GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

162 resultaten
Filteren
van 17
DR. H. H. K.
Corrigendum.

Corrigendum.

In onze opgave van het totaal-cijfer der theologen aan de Vrije Universiteit sloop de vorige maal een fout in, die de aandachtige lezer - aelf wel reeds ontdekt zal hebben. Het jaar 1913-14 viel uit en de cijfers van dat jaar werden onder 1914-15 vermeld. De cijfers voor deze beide laatste jaren ...

19 december 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
108 woorden
Van bevriende zijde merkt men

Van bevriende zijde merkt men

Van bevriende zijde merkt men ons op, dat we niet juist waren ingelicht, toen we onlangs schreven, dat de beide ortltodoxe predikanten te Zwolle van de etiiische richting waren. Een hunner, too werd ons gemeld, is Ud van de Confessioneele ver eeniging en kan dus niet onder de etiiischen gerekend ...

10 maart 1912
De Heraut
DR. H. H. K.
134 woorden
De vijfentwintig-jarige ambtsbediening

De vijfentwintig-jarige ambtsbediening

De vijfentwintig-jarige ambtsbediening van Ds. J. H. Houtzagers, die de vorige week onder hartelijke belangstelling niet alleen van zijn gemeente, maar ook van elders is gevierd, heeft in zooverre een bijzondere beteekenis gehad, dat deze hooggeachte predikant, wiens arbeid In Kootwijk zoo rijk g ...

19 februari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
216 woorden
Bij de jongste Kamerdebatten

Bij de jongste Kamerdebatten

Bij de jongste Kamerdebatten is de opmerking gemaakt dat de tegenwoordige regeling, waarbij het Rijk schier twee millioen aan de Kerken uitkeert, terwijl de Gereformeerde Kerken niets ontvangen, een stuitend onrecht is. De Minister van Binnenlandsche Zaken gafdaarop ten antwoord, dat bij de Grond ...

1 januari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
226 woorden
De heeren Soclalisten

De heeren Soclalisten

De heeren Soclalisten «B Libcraltn ont* din sich niet, ia de Tweede Kamer telkeni hatel^kheden te zeggen «au het adres van de dienaren der Kerk. Men herinnert zich, hoe nog onlangs een sociaal-democraat verklaarde, dat de predikanten allemaal „leugenaars" waren. En thans weer bQ he debat over de ...

15 december 1912
De Heraut
DR. H. H. K.
315 woorden
Aan onzen hooggeschatten

Aan onzen hooggeschatten

Aan onzen hooggeschatten vriend Ds. C. L. F. van Schelven, die deze week zijn vijf-cn-twintig-iarig jubileum als predikant vieren moeht, bieden we onze hartelijke gelukwenschen.In de moeïlijke dagen der Doleantie, toen heel de Kerk in beroering was, tot den Dienst des Woords geroepen in de ...

8 januari 1911
De Heraut
DR. H. H. K.
356 woorden
Onze Onderwijzers.

Onze Onderwijzers.

Amsterdam, 6 Nov. 1914.Nu de mobilisatie tal van onze onderwijzers in krijgsdienst houdt, doet zich een moeilijkheid voor, waarop wel eens de aandacht mag gevestigd worden.Volgens de acte van aanstelling door den' Schoolraad ontworpen en door de meeste Schoolbesturen overgenomen, ga ...

8 november 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
357 woorden
Valsche bedoelingen.

Valsche bedoelingen.

Prof. Bouwman meent, dat wc hem vaïsche bedoelingen hebben toegeschreven, tuen we tegen iegendevorniing opkwamen.Reeds het woord legendevorming weerspreekt dit. Een legende vormt zich niet opzettelijk en met een «valsche bedocling«, maar onbewust, vaak zelfs volkomen ter goeder trouw. ...

20 december 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
362 woorden
Niet hetzelfde.

Niet hetzelfde.

Met opzet hebben we, toen we de vraag bespraken, welke gevolgen er uit voortvloeiden, wanneer een predikant zijn ambt neerlegde om tot een anderen staat des levens over te gaan, ons bepaald tot een principieele uiteenzetting van dit vraagstuk en het noemen van bepaalde gevallen en personen vermed ...

30 mei 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
368 woorden
Te Djocjocarta, waar onze gemeente

Te Djocjocarta, waar onze gemeente

Te Djocjocarta, waar onze gemeente zich langzamerhand uitbreidt, was de begeerte opgekomen, om de kerk te Institueeren, doordat de ambten werden ingesteld. Een verzoek daartoe was gericht tot den Kerkeraad van Amsterdam, onder wiens hoede deze zendingspost staat.Een commissie, bestaande ui ...

5 mei 1912
De Heraut
DR. H. H. K.
382 woorden
van 17