GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1950-02-11
De Reformatie
PSALM 6:7—U

PSALM 6:7—U

‘k Ben afgemat van 't smeeken; •mijn .legerstee doorweeken de tranen, die 'k vergiet Mijn oog, verzwakt door allen, die dr£\nd m' overvallen werd r uEvau mijn verdriet."Wijkt nu van mij, gij allen! Hoe neemt met welgevallen de HEER mijn bede aan.Gij, die hij 't kwaad wilt leven en o ...

De Reformatie
A. V. B.
89 woorden
Kalamazoo—Meppel

Kalamazoo—Meppel

Ds Y. K. Vellenga gaat op een heel klein onderdeeltje van wat wij in ons blad opmerkten over zijn doctrine van •een gunstige (genadige) gezindheid van God jegens alle jnenschen met een enkel woord in. Hoofdzaak daarvan is, dat hij nog steeds van meening denkt te zijn, dat het g: een goeden zin he ...

De Reformatie
K. S.
191 woorden
Tweede gesprek?

Tweede gesprek?

Volgende uitnoodiging is verzonden: KAMPEN, 1 Februari 1950. . Aan de Heeren Redacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en , , De Roeper" en Prof. Dr H. J, Jager te Kampen.Geachte Heeren en Broeders, Op verlangen van de ter vergadering van 25 Jan. j.l. aanwe ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
J. DE WAARD.
K. S.
250 woorden
„Een conflict”

„Een conflict”

Elders in dit nummer schreven we, ongeveer in dezen geest, dat het woord , .conflict" nog al deftig klinkt, maar dat niet steeds het geweld der problemen, die erbij geraakt zijn, zoo groot is, als men uit het woord zou willen afleiden. We hadden daarbij het oog niet op , , Winterswijk" (want we w ...

De Reformatie
K. S.
412 woorden
Wedding Hostess

Wedding Hostess

De Spiegel van 28 Januari bracht met uitvoerige foto-reportage het bericht van de jongste Amerikaansohe vinding: de „wedding hostess", een dame, die - — tegen betaling natuurlijk — iedere bruid, die van haar diensten gebruik wdl maken, behulpzaam is bij de voorbereidingen van den trouwdag en voor ...

De Reformatie
D. E. C.
627 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Tweetal te: Hattem (2e pred. plaats), M. J. C. Blok te Berkel enC. van Ommen te Almelo. Beroepen te: Glanerbrug-Oldenzaal, C. van Ommen te Almelo. Nijkerk, Oand. J. de Feyter te Axel.Aangenomen naar: Opende-Surhuisterveen, I. van Til te Hoek.Bed ank t-voor: Enschede, G. Visée ...

De Reformatie
676 woorden
Aankandiging

Aankandiging

Als dit nummer verschijnt, zullen de gebonden deelen van deel II van mijn ..Heidelbergsche. Catechismus" wel gereed gekomen zijn; de abonnés hebben de laatste aflevering van deel II plus band reeds ontvangen. Naar gewoonte van ons blad kondigt een auteur eigen werk aan. Gaarne, en met dank in 't ...

De Reformatie
K. S.
733 woorden
David en Petrus over de tong

David en Petrus over de tong

Wie Petrus over , , de tong" hoort spreken, denkt meteen aan zijn verloochening. Ze hebben, toen hij zich vervloekte, er weinig van gemerkt, dat hij zoo lang had omgegaan met den Nazarener. Wel menschen, helpt d at zóó weinig? en maakt dat geen verschil ? Die Simon later hebben gezien — hij kwam ...

De Reformatie
K. S.
923 woorden
De beslissende strijd der Kerk

De beslissende strijd der Kerk

(II) Thans evenwel, na vele eeuwen kerkgeschiedenis, is het licht over deze donkere phase in het leven der pinkstergemeente ten volle opgegaan!'Neen, deze strijd van Paulus en Barnabas was niet een tragi-comische vertooning, georganiseerd door benepen fanati ...

De Reformatie
C. V.
1076 woorden
“Getuigenis”

“Getuigenis”

Eenige weken geleden ontvingen we een „getuigenis" van den kerkeraad der Prot. Ref. Church te Hamilton in Canada, met verzoek tot plaatsing. Omdat daarin de redacteur van een ander blad betrokken werd, meende ik goed te doen, het stuk aan dézen te doen toekomen, en voor wat ons eigen blad betrof, ...

De Reformatie
K. S.
1173 woorden
van 2