GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1896-10-18
„En de kracht zijner opstanding.”

„En de kracht zijner opstanding.”

Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijnslijdens, zijnen dood gelijkvormig wordende. Phil. 3 : 10. Niet eerst bij uw sterven komt ge met den dood in aanraking, de adem des doods is van uw eerste levensdagen af over u en uw levensex ...

De Heraut
2001 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

TWEEDE STUK. V. Is God een God der Joden alleen ? En is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Rom. 3 : 29. Reeds het slot van ons vorig hoofdstuk wees op de > verborgenheid, " die met ...

De Heraut
3650 woorden
Predikanten-conferentie te Groningen.

Predikanten-conferentie te Groningen.

Uit~GrDning: ëancbmt ons het goede bericht, dat er op 20 October een Predikanten-conferentie zal worden gehouden, waar Prof. Dr. Bavinck de navolgende stellingen zal verdedigen: 1. Dewijl het Goddelijk Wezen oneindig boven alle schepsel verheven en dus in zich zelf voor alle schepsel onken ...

De Heraut
664 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Amsterdam, i6 October 1896.Op aanstaanden Dinsdag verjaart de stichtingsdag der Vrije Universiteit, en ook ditmaal zal die stichtingsdag gevierd worden door het houden van een openbare zitting van den Senaat, waarin Prof. Dr. Woltjer het rectoraat zal overdragen aan Prof. Dr. Geesink. ...

De Heraut
259 woorden
Wijze van Synode houden.

Wijze van Synode houden.

Ook Ds. T. Bos in de Vrije Kerk komt tot de erkentenis, dat in het algemeen genomen, de wijze van werken op de Synode te Middelburg gevolgd, veel voor heeft.En ook beaamt hij onze opmerking, dat bij deze wijze van werken de gewoonte zal zijn in te voeren, om, na de opening der Synode, enke ...

De Heraut
1942 woorden
Onthouding.

Onthouding.

XXI. Plicht tot bestrijding van het alcoholisch gevaar rust alzoo op de Overheid in haar wetgeving, haar politiemaatregelen, en haar eigen gebruik van personeel, als ambtenaren, beambten, klerken en werklieden. Men kan er bijvoegen door haar bevelvoering over de Vl ...

De Heraut
1207 woorden
Nog een professorale oratie uit Amerika.

Nog een professorale oratie uit Amerika.

Aan het Western Seminary van de Gereformeerde kerk in Amerika is Dr, Egbert Winter als hoogleeraar met eene oratie opgetreden, tot onderwerp hebbende: Christus tn de Theologie, en die ons welwillend ter beoordecling werd toegezonden.Ons oordeel over deze oratie kan kort zijn.Wie wan ...

De Heraut
521 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS:Van N. N. te Nieuwveen ƒ 1.50; door. den heer Rollnaan te Bodegraven; van N. N. ƒ g en N. N. ƒ 10; van den heer J. A. Groötveld, diaken te Rotterdam, gevonden in de collecte/ n. ...

De Heraut
37 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De svriend te Jeruzalem", die ook daarin Calvinist blijkt te zijn, dat sde zaken van Kerkf« Staaf' hem belang inboezemen, kreeg van Ds. Gispen de vorige week deze politieke overdenking onder de oogen.De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft, in de Eerste Kamer, zooals men het noemt «verz ...

De Heraut
902 woorden
De schoolstrijd in Michigan.

De schoolstrijd in Michigan.

In Holland, een stad van den Amerikaanchen staat Michigan, waarheen veel Calvinisten uit Nederland togen, zijn onder den titel: Lichtstralen, onlangs twee pleidooien gepubliceerd, het ééne van den heer Mr. G. J. Diekema, en de andere van Mr. F. Kniphuizen, vóór en tegen de Staatsschool.Gel ...

De Heraut
UEd. Dienaar
F. KNIPHUIZEN.
HENEY R. PATTENGILL.
2581 woorden
van 3