GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
De Onderwijzersvergadering in de Pinksterweek.

De Onderwijzersvergadering in de Pinksterweek.

Met verklaarbare belangstelling volgt& i levend publiek, wat er op de vergaderfn-geh - van onze onderwijzers aan de Christelijke scholen aan de orde komt. Daaraan proeven we don geest, dien zij ook de school indragen en daardoor van invloed doen zijn op onze kinderen. Van veel T3eteekenis is ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1202 woorden
Sociale opvoeding.

Sociale opvoeding.

Dat is een oiidorwerp van onze dagen. Naannata do samenleving aaa ieder individu hooger eisohen gaat stollen, krijgt de eisch van sociale opvoeding, opvoeding voor de gemeenschap, meer klem. Dat di© eisch in onzen tijd meer naar voren gebracht - wordt, viiadt, dunld mij, in niet geringe mate zijn ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1008 woorden
„Ouders en Onderwijzers”.

„Ouders en Onderwijzers”.

Onder bovenstaande titel schreef de heer G. van-Veen een artikel in „Volksontwikkeling" van December 1930. Dat artikel werd dezer dagen overgenomen in „Het Kind". Ik vind de gedachten^ daarin uitgesproken van voldoende beteekenis, omze ook onder de aandacht van onze lezers te brengen. In de-regel ...

De Reformatie
G. MEIMA.
715 woorden
Het „G. U. R.”

Het „G. U. R.”

Het Gewijzigd Unie-Ilap-port, aan het slo't van mijn vorig artikel O'pgenomen, dateert reeds vian 1900. Het zou geen wonder wezen, wanneer de geschiedenis van den Schoolstrijd in de wenschen van de voorstanders van de School met den Bijbel oenige verandering had gebracht. Wie de geheele geschiede ...

De Reformatie
G. MEIMA.
STRIKWERDA.
2164 woorden
School en tuchteloosheid.

School en tuchteloosheid.

Op haar Jaarvergadering in Juni 1'925, besloot de Tucht-Unie een uitgebreid onderzoek in te stellen naar den omvang dér tuchteloosbeid in ons land en de middelen te overwegen, die tot verbetering zouden kuimen leiden, 't Spreekt vanzelf, dat ook de school ter sprake kwam en Sub-Commissie II kwam ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1002 woorden
Drie vragen.

Drie vragen.

In Sept. 1912 schreef Dr Colenbraiider e-en artikel in „De Gids" over: De Geur der Grondwetsherziening. Hij nam toen zijn liberale geestverwanten eens duchtig onderhanden over hun domheid, dat zij aan de voorstanders van het Bijzonder Onderwijs nog niet konden gunnen de gehjkstelling, die het bij ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1332 woorden
„Mijn pedagogiek is een docbter der liefde”.

„Mijn pedagogiek is een docbter der liefde”.

Dat is een woord van Don Bosco, den merkwaardigen Roomschen pedagoog, over wien Er. S. Rombouts in „Ons Eigen Blad" interessante artikelen schrijft. Een paar dingen wil ik even naar voren brengen uit liet laatste artikel, omdat ik meen, dat Gereformeerde opvoeders er nog wel wat van kunnen leeren ...

De Reformatie
G. MEIMA.
714 woorden
Tuchteloosheld en Vakbeweging.

Tuchteloosheld en Vakbeweging.

In haar Rapport over de Jeugd en de Tuchteloosheid geeft de Tucht-Unie ook de noodige aandacht aan de beteekenis van de Vakbeweging. Ik acht dat gedeelte van voldoend belang, om er hier een en ander uit mede te deelen.De toenemende tuchteloosheid wordt ook in tjit gedeelte van het Rapport ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1021 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Niet transigeeren. Volgens de laatste publicaties van hel Centraal Bureau voor de Statistiek bedraagt het aantal leerlingen van do gewone lagere school in ons land 1143181. Daarvan gaan er 785.429 op de Bijzondere school, d.i. 68.7 pet. We hebben dus reeds moer dan ...

De Reformatie
G. MEIMA.
861 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

TuGhtslooslield der jsugd.Dat onderwerp blijft aan de orde. Natuurlijk! Altijd staal er weer een nieuw geslacht op, dat beproeft, naar eigen beuze te leven en altijd moet ide jeugd een geslacht van ouderen vinden, dat eenvoudig zegt: Kijk, jongelui, zóó moet het. 't Is dan ook telkens en o ...

De Reformatie
G. MEIMA.
896 woorden
van 9