GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bij Unie en Schoolraad. Het behoort tot de traditie, dat deze beide organisaties bij hel Onderwijs hun Jaarvergaderingen in de Paaschweek houden: Dinsdag Unie, Woensdag Schoolraad.Even vóór de Unievergadering verschijnt het Jaarboek, dat uitgegeven wordt doo ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1005 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Wat is het doel van bet Christelijk Nationaal Schoolonderwijs? "Met groote vreugde schrijf ik dezen titel af. De Hoofdcommissie der Vereeniging voor Christelijk^ Nationaal Schoolonderwijs h'eeft n.l. voor rekening van die Vereeniging den derden onveranderden druk van het werkje van Prof. ...

De Reformatie
G. MEIMA.
532 woorden
OPVOEDINGTEN

OPVOEDINGTEN

„De grenzen van de bevoegdbeid der Overbeld." Over dit onderwerp werd opi de Schoolraadvergadering in de Paaschweek gehandeld. Prof. Rutgers zou ér over refereeren, maar deze was verlunderd en werd vervangen door Prof. Waterink.Eigenlijk is het onderwerp wat ...

De Reformatie
G. MEIMA.
799 woorden
Weer: Huiswerk.

Weer: Huiswerk.

Dat is één van die onderwerpen, die in de paedagogische lectuur telkens weer opduiken. Ouders zoowel als onderwijzers denken over dit artikel zeer verschillend, zoodat wij er ons niet over behoeven. te verwonderen, dat er wel eens wrijving over ontstaat. Het kan natuurlijk een prachtig punt van s ...

De Reformatie
G. MEIMA.
764 woorden
„Onze arme Openbare School”.

„Onze arme Openbare School”.

Op 30 November 1.1. bevatte „Het Schoolblad", orgaan van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap een artikel onder bovenstaande meelijwekkende titel. Een mensch kan gauw tot armoede vervallen, dat wisten we wel, maar dat een zoovele jaren rijk begunstigd instituut zoo spoedig in beklag zou komen ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1236 woorden
De Vereenifling van Ghr. OnderwUzers. 1834-1923.

De Vereenifling van Ghr. OnderwUzers. 1834-1923.

Deze Vereeniging, gewoonlijk aangeduid als „De Groote", vierde in de Pinksterweek haar 75-jarig bestaan. Zulke feesten bieden gelegenheid, de beteelvenis van een dergelijke Vereeniging nog eens voor ons volk in het licht te stellen. En dat is dan ook in voldoende mate gedaan in de vele goede woor ...

De Reformatie
G. MEIMA.
715 woorden
Leerplicht.

Leerplicht.

In ons land geldt de zeven-jarige leerplicht, maar hel is nu uitgemaakt, dat dit voor zoo ongeveer de helft van de kinderen neerkomt op een verplichte schoolperiode van acht jaren. Immers, al die kinderen, die tot de school werden toegelaten, voordat ze zes jaar waren (de wet eischt voor scholen ...

De Reformatie
G. MEIMA.
756 woorden
Het Gary-systeem.

Het Gary-systeem.

Menige groeiende stad stelt aan de besturen van Schoolvereenigingen en aan. het Stadsbestuur moeilijke eischen in betrekking tot voldoende schoolruimte. A¥anneer zich daar dan nog bij vertoont het verschijnsel, dat de scholen van het centrum ontvolkt worden en die van de buitenwijken telkens meer ...

De Reformatie
G. MEIMA.
915 woorden
„Zedelijke begrippen”.

„Zedelijke begrippen”.

In het R. K. opvoedkundig tijdschrift „Pharus", dat in Duitschland nog al moetelt, komt in de Februari-aflevering 1927 een aardige enquête voor. Prof. Gunning maakte er op' attent in het laatste nummer van „Paedagogische Studiën" en ik meen, dat het ook voor ons niet ondienstig is, even kennis te ...

De Reformatie
N. N.
G. MEIMA.
751 woorden
„De taak der Overheid ten opzichte van de Hygiëne in de school”.

„De taak der Overheid ten opzichte van de Hygiëne in de school”.

Onder bovenstaand en titel verscheen No'. 26 van de uitgaven van 'ti& ereformeerd Schoolverband, van de hand van Dr C. J. Honig, arts te xVmsterdam. Wat van deze gansche serie van publicaties geldt, dat ze n.l. een verdienstelijk werk is vooaonze scholen, kan in 't bijzonder gezegd worden van ...

De Reformatie
G. MEIMA.
734 woorden
van 9