GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„OP DE GRENS VAiS! TWEE WERELDEN". (III.) (Slot.) In zijn brochure heeft dr Colijn zijn volle aandacht gegeven aan de fouten, die „de democratie" aankleven. Kort maar puntig gaat de schrijver na, hoe het in onderscheiden landen met „de democratie" gegaan is. Op mee ...

De Reformatie
K. S.
D.
5442 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

DE SMARTEN VAN EEN GEREFGRIMEERD PREDIKANT. Ieder gereformeerd predikant loopt, om zoo te zeggen, met een zichtbaar kenmerk rond. Een „merken veldteeken". Het is de gereformeerde be- 1 ij d e n i s.Zegt men hem: mijnheer, u is dominee, en u moet u dus alleen ...

De Reformatie
K. S.
D.
5333 woorden
KERKELUKIJK LEVEN

KERKELUKIJK LEVEN

„OP DE GRENS VAN TWEE WERELDEN". (II.) Sedert v/e ons vorig artikel schreven, is de bespreking van ons onderwerp ons wèl vergemakkelijkt.We merkten n.l. op, dat we wel het een en ander meenden te weten van de manier, waarop de actiedr Colijn was doodgeloopen ...

De Reformatie
K. S.
D.
4950 woorden
Het adres van den Schoolraad.

Het adres van den Schoolraad.

Door den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel is het onderstaand adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gericht, een adres, waarvan alle eer toekomt aan den bekwamen secretaris.Het Moderamen van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel heeft er met dankbaarheid kennis van ...

De Reformatie
K. D.
D.
3096 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een Zuiderzee-roman!.... Als we deze woord-combinatie zien, eigenlijk altijd als er sprake is van de Zuiderzee, jdenken we aan het grootsche werk van bedijking en bemaling, dat de bewonderende belangstelling der heele wereld trekt.Een Zuiderzee-roman zal zijn een roman over het Zuiderzeewe ...

De Reformatie
C. T.
D.
2893 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

üit Dr A. Kuyper's aesthetische Studiën. III. In dit artikel stellen we ons voor te onderzoeken, wat Kuyper's denkbeelden zijn Oiver de verhouding van het schoon en het goede. Wederom zullen we veel moeten citeeren. ..Jïn wel alleree ...

De Reformatie
D.
2856 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

ült Dr A. Kuyper's aesthetische Studiën. II. Wat we in e-en vorig artikel samenlazen uit Het Calvinisme ©n de Kunst (1888), de tien jaren daarna gehouden Stone-lezingen en De gemeene Gratie (in Wietenschap en Kunst) van 1905 worde hi ...

De Reformatie
D.
2601 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk II. (Christelijk onderwijs.) Iln een vorig artikel werd de meening uitgebroken dat de term „Christelijk" deels door zijn loote elasticiteit, deels door wederrechtelijke toegening van anti-C ...

De Reformatie
D.
2531 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. I. Het jongste April-nummer van Opwaartsche Wegen bevat een artikel van één zijner Redacteuren onder den welmeenenden titel: „Bezint... eer gij verder gaat" en gericht tegen een opstel over ..Ch ...

De Reformatie
D.
2139 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk. I. J Htet woord dat boven deze aanteekeningen staat llaatst ons door beurtelings zich uitzettende en (ikrimpiende beteekenisgrenzen voor eigenaardige loeilijkheden.Oorspronkelijk en wezenlijk schoon en scherpe mli ...

De Reformatie
D.
2003 woorden
van 4