Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

39 resultaten
Filteren
van 4
Over het hoogste gezag - pagina 1

Over het hoogste gezag - pagina 1

OVER HET HOOGSTE GEZAG. REDEVOERInGBIJDEAANVAARDING VAN HET PROFESSORAATaan de Vrjje Universiteit te Amsterdam uitgesprokenden0enJuni1884DOORJhr. Mr A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.UTRECHT,K E M I N K & ZOON. 188 ...

6 June 1884
Inaugurele redes
A.F. de Savornin Lohman
25 woorden
Over het hoogste gezag - pagina 2

Over het hoogste gezag - pagina 2

H O O G E E R Z A M E H E E R E N D I R E C T E U R E N ONZERVEREENIGING,H O O G A C H T R A R E H E E R E N C U R A T O R E N ONZER U N I V E R S I T E I T , H O O G G E L E E R D E H E E R E N P R O F E S S O R E N IN D E O N D E R S C H E I ­ DENEFACULTEITEN,Z E E R ...

6 June 1884
Inaugurele redes
A.F. de Savornin Lohman
279 woorden
Over het hoogste gezag - pagina 3

Over het hoogste gezag - pagina 3

4 Zoo schreef ongeveer drie eeuwen geleden Calvijn (1). „Maar w i j , " zoo lezen wij in een geschrift van een onzer scherpzinnigste staatslieden van den tegenwoordigen tijd, „wij bestrijden alle aprioristische opvattingen en achten alle deductiën uit zoogenaamde godskennis verkeerd; wij willen d ...

6 June 1884
Inaugurele redes
A.F. de Savornin Lohman
288 woorden
Over het hoogste gezag - pagina 4

Over het hoogste gezag - pagina 4

5 selen van het oude staatsrecht, ook door Mr. Groen van Prinsterer verdedigd, nog steeds als de ware hul­ digen, — nu gaat er bij sommigen een kreet van ver­ ontwaardiging op over zoo onwetenschappelijk bedrijf, ter nauwernood van snood boerenbedrog te onderscheiden; bij anderen is verwondering, ...

6 June 1884
Inaugurele redes
A.F. de Savornin Lohman
278 woorden
Over het hoogste gezag - pagina 5

Over het hoogste gezag - pagina 5

Wr• 1aeer hem de gelegenheid daartoe wordt aangeboden? Of Calvijn ongelijk heeft, waar hij zegt „dat 4e Heer het ambt der Overheid niet alleen toelaat en goedkeurt, maar ook bijzonderlijk aanprijst; dat de Overheden toch hunne roeping van God ontvangen, met goddelijk gezag bekleed z ...

6 June 1884
Inaugurele redes
A.F. de Savornin Lohman
293 woorden
Over het hoogste gezag - pagina 6

Over het hoogste gezag - pagina 6

4°. tot bespreking van de verbindbaarheid gezag.van datDe rede het hoogste gezag: ziedaar de grondstelling die aan alle revolutionaire staatsrechtelijke theorien ge­ meen i s , en dan ook bij uitstek de qualilicatie van revo­ lutionair verdient; niet omdat zij in hare toepassing noo ...

6 June 1884
Inaugurele redes
A.F. de Savornin Lohman
266 woorden
Over het hoogste gezag - pagina 7

Over het hoogste gezag - pagina 7

8 En wat het „ons allen bindende'' van de rede aangaat, vraag ik of praktisch die bindende rede op iets anders dan op dwingende overmacht kan neerkomen? De rede van alle menschen heeft hetzelfde gezag, maar leidt bij de verschillende menschen tot verschillende uitkomsten. Afhankelijk als zij is v ...

6 June 1884
Inaugurele redes
A.F. de Savornin Lohman
299 woorden
Over het hoogste gezag - pagina 8

Over het hoogste gezag - pagina 8

9 worden; een praktijk die t h a n s , welstaanshalve en ter voorkoming van hloedvergieting, in zoover gewijzigd i s , dat men den Vorst, ook al blijft hij volkomen binnen de grenzen zijner wettige bevoegdheid, zoodra hij niet ge­ noegzaam buigt, in plaats van hoofd of troon, het geld ter regeeri ...

6 June 1884
Inaugurele redes
A.F. de Savornin Lohman
310 woorden
Over het hoogste gezag - pagina 9

Over het hoogste gezag - pagina 9

10 gedachte van eigen vinding; maar liefde voor, persoonlijke toewijding aan dien God komt in die voorstelling niet te pas. Is de menschelijke rede het hoogste gezag, dan is er ook geen hoogere wet dan de menschelijke Voor den mensch buigt men; niet voor God. Van geweten, anders dan in den zin va ...

6 June 1884
Inaugurele redes
A.F. de Savornin Lohman
311 woorden
Over het hoogste gezag - pagina 10

Over het hoogste gezag - pagina 10

11 den dag, voor liet grootste bewijs van deugd en vader­ landsliefde wordt aangezien, daar gaat niet alleen het be­ grip der ware vrijheid verloren, inzonderheid bij diegenen die om de een of andere reden minder in de gelegenheid zijn hunne afwijkende meeningen uit te spreken en te doen gelden; ...

6 June 1884
Inaugurele redes
A.F. de Savornin Lohman
283 woorden
van 4