GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

527 resultaten
Filteren
van 53
Dr. A. K.
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCCIII. ACHTSTE REEKS. XLVIII. En tot mij kwam één van de zeven engelen, die de zeven phiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende ...

24 november 1918
De Heraut
Dr. A. K.
3759 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCCII. ACHTSTE REEKS. XLVII. En. ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haren man versierd is ...

17 november 1918
De Heraut
Dr. A. K.
4141 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCCIV. ACHTSTE REEKS. XLIX. En hij toonde mij eene zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods en des Lams. Openbaringen 22 : 1. ...

1 december 1918
De Heraut
Dr. A. K.
4213 woorden
Van de voleinding.

Van de voleinding.

CCCV. ACHTSTE REEKS. L. De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de. leeuw zal stroo eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn. Zij zullen geen kwaad doen noch ve ...

8 december 1918
De Heraut
Dr. A. K.
4147 woorden
„Bethlehem”.

„Bethlehem”.

[KERSTFEEST 1918.] En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit den huize en geslachte Davids was.) Om beschreven te worden met Maria, zijne ondertrouwde vrouw ...

22 december 1918
De Heraut
Dr. A. K.
4206 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

IV. En heeft uit eenen' bloede het gansche geslacht der menschen gemaakt, om op den geheelen aardbodemi te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, en de bepalingen van hunne woning. Hand. XVII:26. De !^erk is niet e ...

26 januari 1919
De Heraut
Dr. A. K.
3903 woorden
„Be Heere regeert”.

„Be Heere regeert”.

Zegt onder de Heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden; zij zal niet bewogen worden. Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Te midden van 't bange wereldgewoel is er geen stem uit den Hooge, die zoo machtig aangrijpt, als de alle ve ...

12 januari 1919
De Heraut
Dr. A. K.
1426 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

II. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: Wat overlegt gij bij u zalven, gij kleingeloovigen, dat gij geene brooden medegenomen hebt> ? Matth. 16 : 8, In de eerste periode na het opkomen der Reformatie legde men nog nadruk op het onderscheid tusschen A&am ...

12 januari 1919
De Heraut
Dr. A. K.
3454 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

III. Die zal mijnen naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. 2 Sam. Vil : 13. Verheeld mag niet, dat de Gereformeerden in de dagen der Reformatie bijzondere beteekenis hebben gehecht a ...

19 januari 1919
De Heraut
Dr. A. K.
3983 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

V. In welken ook gij zijt, r.adat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt; in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte. Efeze 1:13. Het ...

2 februari 1919
De Heraut
Dr. A. K.
3963 woorden
van 53