GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1896-10-18
Buitenland.

Buitenland.

Hoorwegen. Verbanning van de klassieke talen.Terecht heeft het opzien gebaard, dat in Noorwegen de Grieksche en Latijnsche talen aan de hoogescholen niet meer onderwezen worden. Deze paedagogische revolutie geldt alleen voor Noorwegen, niet voor Zweden. De m ...

De Heraut
WINCKEL.
476 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Maassluis B, P. C. Koster te Velp. — Stedum, D. Steenhuis te Blija en Boteburen. — Tiel en Biezelinge, N. H. Koers te Wanswerd (cl. Dokkum). — Rinsumageest c. a., D. Bakker te Broek op Langendijk.AANGENOMEN : 'Werkendam A, A. ...

De Heraut
205 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

XXII EEN RIJK TEGEN ZICH ZELF VERDEELD. De Keulenaars waren zeer bezorgd, toen zij van de toerustingen van den aartsbisschop hoorden. Thans hielden zij niet alleen des nachts, maar ook overdag hun poorten gesloten, omdat zij vreesden ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1216 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van 16 October).Aan de Eerw, Kerkeraden !In uitvoering van het besluit der Generale Synode te Middelburg wordt, te beginnen met deze maand, voortaan aan elke kerk een present-exemplaar van I£et Kerkbladgezondtnvoox haar archief en ten gebruike bij vo ...

De Heraut
RED.
J. NEDERHOED.
A. VAN DER SLUIJS
Voorz
H. BRINK
Secretaris.
G. BRUGSMA
Penningm.
374 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en behuwdkinderen, overleed heden 1 na een langdurig, doch geduldig lijden, plotseling, onze innig geliefde Echtgenoot | en Vader, JAN VAN HEUKELOM, in den ouderdom van 63 jaren.Allen, die hem gekend hebben, kunnen 1 beseffen, hoe z ...

De Heraut
62 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiên: Door den heer G. W. Nederbragt te Velp ƒ 293.75; door den heer P. Veenhuyzen te Smilde ƒ 16; door den heer J. van Bosheide te Voorst ƒ 25.50; door den heer W. Wolzak Gz. te Alkmaar ƒ 32; door het locaal comité te Amste ...

De Heraut
307 woorden
Familieberichten

Familieberichten

De Heere verblijdde ons heden met de geboorte van eenen ZOON, Amsterdam^ 14 Oct. 1896.P. N. HÖWELER. *J. HÖWELER—VAN BEEK. ...

De Heraut
22 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije UniversiteitDe Jaarlijksche Bidstond zal, zoo de Heere wil, gehouden worden op Maandag 19 Octobei* e. k., des avonds te half acht uur, in de Keizersgrachtkerk.Voorgangers: Ds. K. FERNHOUT, Predikant te Utrecht en Ds. P. A. E. SILLEVIS SMITT, Predikant te Rotterdam, Name ...

De Heraut
77 woorden
Familieberichten

Familieberichten

In den ouderdom van 63 jaren ontviel 1 ons heden plotseling, na een langdurig en geduldig lijden, onze geliefde Broeder JAN VAN HEUKELOM.De Reformatie*der; pcerken had van den 1 beginne zijn hart. Als Ouderling was zijn handel en wandel in de gemeente eene belijdenis van het Gereformeerde ...

De Heraut
89 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

WirnxM JOHJLisrN: E: S £: iiJLMJSIi DM 15-17. MSTEBDÊl.db Co.• Koopen en verkoopen EFFECTEN, dlver»t LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PHOLONGATIkN en BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO l/a pCt onder de prolongatiekoers, Bedrag ...

De Heraut
59 woorden
van 3