GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
B. HOLWERDA.
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(II) En ik geloof, dat U nu ook verstaat één van de bijzonderheden uit Openbaring 13: die kwestie van den doodelijken slag, die dat beest ontvangt. Want als dat zesde beest er geweest is, dan gaat het immers anders dan voorheen. Dan wordt dat Romeinsche wereldrijk ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1846 woorden
Fata Academica 1949

Fata Academica 1949

En juist nu het ons mogelijk bleek tegenover de critiek het zelfgetuigenis der Heilige Schrift te handhaven, en de openbaringslijn van het O.T. zich bewees te loopen van Mozes tot Christus, juist daarom zal in de thans volgende vermelding der fata academica de nadruk uitteraard vallen op het gebe ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1219 woorden
De Kerk m het eindgericht,

De Kerk m het eindgericht,

Nu het in dit onderwerp in 't bizonder zal gaan over Openbaring 17, is het goed ter inleiding hierop een korte oriënteering te geven over compositie en teridenz van het boek der Openbaring.Naar mijn vaste overtuiging hebben wij in het boek der Openbaring niet verschillende doorkijkjes door ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1873 woorden
Oproep voor den curSus Hebrajcus

Oproep voor den curSus Hebrajcus

De laatste jaren bleek aan onze Hoogeschool (evenals trouwens aan andere verwante instellingen) de elementaire kennis van het Hebreeuwscii, die noodig is voor het volgen van de colleges in die taal, vrijwel algemeen nihil te zijn. Op Gymnasia e.d. was het vak reeds lang facultatief, en waarschijn ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
T. DELHAAS.
394 woorden
CENTRAAL COMITé VAN,  ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

CENTRAAL COMITé VAN, ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

's-GRAVENHAGE, 28 Dec. 1948. Den Hooggeleerden Heer Prof. K. Schilder, Vloeddijk 14, Kampen.Hooggeleerde Heer, Ingevolge het telefonisch gesprek tussen U en den heer J. Schouten, den voorzitter van het Centraal Comité, deel ik U op verzoek van laatstg ...

De Reformatie
R. GOSKER.
H. M. MULDER.
C. DE JONG.
H. HOEK.
C. VEENHOF.
K. SCHILDER.
A. ZIJLSTRA.
P. GROEN.
J. MEULINK.
K. SMIT.
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
1199 woorden
CENTRAAL, COMITé VAN  ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

CENTRAAL, COMITé VAN ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

's-GRAVBNHAGE, 11 Maart 1949. Aan de Heren Prof. Dr K. Schilder c.s. Vloeddijk 14, Kampen.H-ooggeachte Heren, In antwoord op Uw brief d.d. 10 Januari 1.1. en In samenhang met Uw brief d.d. 26 Mei 1948, en de bespreking van U met ons Moderamen op 14 Ju ...

De Reformatie
J. SCHOUTEN.
Ir H. VAN RIESSEN.
A. ZIJLSTRA.
C. VEENHOF.
R. H. BREMMER.
H. M. MULDER.
H. HOEK.
P. JONGELING.
P. GROEN.
C. DE JONG.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
P. DEDDENS.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
K. S.
7049 woorden
Inzake „samenspreking”

Inzake „samenspreking”

Aan de Deputaten vanwege de Generale Synode van de zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden te Zwolle Aug.—Oct. 1946 tS-zake van. eventueele samenspreking.Geachte Heeren, Uw brief van Juni 1948 werd door ons besproken. Daarop in het kort reageercnde, brengen we he ...

De Reformatie
L. DOEKES.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
G. VISEE.
C. VONK.
A. ZIJLSTRA.
831 woorden
PROF. GREIJDANUS als EXEGEET

PROF. GREIJDANUS als EXEGEET

trof. Greijdanus is van ons heengegaan, en niemand is in staat zich te realiseeren op dit oogenblik, hoe zwaar het verlies is dat in dit sterven ons treft.Gisteren heb ik vele uren nog aan zijn bed gezeten. En toen de nadering gezien van „den laatsten vijand, die te niet gedaan wordt", doc ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
5266 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

V (sLot). 15. Nog slechts enkele opmerkingen tenslotte. Mr G. suggereert, alsof ik de Heilige Schrift zou zien als een verzameling „teksten" en „bewijsplaatsen" voorallerlei leerstukken. En dan volgt een tirade, dat God het ons zoo gemakkelijk niet maakt. Dit is ee ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1382 woorden
Samenspreking.

Samenspreking.

Volgende brief is verzonden: Depataten (naar art. 136 sub I) van de Generale Synode te Groningen (1946) van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland".Hilversum, 3 Mei 1948. Aan de Deputaten vanwege de Gtenerale Synode der zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden t ...

De Reformatie
L. DOEKES.
S. GREIJDANUS.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
H. J. SCHILDER.
K. SCHILDER.
G. VISéE.
A. ZIJLSTRA.
526 woorden
van 5