GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

527 resultaten
Filteren
van 53
Dr. A. K.
Leestafel.

Leestafel.

1. DR. G. OORTHUIS, Pied. b. d. Neierd. Herv. Gemetnie Amsterdam, ANASTASIÜS' »WEG WIJZER», BULLINGERS lHUVSB0tCK< tU CALVIJNS »1NSTITUTIE€ vergeleken in hun h er vau üob EN MENhCH. —N. V. Boekhandel tn Drukkerij voorhteu E. J. BRILL, Leden, 1919.De ondertitel van dit hftek: »Esne bladz ...

14 december 1919
De Heraut
G.
Dr. A. K.
1598 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Met bijzondere belangstelHng namen we kennis van dit stuk uit de Vragenlms van de Gereformeerde Kerk.Een inzender uit W. schrijft ons, dat hij maar niet begrijpt hoe die leden onzer Kerk, die voorstanders zijn van den Gereformeerden Bond, en de leden der «Gereformeerde Kerken in Nederland» ...

8 maart 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1336 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In Troffel en Zwaard trof ons een uitlating van Ignotus., een onbekende, dien ieder kent, over de Revisie der Belijdenis, die voor alle Gereformeerde of Hervormde Kerken, hier te lande en in het buitenland, zoo dringend noodig is.We lazen daar op blz. 377 v.v.: Op kerkelijk gebied t ...

1 maart 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1890 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

. Nu hetgeen de Stand, over het nader belijden van de Protestantsche Kerken ten beste gaf, ook in ónze Kerkelijke kringen tot bespreking aanleiding geeft, zal het goed zijn, hetgeen desaangaande in de Stand, voorkwam, ook in ons weekblad over te nemen.Het bedoelde artikel was van dezen inh ...

22 maart 1914
De Heraut
Dr. A. K.
2565 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Hieraan zij nog toegevoegd, dat de Stand.., eenige weken geleden, in een driestar met opzicht tot deze zaak, nog^deze opmerking ten beste gaf: Nadere belijdenis.• Van meer dan één kant vond onze opmerking, dat het voor de Protestantsche Kerken steeds meer tijd werd, om bij het uitbr ...

29 maart 1914
De Heraut
Dr. A. K.
2142 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ds. Van Helsdingen, van Cubaard, plaatste èn in de Waarheidsvriend èn in de Gereformeerde Kerk een stuk over de reorganisatie der Xed. ïlerv. Kerk., waaraan we het hier volgende ontleenen : De Kerk zelve make zich op om de door Christus /laar opgelegde taak te vervullen.Maar zijn de ...

5 april 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1331 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Aan de artikelen die H. H. in de Geldersche Kerkbode schrijft, ontleenen we dit over het beoordeelen van hen, die tot het H. Avondmaal worden toegelaten: Wij beweren natuurlijk niet, dat men toezien moet slechts diegenen op belijdenis des geloots tot het H. Avondmaal toe te laten, die opre ...

12 april 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1095 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ds. Wisse heeft te Amersfoort den lijdenden Directeur Ds. Rudolph bezocht en gaf hiervan in De Basidn dit tragisch verslag, dat ook onzen lezers belangstelling ïak inboezemen: 't Was eene schoone lentemorgen. De zon was in volle pracht opgegaan, en wierp haar goudglanzen over veld en bosch ...

19 april 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1510 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Niet zonder beteekenis is wat de Waarkcidsvriend in zijn jongste nummer herinnert omtrent de verklaringen, die in 1851 de hoogleeraar Dr. J. H. Scholten te Leiden in zijn Leer der Hervormde Kerk., 4e druk, blz. 15 v.v., gaf, omtrent de gebondenheid van de predikanten en leden aan de Belijdenis hu ...

26 april 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1572 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.) Van Ds. W. F. C. Helsdingen ontvingen we onderstaand verweer, waaraan we gaarne plaats verleenen.Hooggeachte Professor, Vergun mij s.v.p. naar aanleiding van Uw zeer gewaardeerd onderschrift ouder een ove ...

26 april 1914
De Heraut
W. F. C. VAN HELSDINGEN.
Dr. A. K.
949 woorden
van 53