GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

52 resultaten
Filteren
van 6
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Ds Kersten in de oogen BartsDs Kersten is natuurlijk in de wolken over zijn grooto daden, die onlangs aan het licht traden, toen hi^ brak, wat hij niet helen kon. De termen rammelen •wteer met veel geklanks. „Afgoderij" met den paus. Een coalitie, die de hoeken der belijdenis afvijzelde, d ...

De Reformatie
K.S.
4124 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald ?

X. uitgangspunt voor de bespreking vaa deze urgente kwestie is het rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht en de konldusies, welke daar werden aangenomen. De Syaode achtte een herziening van de Statenvertaling niet beslist noodzakelgk.• ...

De Reformatie
HEPP.
K.S.
7202 woorden
VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

I. ^Tie meiisch der twintigste eeuw wil vele tegenistellingen overwinnen, - althans naar Jjuiten. I Maai' naar binnen coquetteert hij met het piikante verschijnsel van de tegenstelling; hij koopt [zich vaak den aristocratischen schijn van de „le-Ivensspanning" door ...

De Reformatie
K.S.
2390 woorden
„Kleerentheologie.”

„Kleerentheologie.”

Eens t^S*^Sa"'%CTéf^d Engelsch-schrijwIÖfS'-v lyle) uit Londen weg om geruimen tijd te vertoeven m hooge eenzaamheid, midden op' ae hei. Wat hij toen gedacht, heeft, heeft hij uitgesproken in een boek, waaiTan de titel is: De'o> pgelapte Icleeirmaker. Dit boek bev.atte zijn „kleerenf ilosof i ...

De Reformatie
K.S.
1296 woorden
De katheder van Jezus.

De katheder van Jezus.

I. Dagelijks zat ik bij u, leerende in den tempel. Matth. 26:55.Het is een vertroostende gedachte, dat Jezus een katheder heeft gehad. Een katheder is eeii „z i t-stoel", gelijk die door Israels leeraars wordt bezet; bij behoort tot hun leeraarsambt. Jezus h ...

De Reformatie
K.S.
1308 woorden
MEFISTO OF SATAN ?

MEFISTO OF SATAN ?

I. Wie den bijbel vraagt, wat hij zegt van de zonde', Ivet zedeilijk kwaad, dat in de wereld is, die verneemt twee dingen ten antwoo'rd.Het eerste is, dat de Heilige Schrift niet de minste moeite neemt, O'm hem het vraagstuk gemakkelijk te maken 'en de overw ...

De Reformatie
K.S.
2544 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Een „Apostel-spel”. „-Den Gulden Winckel" vertelt van de opvoering ^an het , „Ap os telsp el" van Max Mell, te Arnhem, voor den roomschen kunstkring „Opgang". Albert Besnard schrijft, er het een en ander over, ^JS^^at. het. algenieene betreft: De katholiek t ...

De Reformatie
K.S.
4369 woorden
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

Oost en West en de toekomst. In "de „Groene Amsterdammer" komt een artikel voor van mr M. W. F. Treub, waarin O'.m. deze passage: Europa heeft ten gevolge van èea .oorlog het geloof ill eigea kracht ea eigeia roeping verlóreii. Onzo tTriefcsch-Rom'einiSche b ...

De Reformatie
K.S.
4487 woorden
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

„Geen lieve moedertje; de takken; onsje en pond". „De Saambinder" geeft volgende proeve van mystiek: Bart. Gad liet Zijn zon door al die schaduwen van dominé's en boeken, enz. heendringen. Ach jongen, de Heere heeft er mil onder uit gebrand, om zoo te zeggen ...

De Reformatie
K.S.
3844 woorden
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

Buskruit in de Kerk. Ds J. Douma te Britsum, wiens instructieve artikelen in de „Gron. Kerkbode" reeds meermalen hier geciteerd zijn, vervolgt zijn critische uiteenzetting van Niebergalls meening inzake den inhoud van het Oude Testament als volgt: iE zr a's ...

De Reformatie
K.S.
3011 woorden
van 6