GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1897-02-07
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXXXIII. THOMAS WITLÉ. De dood van den vromen Eduard VI had den marteldood van menigen trouwen dienaar des Woords ten gevolge. Tot hun getal heeft ook de leeraar van Kirkby, in het graafschap Essex, behoord. Reeds eenigen tijd had T ...

7 februari 1897
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1058 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

TWEEDE STUK. XIX. Zij is gevallen, zij is gevallen, het groote Babyion, en is geworden een woonstede der duivelen. Openb. 18:2.De tmensck der zonde" is iets anders dan de Duivel in eigen persoon. Met het optreden van Satan ^^^ ...

7 februari 1897
De Heraut
3468 woorden
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, zaak-en tekstt^^sX& T op de vier Deelen van E Voto in gereedheid gebracht, dat voor de premie-inteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vijf en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Voto tegen den prijs van een gulden vijf en twintig ...

7 februari 1897
De Heraut
150 woorden
„Met sneeuwwater gewasschen”

„Met sneeuwwater gewasschen”

Indien ik mij wassche met sneeuwwater, en mijne handen zuivere met zeep, dan zult gij mij in de gracht induiken, en mijne kleederen zullen van mij gruwen. Job 9:30, 31. Joh is niet ieders keurstaf.Niet als zouden de meesten, aan Job bij het Schriitlezen toeg ...

7 februari 1897
De Heraut
1951 woorden
Rectorale Oratie.

Rectorale Oratie.

Amsterdam, 5 Febr. 1897.Op 7 December jl. droeg de hoogleeraar M. Noordtzij het rectoraat van de School te Kampen aan zijn ambtgenoot Wielenga over.Hij deed dit met een uitvoerige rede die 53 bladzijden druks beslaat, een redevoering, die niet alleen een sprekenden titel voert, maar ...

7 februari 1897
De Heraut
1432 woorden
Kerspel of Wijk?

Kerspel of Wijk?

V. Dat we stoffelijke bezwaren op dea voorgrond plaatsten, hoorde hier zoo, en was in het minst niet ongeestelijk, daar immers heel de quaestie, die we ter sprake brengen, louter uit stoffelijke oorzaken opkomt.Ware het doenlijk, heel de gemeente in ééa gebo ...

7 februari 1897
De Heraut
1801 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS:Van G. K. te Zwartsluis ƒ 1.50; van A. B., Den Haag, voor Kootwijk ƒ 2.50; van Ds. Van Schelven te Dieren, uit busjes ƒ 5. ...

7 februari 1897
De Heraut
29 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De Toekomst onzer Theol. School., door Ds. A. Littooy., ^ zag. bij A. D. Littooy, te Middelburg, het licht, en geeft nogmaals deze bondige uiteenzetting van het bekende gevoelen.Mij is het nog nooit duidelijk geworden, dat de Kerken niet zelve mogen onderwijzen, datgene wat rechtstreeks no ...

7 februari 1897
De Heraut
1300 woorden
Beroeping of Oproeping?

Beroeping of Oproeping?

V (Slot). Staafc; alzoo de regel vast, 3, dat in den gewonen loop der dingen wie' Dienaar-des Woord zal worden, zich van kind af hierop voorbereidt, is hij genoegzaam geoefend zich door de kerken keuren laat, en na aldus gekeurd te zijn niet solliciteert, maar door ...

7 februari 1897
De Heraut
1315 woorden
„Sanlsch."

„Sanlsch."

Van onzen broeder Ds. Lion Cachet ontvingen we de verzekering, dat hij met David in zijn stukske niet zichzelven, maar de Zending bedoeld had.Natuurlijk nemen we dit op zijn verzekering volgaarne en onvoorwaardelijk aan.Maar verandert dit nu iets aan de hoofdzaakDe Saulsche w ...

7 februari 1897
De Heraut
507 woorden
van 3