GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1937-10-29
Eeuwgetijde voor Abraham Kuyper.

Eeuwgetijde voor Abraham Kuyper.

De ziener bij het Kruis, wiens kracht van vrome reen Jeruzalems gemeen Op Neêrlands grond tot heilig krijgsrumoeren spoorde eer Neêrlands licht vergloorde; Vereeuwt bij 't wassend tij der eeuw van vuige macht die norm en wet belacht En driest en redeloos, om hellehand te kassen, de vlammen ...

29 oktober 1937
De Reformatie
JAN DE MARE.
283 woorden
DR A. KUYPER HERDENKINGSNUMMER

DR A. KUYPER HERDENKINGSNUMMER

Op den eeuwdag van Dr A. Kuypers geboorte. God! heeft ieder ding schoon gemaakt op zijnen tijd, Pred. 3:11.In die volheid des tijds heeft Hij Zijnen Zoon uitgezonden, Gal. 4:4.Het Wioord is vleesch geworden niet in den tijd der Richteren, noch bij de ...

29 oktober 1937
De Reformatie
Soli Deo Gloria. S. GREIJDANUS.
2801 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De God van Elia. Schooner en krachtiger had Elisa de profetentaak van zijn grooten voorganger niet kunnen overnemen en voortzetten.Hij had Elia eerst herdacht Herdacht in dat: — „mijn vadei', , mijn vader!" 't Was niet slechts een uiting van kinderlijke lief ...

29 oktober 1937
De Reformatie
v. A.
977 woorden
In de Schrift

In de Schrift

In de Schrift staat een ceder voor u van geestelijke autoriteit, die achttien eeuwen lang zijn wortelen uitschoot in den levensbodem van ons menschelijk bewustzijn, en in zijn schaduw is het religieus en zedelijk leven der menschheid zoo onnoemelijk geklommen in waardij.Houw nu dien ceder ...

29 oktober 1937
De Reformatie
Dr A. KUYPER.
196 woorden
SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING.

SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING.

nleiding.De twintigste October van het jaai- onzes Heeren aclitüenlionderd tachtig is een der grootste dagen geweest in het veelbewogen leven van Dr Abraham Kuyper — misschien wel de allergrootste.Op dien dag immers heeft hij de genade ontvangen van de „Vrije Universiteat" te mogen ...

29 oktober 1937
De Reformatie
C. V.
19058 woorden
In deze karikatuur

In deze karikatuur

In deze karikatuur, „De Juni-verkiezingen in 1881" wordt gesuggereerd, dat het onder Kuypers leiding voortaan niet meer noodig is op de knapsten onder ons volk te letten - die men immers alléén hij de liberalen vond - maar het kwam er nu alleen maar op aan, dat de candidaat-Kamerleden rechtzinnig ...

29 oktober 1937
De Reformatie
187 woorden
Dr Kuyper en de grondrechten.

Dr Kuyper en de grondrechten.

Bij het in onze dagen hier ©n daar opkomend — en gelukkig ook weer afgaand — streveia naar den totalitairen staat, mag voor de kwestie van de grondrechten — of wil men: vrijheden des volks — zeker niet minder belangstelling worden verwacht, dan zonder dat deze voor het staatkundig leven zoo belan ...

29 oktober 1937
De Reformatie
Mr E. J. E. G. VONKENBERG.
2598 woorden
Deze plaat is

Deze plaat is

Deze plaat is van 1887, het doleantiejaar dus, wat het doek in den linkschen hoek, gedragen door Kuyper's volgelingen, met het opschrift: „Doleeren, doleeren! De Kerk is kapot!"duidelijk te zien geeft. Ook hier weer hetzelfde spotbeeld van Kuypers volgelingen. Domheid, schijnheiligh ...

29 oktober 1937
De Reformatie
89 woorden
Persoonlijke herinneringen aan Dr Kuyper.

Persoonlijke herinneringen aan Dr Kuyper.

CoUega Schilder verzocht mij voor „De Reformatie" enkele persoonlijke herinneringen aan Kuyper te willen geven. Gaarne heb ik deze uitnoodiging van den Hoofdredacteur aangenomen.Toch is het wellicht goed aan deze herinneringen eene enkele opmerking te laten voorafgaan. Soms is 'tnoodig pre ...

29 oktober 1937
De Reformatie
HONIG.
2730 woorden
Dr Kuyper en het sociale leven.

Dr Kuyper en het sociale leven.

Om de groote beteekenis van Dr A. Kuypeir voor het sociale leven van ons volk recht te verstaan, is het noodig te letten op den tijd waarin deze machtige figuur naar voren treedlt. Het was de bloeitijid van 'tmo'demism'6 en van 't liberalism e.Het modemisme in ide kerk, het liberalisme op ...

29 oktober 1937
De Reformatie
A. STAPELKAMP.
4323 woorden
van 3