GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1919-09-21
Van de Kerk..

Van de Kerk..

XXV. Zoo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar hij komt, die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben den riem van zijne schoenen te ontbinden; deze zal u doopen met den Heiligen Geest en met vuur. Lukas III : ...

De Heraut
Dr. A. K.
3774 woorden
„Laat af van toorn.”

„Laat af van toorn.”

Laat af van toorn, en verlaat de grimmigheid; ontsteek u niet. immers niet om kwaad te doen, Psalm XXXVII: 8. De indruk, die zich zoo vaak opdringt, alsof alle toorn uit den Booze zijn zou, kan niet ernstig genoeg worden weerstaao. In die voorstelling toch spreekt ...

De Heraut
Dr. A. K.
1434 woorden
In zeldzaam schoone pracht

In zeldzaam schoone pracht

Amsterdam, 4 September 1919.In zeldzaam schoone pracht nam de zomer, die zoo kil en koud inzette, van ons afscheid. Het is alsof de Septembermaand ons vergoeden wilde, wat we in Juli aan zonnelicht en zonnewarmte te kort kwamen. Toen, bij den aanvang van den zomer, volgde regenvlaag op reg ...

De Heraut
794 woorden
De opening der lessen aan de Vrije Universiteit.

De opening der lessen aan de Vrije Universiteit.

Naar de Academische usantie aan de Vrije Universiteit medebrengt, vond ook ditmaal de operiing der lessen op den derden Woensdag in September plaats in eene samenkomst, waartoe Directeuren, Curatoren, Hoogleèraren en studenten waren uitgenoodigd. Bij gebrek aan een eigen Aula, waarvan het gemis b ...

De Heraut
217 woorden
Verdwijnende Kerken.

Verdwijnende Kerken.

Uit.twee provinciën van ons land komt het bericht, dat van een Gereformeerde Kerk het verzoek tot de Classis is uitgegaan om het daar ijestaande instituut der Kerk op te heffen, aangezien het aantal leden te klein was geworden om een zelfstandige Kerk te vormen. De leden der gemeente zouden dan. ...

De Heraut
529 woorden
Verslag van - Curatoren der Theologische School.

Verslag van - Curatoren der Theologische School.

Aan de Gereformeerde Kerken is toegezonden het verslag van de handelingen der negen-en-zeventigste vergadering van de Curatoren der Theologische School.Uit dit verslag blijkt, dat ook dit jaar de toestand der Theologische School onzer Kerken in elk opzicht stof tot danken opleverde. Het aa ...

De Heraut
331 woorden
De zilveren koorde.

De zilveren koorde.

De voorslag van den Minister van Financiën om aan de predikanten, pastoors en rabbijnen, die een jaarwedde van het Rijk ontvangen een duurtetoeslag van ƒ100 te geven, heeft, zooals te begrijpen is, niet alleen in de Tweede Kamer critiek uitgelokt, maar ook tot protest in onie Kerken aanleiding ge ...

De Heraut
563 woorden
Onze Gereformeerde Studenten.

Onze Gereformeerde Studenten.

Nu het oogenblik weer is aangebroken, dat tal van jonge mannen en jonge vrouwen zich aan de verschillende Universiteiten in ons vaderland als student zullen laten inschrijven, is het zeker niet overbodig hen nogmaals te wijzen op het belang, dat zij daar niet op zich zelf blijven staan, maar zich ...

De Heraut
551 woorden
Een eervolle onderscheiding.

Een eervolle onderscheiding.

Aan Prof. Fabius viel de eervolle onderscheiding ten deel) dat H. M. de Koningin hem benoemde tot lid van den Raad van State.Met deze benoeming wenschen we Prof. Fabius van harte geluk. Er ligt in de roeping tot dit hooge staatsambt een erkenning van zijne - verdiensten, die niet alleen vo ...

De Heraut
193 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen van Mevr. wed. C. Gr. te Zaandam f 5.Dringend verzoeken wij toch onze scholen, die zoo groote behoefte aan steun hebben, niet te vergeten. In den laatsten tijd komt er voor • onze scholen zoo weinig in, dat vreeze ons hart vervullen moet de vrienden Kootwijks ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
54 woorden
van 4