GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
Drie vragen.

Drie vragen.

In Sept. 1912 schreef Dr Colenbraiider e-en artikel in „De Gids" over: De Geur der Grondwetsherziening. Hij nam toen zijn liberale geestverwanten eens duchtig onderhanden over hun domheid, dat zij aan de voorstanders van het Bijzonder Onderwijs nog niet konden gunnen de gehjkstelling, die het bij ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1332 woorden
De goede koers ?

De goede koers ?

In „Ons Program" noemt D: r Kuyper de schoolkvvestie een in de toelichting bijna verdronken onderwerp. Evenwel, aan het slot VRXI zijn bespreking geeft hij als einddoel van onze actie op' dit gebied aan: „de triomf van het vrijwilligheidsbeginsel en daardoor de herwinning van de volksschool der g ...

De Reformatie
G. MEIMA.
948 woorden
Het „G. U. R.”

Het „G. U. R.”

Het Gewijzigd Unie-Ilap-port, aan het slo't van mijn vorig artikel O'pgenomen, dateert reeds vian 1900. Het zou geen wonder wezen, wanneer de geschiedenis van den Schoolstrijd in de wenschen van de voorstanders van de School met den Bijbel oenige verandering had gebracht. Wie de geheele geschiede ...

De Reformatie
G. MEIMA.
STRIKWERDA.
2164 woorden
„Staatstaak of Ouflertaak”.

„Staatstaak of Ouflertaak”.

Deze titel is ontleend aan de rede, do-or Dr Dijk in de Paaschweek voor de Vergadering van den Schoolraad gehouden. Met zeer gemengde gevoelens heeft menigeen deze rede en het daarop gevolgde debat aangehoor-d. De eerste gedachte, die bij het lezen van zoo'n onderwerp opkomt, is wel bij velen: „B ...

De Reformatie
G. MEIMA.
731 woorden
Eenbeid gevraagd.

Eenbeid gevraagd.

EigenUjk ben ik op dit oogenblik wel een beetje jaloersch, jaloersch op onze Roomsehe landgenooten. Die hebben in Tilburg 'hun Derde R. K. paedagogische week gehouden en blijkens de verslagen in de kranten, is die week schitterend geslaagd. Nu gun ik hun graag dat succes en ik geloof, dat het van ...

De Reformatie
G. MEIMA.
687 woorden
School en tuchteloosheid.

School en tuchteloosheid.

Op haar Jaarvergadering in Juni 1'925, besloot de Tucht-Unie een uitgebreid onderzoek in te stellen naar den omvang dér tuchteloosbeid in ons land en de middelen te overwegen, die tot verbetering zouden kuimen leiden, 't Spreekt vanzelf, dat ook de school ter sprake kwam en Sub-Commissie II kwam ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1002 woorden
„Mijn pedagogiek is een docbter der liefde”.

„Mijn pedagogiek is een docbter der liefde”.

Dat is een woord van Don Bosco, den merkwaardigen Roomschen pedagoog, over wien Er. S. Rombouts in „Ons Eigen Blad" interessante artikelen schrijft. Een paar dingen wil ik even naar voren brengen uit liet laatste artikel, omdat ik meen, dat Gereformeerde opvoeders er nog wel wat van kunnen leeren ...

De Reformatie
G. MEIMA.
714 woorden
Tuchteloosheld en Vakbeweging.

Tuchteloosheld en Vakbeweging.

In haar Rapport over de Jeugd en de Tuchteloosheid geeft de Tucht-Unie ook de noodige aandacht aan de beteekenis van de Vakbeweging. Ik acht dat gedeelte van voldoend belang, om er hier een en ander uit mede te deelen.De toenemende tuchteloosheid wordt ook in tjit gedeelte van het Rapport ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1021 woorden
De Onderwijzersvergadering in de Pinksterweek.

De Onderwijzersvergadering in de Pinksterweek.

Met verklaarbare belangstelling volgt& i levend publiek, wat er op de vergaderfn-geh - van onze onderwijzers aan de Christelijke scholen aan de orde komt. Daaraan proeven we don geest, dien zij ook de school indragen en daardoor van invloed doen zijn op onze kinderen. Van veel T3eteekenis is ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1202 woorden
„Ouderbezoek”.

„Ouderbezoek”.

Onder dezen titel gaf de heer Westera van Nijverdal een kleine brochure uit. De zaak, waarover het hier gaat, hjkt mij' van genoeg belang, er in deze rubriek eens de aandacht op. te vestigen.Met „ouderbezoek" wordt bedoeld een bezoek aan de ouders, te brengen door onderwijzers en onderwijz ...

De Reformatie
G. MEIMA.
855 woorden
van 9