedure, die tegen Ds, Netelenbos gevolgd was, aan den eisch van het recht voldeed. En in de t ...

De Heraut
1175 woorden
„De Hongaarsche Heraut”.

„De Hongaarsche Heraut”.

Ik kan gelukkig weer goed nieuws over ons geestelijk pleegkind in Hongarije melden. Het blijft nog wat klein van stuk. Ookvoor den groei van een nieuw tijdschrift zijn de omstandigheden in Hongarije thans natuurlijk niet gunstig. Maar overigens is ons pleegkind gezond en stevig en goed ges ...

De Heraut
H. S. S
KUYPER
1067 woorden
De Generale Synode

De Generale Synode

Amsterdam, 1 Oct. 1920.De Generale Synode onzer Gereformeerde Kerken, die in de Augustus eb Septembermaand te Leeuwarden gehouden werd, heeft op uitnemende wijze zich van haar ernstige en moeilijke taak gekweten. Ze stond voor tal van hoogst belangrijke vraagstukken, die door verschillende ...

De Heraut
1437 woorden
Ter nagedachtenis van Ds, Sikkel.

Ter nagedachtenis van Ds, Sikkel.

Het heengaan van Ds, Sikkel viel tijdens de zomervacantie van ons blad. Zelfs vernam onze redacteur het droeve bericht van zijn sterven eerst, toen hij wederkeerde van een reis uit het buitenland. Maar nu de redactie-arbeid weer hervat werd, is het een behoefte van ons hart, ook in ons blad een w ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
503 woorden
Buitenlandsche predikanten.

Buitenlandsche predikanten.

Onze Kerken hebben, en volkomen terecht, er steeds voor gewaakt, dat niemand als Dienaar des Woords zal optreden, die niet eerst onderzocht is geworden naar de zuiverheid zijner belijdenis. Dat onderzoek is zelfs niet eens toebetrouwd aan den Kerkeraad, maar aan de Classis, die daarbij moet worde ...

De Heraut
540 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS, Danklied. — Israël. — Zondagsschool. — Verdeeling. — Geleerd.Een onzer lezers vraagt een kleine toelichting op het volgende vers: Geluckig is het land Dat God den Heer beschermt Als daer met moord ën brand de Vijand rondom swermt. End' dat men meent hij sal 't Sc ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
822 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

In de Ref. Kirchenztg. lezen wij het volgende: Wij Duitschers zijn ontvangers van aalmoezen geworden. Het is smartelijk, maar waar. Komt onze trots daartegen op ? Zullen wij de gave des lands versmaden, wier tanks en wier zwermen vliegmachines de laatste rest van onzen weerstand hebben geb ...

De Heraut
WINCKEL.
252 woorden
Leestafel.

Leestafel.

MR. D. P. D. FABIUS, DR. MR. WILLEM VAN DEN BERGH. Drukkerij Wed. G. van Soest, Amsterdam 1930.Op aanstichting van den heer G. VAN ZEGGELEN, hoofd der ' Christelijke School te RANSDORP, wiens boekje: WAT GOD DEED MET ZIJN KERK TE VOORTHUIZEN vroeger door mij hier is besproken, is dit jaar ...

De Heraut
G.
1557 woorden
van 4