GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
A. JANSE.
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Weatlierbead. Eenigen tijd geleden sclireef Ds A. G. Barl< iey Wolf een paar artiiielen in „De Standaard" over het iierlielijk leven in Londen. Hij vertelde daarin, lioe liij ook een kerkdienst bijwoonde bij Leslie Weatherhead, den beroemden Londenschen predikan ...

De Reformatie
A. JANSE.
1383 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Het ecbt menscbelüke en de Grieksche philosophie. iWanneer in. onze dagen gewaaï'söhuwcl wolrdlt tegen de synthese van Christendom en Grieksctie wijsbegeerte, dan schijnen sommigen in de meening te verkeeren, dat de afwijzing dezeir synthese een miskenning is van d ...

De Reformatie
A. JANSE.
2061 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn als jong predikant aangeklaagd wegens onrecbtzlnnlgheid. De rechtzimiigheid van Calvijn, zijn ©enigheid des geloofs met de kerk van aUe eeuwen en met de belijdenisschriften, die door de oude kerk zijn opgesteld, is voor het nageslacht wel boven allen twijfe ...

De Reformatie
A. JANSE.
742 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn als verdacbte voor de Synode. Calvijn liad in de zaak tegen Caroli gevraagd] om een Synode vóór Paschen 1537. Maar Megandeir^ die den brief ontving, wantrouwde Calvijn ook al.Hij' schreef 8 Maart aan Bidluiger: „Ten slotte verdenken wij eenige Pransc ...

De Reformatie
A. JANSE.
936 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvijn over z|jn aanklager Caroll. In Februari 1537 schreef Calvijn aan den predikant Megander in Bern een uitvoerigen brief over de kwestie met Caroli, Gerefoirmeerd predikant te Lausanne, die hem aanldaagde wegens onrechtzinnigheid. Calvijn schreef als volgt: ...

De Reformatie
A. JANSE.
1136 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvljn over de Synodes van Lausanne en van Bern. Na afloop der Synode van Bern schreef Calvijn aan Gryneus, Professor in Bazel, het volgende: „Daar wij reeds genoeg ondervinding hebben van de wonderlijke en ongeloofeüjke kvrastgrepen des Satans, waarmee hij ...

De Reformatie
A. JANSE.
1015 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Galvyn krUgt de broeders tegen zich In de zaak van Carol!. Na een Roomsche periode werd Caroli in 1539 weer „Gereformeerd". Hij vroeg een onderhoud aan met Farel en Viret en dezen lieten zich zoo bepraten, dat zij hem „aUes vergaven". Zij schreven aan de Heeren te ...

De Reformatie
A. JANSE.
975 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn - - Gasteliio. L Onder de personen uit den eigen Gereformeerden kring, met wie Calvijn in botsing kwam, neemt Castellio een zeer belangrijke plaats in.Zoo op het eerste gezicht is het een droevige, een onverkwikkelijke ...

De Reformatie
A. JANSE.
1655 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Calvijn - Castellio. II Castellio werd in 1515 geboren in een Savooysch dorpje. Zijn ouders waren arm. Toch kon hij studeeren in Lyon, waar een gematigd reformatorische richting heerschte, die hervorming beoogde zónder kerkscheuring. Tenslotte kwam het toch t ...

De Reformatie
A. JANSE.
2538 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Gaivjjn — Castellio. IV. Nog scherper zou de strijd zich toespitsen. L a 11 g u e t, een Fransche vriend van M e 1 a n c h- t o n, had dezen in verbinding gebracht met Castellio. M e 1 a n c h t O' n 'schreef aan Castellio een vriend ...

De Reformatie
A. JANSE.
1802 woorden
van 4