GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1924-10-03
De Reformatie
De rivier Gods is vol waters.

De rivier Gods is vol waters.

Om de ziel te troosten, doet de Schrift gedurig grepen uit het natuurleven.Die ziel zelf wordt vaak vergeleken biji een dor en 'dorstig land.O, dat ? r regen kwamelDat de dauw bevochtigend zich verbreidde!En werkehjk laten de zielsgesteldheden zich nog het best weergev ...

3 oktober 1924
De Reformatie
HEPP.
476 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Een onzer jonge lezers vraagt me raad in een geval, waarin er velen mèt hem verkeeren.Hij werkt op een groot kantoor met een vrij| talrijk personeel. Op een paar uitzonderingen na is heel dat personeel ongeloovig en lid van deii) Protestantenbond. Op zichzelf reeds een niet begeerlijk mili ...

3 oktober 1924
De Reformatie
F.
981 woorden
HET EVANGELIE VAN JOHANNES.

HET EVANGELIE VAN JOHANNES.

V. Reeds de oude Christelijke ilCjerk heeft het eigenaardige kaxakter yan het Evangelie van Johannes opgemerkt en daaraan iiitdrukking gegeven. Volgens Clemens Alexandrinus heeft Johannes als de laatste onder de Evangelisten, overwegend, dat de lichamelijke zijde d ...

3 oktober 1924
De Reformatie
C. BOUMA.
1416 woorden
MUZIKALE KRONIEK.

MUZIKALE KRONIEK.

X. Wagenaar's humor te Utrecht.U gelieve onder „humor" niet te verstaan wat b, v. in een of ander „humoristisch" weekblad ten beste wordt gegeven en slechts ka.n voldoen aan wie voldoende geesteshouding missen om te ginnegappen over de flauwste aardigheid. D ...

3 oktober 1924
De Reformatie
De M.
1445 woorden
Rondom de Bijbelsche treurspelen van Racine.

Rondom de Bijbelsche treurspelen van Racine.

I. Ofschoon het in de zeventiende eeuw de . gewoonte allerminst was om, zooals wij dat zien in den modernen tijd, zijn IK te etaleeren en zich met zijn hartsgeheimen als met een sjerp te omhangen, is de invloed der levensomstandigheden bij sommige zeventiende-eeuws ...

3 oktober 1924
De Reformatie
MARMELSTEIN.
1396 woorden
PERS - SCHOUW.

PERS - SCHOUW.

Over Budding. Ds Rullmann schrijft in de „Utrechtsche Kerkbode" over de menschenkennis van Hendrik Ja.cobus Budding, den bekenden Zeeuwschen dominee, over wien Dr J. H. Gunning een mooie biografie schreef. Enkele episoden haalt Ds Rullmann aan: Zoo was er ee ...

3 oktober 1924
De Reformatie
K. SCHILDER.
1051 woorden
Het nabije Oosten.

Het nabije Oosten.

II. In ons vorig artikel wezen wij op de algemeens beteekenis van het Nabije Oosten, dat zich uitstrekt van Egypte tot Perzië en zelfs Afghanistan. De bevolking is overwegend Mohammedaansch, en aan zending is er onder deze volken en stammen betrekkelijk weinig geda ...

3 oktober 1924
De Reformatie
J. D. W.
1156 woorden
Christelijk Beginsel en Moderne Letterkunde.

Christelijk Beginsel en Moderne Letterkunde.

II. Kunst en Schoonheid. In het vorige .artikel wezen we op de vraag naar de verhouding tusschen christelijk beginsel en moderne letterkunde als op „een brandende quaestie", die zich in de levenspractijk van vrijwel eiken christen ge ...

3 oktober 1924
De Reformatie
C. T.
2343 woorden
Ondanks gevaren tocb noodzakelijk.

Ondanks gevaren tocb noodzakelijk.

I. Wij zullen aan wijsbegeerte, wat gaian doen. Het is niet voor het eerst, dat de lezers van ons blad in de school ider wijsbegeerte worden binnengeleid. Maar het is voor het eerst, dat lezers en nieuwe redacteur tesamen op dit terrein wat grasduinen.Meen n ...

3 oktober 1924
De Reformatie
J. WATERINK.
1473 woorden
Door Amerika.

Door Amerika.

II. Om in het land der Vrijheid te komen. Zoodra men , aanstalten maakt om naar de nieuwe wereld te reizen, krijgt men den indruk, dat het eigenlijk een gunst is Amerika te bezoeken.Naar geen enkel ander land zijn de formalite ...

3 oktober 1924
De Reformatie
HEPP.
BREEW.
J. P. T.
3029 woorden
van 2