GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
A. JANSE.
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvyn krUgt de broeders tegen zich In de zaak van Carol!. Na een Roomsche periode werd Caroli in 1539 weer „Gereformeerd". Hij vroeg een onderhoud aan met Farel en Viret en dezen lieten zich zoo bepraten, dat zij hem „aUes vergaven". Zij schreven aan de Heeren te ...

De Reformatie
A. JANSE.
975 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn - - Gasteliio. L Onder de personen uit den eigen Gereformeerden kring, met wie Calvijn in botsing kwam, neemt Castellio een zeer belangrijke plaats in.Zoo op het eerste gezicht is het een droevige, een onverkwikkelijke ...

De Reformatie
A. JANSE.
1655 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Honderd brieven van Calvijn, vertaald en toegelicht.¹)Het is verwonderlijk, dat zoo weinig werken van Calvijn in onze taal te lezen zijn. Ons land heefH een zeer gezegend tijdperk gekend^ toen, volgens een hberaal geschiedschrijver, het Calvinisme voor ons volksleven dezelfde beteekenis ha ...

De Reformatie
A. JANSE.
1865 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Tot mijn groote spijt ben ik deze week verplicht de gewone artikelenreeks in deze rubriek even te onderbreken.Immers de heer A. Janse te Biggekerke zond een ingezonden stuk waarvoor hij opname vroeg. Dit stuk willen wij op grond van argumenten die ik straks wel hoop te noemen niet weigeren ...

De Reformatie
J. W.
A. JANSE.
2038 woorden
Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

I. Gods groote werken In ons economiscli leven en bet kapitaal. II De balans is een economisch begrip, dat iets zegt over een stand van zaken in de werkelijkheid, maar dan zegt het iets méér dan de , , ...

De Reformatie
A. JANSE.
1423 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Het ecbt menscbelüke en de Grieksche philosophie. iWanneer in. onze dagen gewaaï'söhuwcl wolrdlt tegen de synthese van Christendom en Grieksctie wijsbegeerte, dan schijnen sommigen in de meening te verkeeren, dat de afwijzing dezeir synthese een miskenning is van d ...

De Reformatie
A. JANSE.
2061 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn als jong predikant aangeklaagd wegens onrecbtzlnnlgheid. De rechtzimiigheid van Calvijn, zijn ©enigheid des geloofs met de kerk van aUe eeuwen en met de belijdenisschriften, die door de oude kerk zijn opgesteld, is voor het nageslacht wel boven allen twijfe ...

De Reformatie
A. JANSE.
742 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Serglus Paulus. Hanfl. 13 : 4-12. I. De eerste Christengemeente uit de Joden zien we op den Pinksterdag te Jeruzalem.Enkele jaren later is er ook reeds een groote Christengemeente uil de heidenen in Antiochië, de derde stad va ...

De Reformatie
A. JANSE.
934 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Serglus Paulus. Hand. 13 : 4—12. II. Toen hij in zijn jeugd den dienst voor Jupiter bijwoonde in Rome, was hij onder een geslacht, dat er zelf niets meer voor voelde en ook hij zal wel de vertellingen over de goden hebben aanvaard al ...

De Reformatie
A. JANSE.
1410 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Sergius Paulus. Hand. 13 : 4-12. III. In Efeze hadden velen dure boeken gekocht om deze mysterieuze macht over de „werkelijkheid" te verkrijgen. Velen waren ook geheel (onder de macht van booze geesten geraakt, zenuwachtig als ze war ...

De Reformatie
A. JANSE.
980 woorden
van 4