GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51 resultaten
Filteren
van 6
confessie en organisatie. II.

confessie en organisatie. II.

In ons vorig nummer gaven we het eerste deel van wat drs C. v. Dijk ons verzocht te publiceeren. Omdat drs V. Dijk ook prof. Holwerda en ds Schilder in zijn daarna volgend gedeelte betrok, heb ik beiden inzage van zijn stuk gegeven, met verzoek, hun opmerkingen te willen geven. Waaraan zij volded ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
P. DEDDENS
8133 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

X. uitgangspunt voor de bespreking vaa deze urgente kwestie is het rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht en de konldusies, welke daar werden aangenomen. De Syaode achtte een herziening van de Statenvertaling niet beslist noodzakelgk.• ...

De Reformatie
HEPP.
K.S.
7202 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Het verbond Gods”. (V.) Verleden week beloofden we, nog wat uit de oude doos te zullen ophalen.We gaan daartoe weer een uitstapje maken eerst naar de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, en daarna naar die in Amerika. De eene wil met ons niet samen ...

De Reformatie
K.S.
K. S.
R. G. B.
6917 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DIK UIT DEN HONIGPOT. Toen indertijd de befaamde „synode" haar bekende beschuldiging formuleerde tegen ondergeteekende, was daarvan de korte inhoud, dat ik me schuldig maakte aan de in het avondmaalsformulier genoemde zonde van: secte en muiter ij in kerken begeere ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
f K. S.
K S
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6727 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„UITWENDIG VERBOND". Aan dr K. Dijk blijkt — we lezen het in Geref.' Kb. Gron. — een vraag te zijn gesteld. Aldus: Of niet uit de vroegere beslissingen van onze Synodes, vooral uit die van 1942, volgt, dat we dan pas van het verbond Gods en van ons deelgenoo ...

De Reformatie
K. S.
K.S.
5300 woorden
Woord en geest.

Woord en geest.

Over „Woord en Geest", hun samenhang en verhouding, met name in het heilswerk, wordt veel nagedacht. Ook door het eenvoudige volk. Met name, waar het zich bezig houdt met de vraag van de prediking. De vraag, wat troostende, vermanende, stichtende prediking is, leeft onder het volk. Gelukkig. Er z ...

De Reformatie
K.S.
K. S.
4759 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Van gesloten deuren en sleutelnaacht. In ons vorig artikel gaven wij aandacht aan de hoofdzaak van het „geval" Cand. Schilder, in verband met den brief, dien Prof. Grosheide daarover als informatie aan Ds Waagmeester, den 30en September 1944 geschreven heeft. Die h ...

De Reformatie
H. J. SCHILDER
H. J. S.
K.S.
K. S.
4624 woorden
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

Oost en West en de toekomst. In "de „Groene Amsterdammer" komt een artikel voor van mr M. W. F. Treub, waarin O'.m. deze passage: Europa heeft ten gevolge van èea .oorlog het geloof ill eigea kracht ea eigeia roeping verlóreii. Onzo tTriefcsch-Rom'einiSche b ...

De Reformatie
K.S.
4487 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Een „Apostel-spel”. „-Den Gulden Winckel" vertelt van de opvoering ^an het , „Ap os telsp el" van Max Mell, te Arnhem, voor den roomschen kunstkring „Opgang". Albert Besnard schrijft, er het een en ander over, ^JS^^at. het. algenieene betreft: De katholiek t ...

De Reformatie
K.S.
4369 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Ds Kersten in de oogen BartsDs Kersten is natuurlijk in de wolken over zijn grooto daden, die onlangs aan het licht traden, toen hi^ brak, wat hij niet helen kon. De termen rammelen •wteer met veel geklanks. „Afgoderij" met den paus. Een coalitie, die de hoeken der belijdenis afvijzelde, d ...

De Reformatie
K.S.
4124 woorden
van 6