GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

527 resultaten
Filteren
van 53
Dr. A. K.
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Practisch juist is, wat Dr. A, K. Jr. in de Rotterdamsche Kerkbode over de drie formuHeren schreef.Met den Catechismus staat 't niet kwaad, zoo betuigt hij.Onze Gereformeerde Kerken bezitten de Drie Formulieren als accoord van kerkelijke gemeenschap. En wij weten allen dat hieronder ...

3 januari 1915
De Heraut
Dr. A. K.
724 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In de Ütrecktsche Kerkbode trok het hier volgend artikel van Ds. Klaarhamer de aandacht: Ik wensch nog enkele opmerkingen te maken naar aanleiding van het schrijven van Dr. A. Kuyper Sr., dat we in 't vorige nummer overnamen uit de Gereformeerde Kerkbode.Toen ik in 't nummer van 8 A ...

1 november 1914
De Heraut
Dr. A. K.
819 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.) Van Ds. W. F. C. Helsdingen ontvingen we onderstaand verweer, waaraan we gaarne plaats verleenen.Hooggeachte Professor, Vergun mij s.v.p. naar aanleiding van Uw zeer gewaardeerd onderschrift ouder een ove ...

26 april 1914
De Heraut
W. F. C. VAN HELSDINGEN.
Dr. A. K.
949 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Onder den titel »Een Keerpunt», schrijft Dr. A. Kuyper Jr. in de Gereformeerde Kerkbode: Van ouds zeide men: «de tijden veranderen», en wie acht geeft op de leekenen der tijden moet de waarheid van dit gevleugelde woord erkennen. Ook nu kunnen we het als voor oogen zien, dat het leven van ...

3 mei 1914
De Heraut
Dr. A. K.
950 woorden
„Immanuel”.

„Immanuel”.

[KERSTFEEST 1 9 1 6 J. Daarom zal de Heere zelf ulieden een teeken geven: ie eene maagd zal zwanger worden, en zij zal eenen zoorï baren, en zijnen naam IMMANUEL hceten. Jesaja 7 : 14.De bezielende zinspreuk »God zij met ons Ie, die uit het Immanuel van Jesa ...

24 december 1916
De Heraut
Dr. A. K.
954 woorden
„Stilzitten zal uw sterkte zijn”.

„Stilzitten zal uw sterkte zijn”.

Want Egypte zal ijdellijk en te vergeefs helpen; daarom heb Ik hierover geroepen: tilzitten zal hunne sterkte zijn. Jesaja 30 : 7.Tweeërlei vermaan gaat, in vlak tegenovergestelde strekking, uit de Schrift tot 's Heereri volk uit.Van den éénen kant heet het, dat de geloovigen ten st ...

8 augustus 1915
De Heraut
Dr. A. K.
957 woorden
„Amen, Ja, kom Heere Jezus”!

„Amen, Ja, kom Heere Jezus”!

[NIEUWE JAAR 1917]. Die deze dingen getuigt, zegt: a, ik kom haastelijli, y\men, ja kom, Heere Jezus. Openbaring 22 : 20.Als de rijke uitstraling van het Goddelijk licht aan het slot van Johannes Openbaring haar einde bereikt, loopt 't alles uit op die ééne ...

31 december 1916
De Heraut
Dr. A. K.
987 woorden
„Geef den Heere de eere zijns Naams”.

„Geef den Heere de eere zijns Naams”.

Geeft den HEERE de eere zijns naams; aanbidt denHEERE in de heerlijkheid des heiligdoms. Psalm 29:2. De openbaring onzes Gods viel onder Sem's afstammelingen, niet onder de nakomelingen van Japheth, waartoe wij behooren. Dit maakt dat w^ij 't Woord Gods niet anders ...

23 juli 1916
De Heraut
Dr. A. K.
994 woorden
„Hij liet zich van hem verbidden".

„Hij liet zich van hem verbidden".

En bad Hem; en Hij liet zich van hem verbidden, en hoorde zijne smeeking, en Hij bracht hem weder te Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse, dat de Heere God is. 2 Kronieken 33 : 13, De man in macht, van wien hier staat, dat God zich van hem verbidden liet, was de wel niet mis ...

24 september 1916
De Heraut
Dr. A. K.
1000 woorden
..De grootdadigheid Gods".

..De grootdadigheid Gods".

En zij werden allen verslagen ver de grootdadigheid Gods. Luc. 9 : 43. De tegenstelling is zoo sterk sprekend tusschen de verheerlijkten Jezus op den Tabor, en de vlak daarop gevolgde verschijning van den fel, demonisch bezeten jongeman dien Jezus als met een too v ...

23 september 1917
De Heraut
Dr. A. K.
1008 woorden
van 53