GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.165 resultaten
Filteren
van 117
KUYPER.
De „Loci” van Dr A. Kuyper.

De „Loci” van Dr A. Kuyper.

Dr A. Kuyper heeft ons niet zooals we van Dr H. Bavinck mochten ontvangen, een eigen Gereformeerde Dogmatiek gegeven.Wel zijn, en God zij gedankt voor deze rijke erfenis, door hem in zijn, later in boekvorm uitgegeven, lieraut-artikelen tal van dogmatische onderwerpen voor ons volk behande ...

De Reformatie
KUYPER.
K. D.
1945 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De redactie van de Hervormingzttnogma.a\? . haar duidelijk dilemma uitéén, waarom ze oordeelt, dat het Synodale begrip van Volkskerk een innerlijke leugen is.Het schijnt ons niet de moeite waard met groote nauwkeurigheid uit te meten ofde gereformeerden met hun verwijt tegen de kerk precie ...

De Heraut
KUYPER.
1207 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Wat „De Heraut" in 1887 „kernachtig" noemde.In „De Heraut" van 28 Aug. 1887, nr. 505, schreef dr A. Kuyper een artikel onder den titel „E e n k e r n- achtig adre s". Daaruit ontleenen we: Aan den Kerkeraad van Barneveld is door de brs G. J. Knottenbelt, B. van Essen en A. Roskam on ...

De Reformatie
G. J. KNOTTENBELT
B. VAN ESSEN
A. ROSKAM.
KUYPER.
K. S.
1077 woorden
Een kleine man aan de Synode

Een kleine man aan de Synode

Ook de kleine man gaat aan de Synode der Hiërarchie schrijven.Ziehier een dier niet kwade schrifturen, van een eenvoudig man uit Haarlem: Haarlem, 27 Januari 1887. i)Mijne Heeren., Leden der Synode van de Ned. Herv. Kerk'Uw tweede algemeene zendbrief, die ook gericht i ...

De Heraut
P. VAN DE GEVEL.
KUYPER.
1028 woorden
|pro»i$ioneelc Hfgeting voox ^m ^exkexaati te Hmsttrtram.

|pro»i$ioneelc Hfgeting voox ^m ^exkexaati te Hmsttrtram.

Ter voldoening aan veler verzoek drukken we hieronder de Provisioneele regeling af, die door den Kerkeraad van Amsterdam op i6 December jl. wierd aangenomen. Zij luidde aldus: ART. I. Voor den allereersten tijd wordt het aantal van Dienaren des ' Woords, Ouderlingen en Diakenen bepaald op ...

De Heraut
KUYPER.
1441 woorden
Uit de Pers

Uit de Pers

In Gideon., een blaadje dat te Brielle verschijnt, was de wensch uitgesproken, dat Ds. W. H. Gispen, de nieuw opgetreden redacteur van de Bazuin, dit weekblad in dier voege mocht hervormen, dat voortaan alleen de kerkelijke absolutisten daarin aan het woord kwamen. i t t DHiertegen protest ...

De Heraut
KUYPER.
1121 woorden
De heer Lemkes beklaagt

De heer Lemkes beklaagt

De heer Lemkes beklaagt zich over onze aanteekening onder zijn ingezonden stuk.Dit doet ons leed.Ieder kon zijn stuk lezen; maar, gelijk ons ook nader uit een brieï van den heer Hoogeveen bleek (dien we uit plaatsgebrek nu niet plaatsen), onze beschouwing over hetDarbisme wordt hier ...

De Heraut
KUYPER.
164 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De redactie van de Hervorming waant dat we de geheimen van Minister Bergansius verklapt hebben.Ze schrijft toch : Indien men het nog niet weet, daü biwijst het laatste numTier van de S^aut, hotze» Dr. Kuyper is ingewijd iu de regeeringsplannen, met name wat betreft de te verwachten ...

De Heraut
KUYPER.
1387 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

BIJVOEGSEL , , De Heraut'' Van 27 Januari1889. BEHOORENDE TOT BEHOORENDE TOTIn de reeks „Mannen van bef redactie Dr. S. D. Pijzel, heeft JhW Mi: Wit-' sius H. de Savornin Lohman eene kleine levensschets van den Hoofdreda ...

De Heraut
KUYPER.
792 woorden
BOJVOEGSEL

BOJVOEGSEL

BEHOORENDE TOT „De Heraut” van 4 December 1887. uit de pers. In De Bazuin brengt thans ook de heer Ds. Gispen de ineensmelting van de twee bestuursreeksen, die thans nog op het ééne terrein der Gerefor ...

De Heraut
KUYPER.
926 woorden
van 117