GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

527 resultaten
Filteren
van 53
Dr. A. K.
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCCIII. ACHTSTE REEKS. XLVIII. En tot mij kwam één van de zeven engelen, die de zeven phiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende ...

24 november 1918
De Heraut
Dr. A. K.
3759 woorden
„Help ons, o God, ter oorzake van de eer uws naams”.

„Help ons, o God, ter oorzake van de eer uws naams”.

Help ons, o God onzes heils, ter oorzake van de eere uws naams; en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om uws naams wille. • Psalm LXXIX:9. Als een kind vaa God in een booze zonde viel, en dit komt in 't publiek uit, dan treft hem de schimp en de smaad van ...

24 november 1918
De Heraut
Dr. A. K.
1483 woorden
„Hoort niet naar hen”.

„Hoort niet naar hen”.

Hoort niet naar hen, maar dient den koning van Babel, zoo zult gijlieden leven. Waarom zoude deze stad tot eene woestheid worden ? Jeremia XXVII : 17. In hachelijke en moeilijke omstandigheden komt ons gemeenlijk raad van allen kant toe. Onder die raadgevers nu zij ...

17 november 1918
De Heraut
Dr. A. K.
1637 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCCII. ACHTSTE REEKS. XLVII. En. ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haren man versierd is ...

17 november 1918
De Heraut
Dr. A. K.
4141 woorden
„Zet uw hart op de kudden.”

„Zet uw hart op de kudden.”

Wees naarstig, om het aangezicht uwer schapen te kennen; zet uw hart op de kudden. Spreuken 27 : 23. Salomo spreekt hier in eigenlijken zin van de schapen zijner weide. Maar al te velen waren er ook in Israël, die hun kudde aan verwaarlooziiJg blootstelden, door ze ...

1 december 1918
De Heraut
Dr. A. K.
1450 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCCIV. ACHTSTE REEKS. XLIX. En hij toonde mij eene zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods en des Lams. Openbaringen 22 : 1. ...

1 december 1918
De Heraut
Dr. A. K.
4213 woorden
„Een bewijs der zaker, die men ziet”.

„Een bewijs der zaker, die men ziet”.

Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Hebreen XI: 1. 't Geloof richt zich op ons inwendig léven. In het tastbare, zichtbare leven gaan we af op de organen van ons gevoel, van ons gezicht en van ODS geh ...

8 december 1918
De Heraut
Dr. A. K.
1539 woorden
Van de voleinding.

Van de voleinding.

CCCV. ACHTSTE REEKS. L. De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de. leeuw zal stroo eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn. Zij zullen geen kwaad doen noch ve ...

8 december 1918
De Heraut
Dr. A. K.
4147 woorden
„En Jezus, ziende hun gedachten.”

„En Jezus, ziende hun gedachten.”

En Jezus, ïiende hunne gedachten, zei de: aarom overdenkt gij kwaad in uwe harten? Matth. XI:4.Als Mattheus schrijft, dat Jezus de gedachten der Schriftgeleerden zag, is hiermede niet iets bovenmenschelijks aangeduid, maar is alleen, bedoeld, dat Jezus in zoo heldere mate vermocht wat óns ...

15 december 1918
De Heraut
Dr. A. K.
1399 woorden
„Wees gegroet, gij begenadigde !”

„Wees gegroet, gij begenadigde !”

[KERSTFEEST 1918.] En de engel, tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij benadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen. Lulcas I : 28. De ongelijke bedeeling die van Godswege ons, kinderen der menschen, ...

22 december 1918
De Heraut
Dr. A. K.
1930 woorden
van 53