GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1909-05-02
Pro Hege.

Pro Hege.

DERDE REEKS. (Derde gedeelte). Christus Kooiogscbap en het Gezin IX. Eer uwen vader en uwe moeder, opdat uwe dagen verlengd worden in het land, dat u de HEBRE uw God geeft. Exod. 30 ...

2 mei 1909
De Heraut
3773 woorden
Ook in de kringen

Ook in de kringen

Ook in de kringen der modernen wordt allengs de overtuiging levendig, dat men met de Openbare School bedrogen is uitgekomen. Aanvankelijk mochten de vrijzinnigen, toen de openbare school desecteschool van het modernisme beloofde te worden, haar met gejuich hebben begroet, maar allengs zijn de oog ...

2 mei 1909
De Heraut
671 woorden
In Pniël heeft de

In Pniël heeft de

In Pniël heeft de bekende Utrechtsche predikant Dr. J. H. Gunning J.Hsn. op de hem pittige wijze een philippica geschre ven tegen de wijze van collecteeren, die nog steeds in os ze Kerken in zwang is.Ge lacht onwillekeurig bij de „natuurgetrouwe" teekening, hoe het in een volle kerkbeurt t ...

2 mei 1909
De Heraut
1057 woorden
Toen het Ministerie-Kuyper

Toen het Ministerie-Kuyper

Amsterdam, 30 April 1909; Toen iiet Ministerie-Kuyper zrjn novelie op de Haoger onderwijswet indiende, werd daarbij evenzeer gezorgd voor de Bijzondere Universiteiten, doordat de door haar verleende graden officieel erkend werden, als voor de oprichting van bijzondere leerstoelen aan de Op ...

2 mei 1909
De Heraut
1338 woorden
„Een nieuw schepsel.”

„Een nieuw schepsel.”

Zoo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden. 3 Cor. 5 : 17. Er zijn, ook in ons Christenland, tal van menschen, die er niets van gelooven dat de Heere ten derden dage uit de dooden is ...

2 mei 1909
De Heraut
1647 woorden
Gaarme verleenen we aan

Gaarme verleenen we aan

Gaarne verlecnen we aan deputaten door de classis Arnhem aangewezen voor de bearbeiding van de Gereformeerden iö Duitschland, een plaats voor het schrijve», dat ze aan de Kerken gericht hebben: Zooals bekend geacht mag worden is door alle onze Gereformeerde kerken, synodaal saamgekoroeni d ...

2 mei 1909
De Heraut
Ds. G. P. OBERMAN.
Ds. C. L. F. VAN SCHELVEN
Ds. W. B. RENKEMA
Ds. H. HOEKSTRA.
1975 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Het bestuur neemt de vrijheid de vrienden van het Christelijk onderwijs op de behoefte, die onze scholen aan steun hebben, te wijzen. Vooral in dezen tijd sijn de zorgen zwaar en groot.De school te Kootwijkerbroek telt nu reeds 184 leerlingen, zoodat met den bouw van een vierde lokaal niet ...

2 mei 1909
De Heraut
Ds.J. H. HOUTZAGERS
D. HULLEMAN
87 woorden
Buitenland

Buitenland

N.-Amerika, De Times over den toestand der Chr. kerken in Amerika. an-Francisco.In de Times, het voornaamste dagblad van Engeland, vond men dezer dagen een belangrijk artikel over den toestand der Cmistelijke kerken in de nieuwe wereld. Schoon de kerken aldaar met veel tegenstand hebben te ...

2 mei 1909
De Heraut
335 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

opwekking in China en Korea. Dr. Walter Philipps, een zeer bekend predikant der Presbyteriaansche kerk, schrijft omtrent eene groote opwekking die in .Mantsjoerije, vooral in de steden Liaoyang, Moekden, Newchwang, Kwangnlng, Chinchow en andere plaatsen van China, plaats had: »Het is zeker de gro ...

2 mei 1909
De Heraut
WINCKEL.
522 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Woerden. De Kerken in de classe Woerden, Velke een jaarlijksche bijdrage geven voor den atbeid in Rijnpruissen, worden beleefd verzocht hunne bijdrage voor dit jaar de afgevaardigden te willen medegeven naar de aanstaande classicale vergadering.Kerken ...

2 mei 1909
De Heraut
Ds. R. J. V. D. VEEN
C. ORANJE
W. BOSCH
P. H. ROMBOUT
A. DE RUIJTER
J. J. STEINHART
H. HOOIJKAAS
687 woorden
van 4