GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1911-07-16
„Ik zeg u, dat gij den booze niet wederstaat”.

„Ik zeg u, dat gij den booze niet wederstaat”.

Maar ik zeg u, dat gij den booze niet wederstaat; maar, zoo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Matth. 5 : 39. Bij den „booze" denkt ge schier als van zelf aan satan, en als ge dan in Jac. 4 : 7 leest: Wederstaat den duivel en hij zal van u v ...

16 juli 1911
De Heraut
DR. A. K.
1660 woorden
Een-en-dertigste Jaarlijksche Samenkomst VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag GEHOUDEN te Zwolle op 5 en 6 Juli 1911.

Een-en-dertigste Jaarlijksche Samenkomst VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag GEHOUDEN te Zwolle op 5 en 6 Juli 1911.

Donderdagmorgen waren in het gebouw van de Baiten-societeit te Zwolle te lo ure de vrienden en vriendinnen van de Vrije Universiteit bijeen. Niet zulk een groote schare als verleden jaar bijv. te Rotterdam; maar voor Zwolle vond men het een goede opkomst.Te 10 uur ongeveer werd ...

16 juli 1911
De Heraut
7163 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Onze lezer E. V. te L. vraagt: Waar is de oorsprong van het gezegde: „De deugd in het midden" te vinden; en is dit volgens uw inzien een ongepaste uitdrukking in Geref, kringen? Dat deze uitdrukking aan vele Christenen aanstoot geeft onts ...

16 juli 1911
De Heraut
HOOGENBIRK
654 woorden
Dereenigingsleben.

Dereenigingsleben.

TE VEEL IN EENS. Er wordt voor allerlei Christelijken arbeid ieder jaar, j% haast iedere maand en iedere week, heel wat gevraagd aan geld en goed en arbeid. Ieder, die echt meeleeft, moet voor tal van doeleinden meebetalen of er, misschien zelfs bovendien, aan meew ...

16 juli 1911
De Heraut
1194 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vergadering der Particuliere Synode van de Geref. Kerken in de Provincie Utrecht, gehonden op 14 Juni 19II. I. Na opening door Ds. W. Verhoef, als praeses der roepende Kerk, worden de ciedentie brieven nagezien en in orde bevonden.3. In het moderamen nemen z ...

16 juli 1911
De Heraut
H. TEERINK
H. HUMMELEN
989 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dultschland. De algemeene conferentie der DuitscheGemei^schaften. De predikant Jatho afgezet. De algemeene Gnadauer conferentie der Duitsche Gememschaften is van 6—9 Juni te Wemigerode gehouden. Onder de 379 deelnemers waren 44 predikanten. De predikant Waarbeck van Barmen presideerde. Hij kon in ...

16 juli 1911
De Heraut
1026 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In hartelijken d»nk ontvangen door onder f^eteekende van Dr, P. van Bijsterveld te Rotterdam /2s.Kootwijk.Voorziiier. ...

16 juli 1911
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
15 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De arbeidersbevolking van het platteland heeft steeds meer neiging naar de groote steden te verhuizen. Hierover klaagt men niet alleen in Europa, maar zelfs in Afrika. De negerstammen spatten uiteen; de goud-en diamantvelden trekken steeds meer de gekleurde bevolking naar de steden, vooral geniet ...

16 juli 1911
De Heraut
WINCKEL.
851 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Een Bidstond voor Indiê. Onder dit opschrift schreef de Zuider Kerkbode: Reeds een en andermaal hadden wij de aandacht gevestigd, ook als teekenen der tijden, op de oordeelen Gods over landen en volken. Wij lezen van aardbevingen, hongersnóoden en pestilentien, ook in onze Oost.Blij ...

16 juli 1911
De Heraut
800 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Hooggeachte Heer Redacteur !In uw bespreking van het Jaarverslag van de Vereenigirg voor H, O. (zie De Heraut van 2 Juli 1.1.) wordt door u gewezen op de verminderirg der Collecten in de grootere Kerken en wordt door u o. a. genoemd Arnh ...

16 juli 1911
De Heraut
J. VAN GOLVERDINGE.
121 woorden
van 4