GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
A. JANSE.
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Weatlierbead. Eenigen tijd geleden sclireef Ds A. G. Barl< iey Wolf een paar artiiielen in „De Standaard" over het iierlielijk leven in Londen. Hij vertelde daarin, lioe liij ook een kerkdienst bijwoonde bij Leslie Weatherhead, den beroemden Londenschen predikan ...

De Reformatie
A. JANSE.
1383 woorden
Karl Barth’s positieve negativiteit.

Karl Barth’s positieve negativiteit.

I. In „De Reformatie" schreef Ds Berkouwer een belangrijke artikelenreeks over: „De Ethiek van Karl Barth". In die artikelen wordt aan dezen grooten theoloog tenminste recht gedaan, dat men hem laat zeggen wat hij bedoelt en dat aangewezen worden de problemen waaro ...

De Reformatie
A. JANSE.
1325 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Indrukken van de Synode. meenings- •J^^p^.i L e er ges ch il 1 e n of verschillen? Inzake de debatten van den „bewogen Donderdag" zou ik, volgens belofte, nog het een en ander opmerken. Mijns inziens bewijst de gang van zaken zelf reeds, hoe schadelijke over ...

De Reformatie
K. S.
A. JANSE.
3772 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Nogmaals: de motie-Roermond—Venlo. Verleden week merkte ik op, dat liet van den loop der dingen af zou hangen, of ik nog nader in bizonderlieden zou treden in mijn bespreking van de motie- Roérmond—^Venlo, en hetgeen er mee samenhangt. Aangezien de gang van zaken m ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
A. JANSE.
5312 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Motie Roermond—Venlo. Het is, zoo merkten we op, dienstig, een enkele bizonderheid uit de geschiedenis van de huidige polemiek der Professoren Kuyper en Hepp te doen spreken. Met name, nu Dr van Es over liet „decorum van onze kerken en instellingen" handelt. Het pu ...

De Reformatie
K. S.
A. JANSE.
4776 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Ongewenschte „nabetrachtingen". In de pers wagen enltelen zich aan „nabetrachtingen" over de vergaderingen der voortgezette generale synode. Hier en daar wordt dan de indrulc gewelit, alsof daarbij een verblijdend „resultaat" bereikt is; er is immers gesproken van ...

De Reformatie
K. S.
A. JANSE.
(Prof. Dr E. Herrigel vert.)
6045 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Men” is tegen alle gevoel! (II.) (De nieuTwste misvatting.)„Men" is helaas in een „uiterste" vervallen zegt Dr van Es (ik citeer zijn art. van „'t Geref. Kerkblad van Leeuwarden", zooals Prof. Hepp het overnam in „Credo").„Men" ging soms alle waarde ...

De Reformatie
A. JANSE.
(Prof. Dr E. Herrigel vert.)
K. S.
3156 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Ultv/endige en inwendige roeping, en gemeene gratie. Weken geleden hebben wij Prol Hepp te woord gestaan over zijn bewering, dat Ds C. Veenhol alweek, en dan zeer zeker „ z a k e 1 ij k ", van de gereformeerde belijdenis. Dat was dan uit hoofde van wat hij had opge ...

De Reformatie
K. S.
C. GUIJT.
A. JANSE.
K. SCHILDER
G. B.
5803 woorden
REDACTIE-ADRES.

REDACTIE-ADRES.

Eet adres van de redactie is thans weer bij haar secretaris Dr C. Tazelaar (zie de eerste pagina).K. S. Prof. Dr Severijn. In de vacantie kwam het bericht, dat tot hpogleeraar te Utrecht, in de vacature van prof. Dr H. Visscher, benoemd was Dr Severijn ...

De Reformatie
K. S.
J. W.
A. JANSE.
4186 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

N.S.B.-misbaar, Op dringend verzoek deel ik hier mede, dat volgens van meer dan één kant mij verstrekte mededeeling, één der N. S. B.-propagandisten, zekere heer De Bruin, geen lid van één der Gereformeerde Kerken, in een vergadering te Kampen, een soort van rede gehouden heeft, waarin hij ...

De Reformatie
K. S.
A. JANSE.
1720 woorden
van 4