GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1911-02-12
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

V. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Dezen berg heeft God begeerd tot zijne woning; ook zal er de HEERE wonen in eeuwigheid. Psalm 68 : 17. Ontkead kan intusschen niet, dat dit alomvattend begrip der Voleinding wel in de Sch ...

12 februari 1911
De Heraut
DR. A. K.
3829 woorden
„Mijner vergeten”.

„Mijner vergeten”.

Zij hebben geschenken in u genomen, om bloed te vergieten; woeker en overwinst hebt gij genomen; en gij hebt geldgierigheid gepleegd aan uwen naaste door verdrukking; maar gij hebt Mijner vergeten, spreekt de Heere HEERE. Ezechiël 22 : 12. Hoe verstaat ge het „verg ...

12 februari 1911
De Heraut
DR. A. K.
1976 woorden
Van meer dan eene

Van meer dan eene

Amsterdam, 10 Februari 1911.Van meer dan eene zijde werd ons gevraagd, wanneer de Regeering de verklaring had afgelegd, dat ze bij de aanstaande grondwetsherziening een voorstel tot wijziging van artikel 171 zou doen, waardoor het onrecht, onze Kerken aangedaan, zou weggenomen worden. Men ...

12 februari 1911
De Heraut
1090 woorden
Reeds de onderstelling

Reeds de onderstelling

Reeds de onderstelling, waarvan D5. Wijers uitgaat, dat de Indische Staatskerk als een schijnkerk te beschouwen zou zijn, komt ons, zoo schreven we, minder juist voor. De eenige grond, dien Ds. Wijers hiervoor aanvoert, is dat de predikanten dezer Kerk door de O «verheid benoemd worden en een zel ...

12 februari 1911
De Heraut
2507 woorden
Nu bij de jongste

Nu bij de jongste

Nu bij de jongste kerkelijke verkiezingen in de Hervormde Kerk bleek, hoe gevaarlijk het is, de beslissende macht aan de gemeente te geven, komt Dr, Kromsigt in een wel gedocumenteerd betoog in de Gereformeerde Kerk er voor pleiten, dat de leidende macht van den Kerkeraad weer in eere hersteld za ...

12 februari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
802 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR, P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, hoog leeraar te Leiden. HET CHRISTELIJK LKVEN. Haarlem. De Erven F. Bohn. 1910. III. Hoe lich in dit werk het gemis van scherpe, van nadere bepaling der begrippen en daarmee samenhangend „dooreen gebruiken" van termen wreek ...

12 februari 1911
De Heraut
G.
1434 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aanvragen naar art. 11 en 13 D. K. worden vóór 15 Maart a.s, ingewacht bij den secr.-penn.Ds. M. H. K. MOL.Zwartewaal, 6 Febr. 1911.Korte notulen van de vergadering der Geref, Kerken in de classe Gouda, gehouden te Gouda 7 Febr. 1911.De vergadering wordt geopend namens ...

12 februari 1911
De Heraut
Ds. M. H. K. MOL.
G. VAN SETTEN
243 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hattelijken dank ontvangen voor Kootwijks scholen van den heer G, A, Goldschmeding te Amsterdam /lo; van den heer A. Pijl, Aiblas serdam /loj van den heer T. Kuiper te Hilversum /a.so; van den heer G. A. Diepenhorst te Strijen /lo; van den WelEerw, heer Ds. Maan te Vreeland f 2.^0 voor school ...

12 februari 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
138 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Uit bet jongste jaarlijksche verslag van de stadszending te Berlijn blijkt, dat de godsdienstlooshetd in Duitschland's hoofdstad steeds veld wint. Die vereeniging werd drie en dertig jaar geleden door den hofprediker Stöcker gesticht; tegenwoordig werken voor haar 71 zendeliogen; voornamelijk leg ...

12 februari 1911
De Heraut
WINCKEL.
148 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Treurige toestanden door de wet op scheiding van kerk en staat veroorzaakt.De kerkgebouwen werden door de wet op de scheiding van kerk en staat aan de burgerlijke gemeenten overgelaten, terwijl de Roomschgezinden daarvan vrij zouden mogen gebruik maken. De meeste gemeenteraden w ...

12 februari 1911
De Heraut
380 woorden
van 4