GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

58 resultaten
Filteren
van 6
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Over Prof. Schilder in Amerika. Via „The Standard-Bulletin" van 17 Febr. j.l. nemen wij uit „De Hollandsche Amerikaan" van 10 Febr. d.a.v. over: „Wij lioorden gisterenavond dezen Nederlandschen en Gereform.eerden tlieoloog en redenaar in het kerkgebouw der Tweede C ...

10 maart 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
J. PLOEGSTRA.
R. S.
G. B.
L. DOEKES.
4421 woorden
KERKELIJKELEVEN

KERKELIJKELEVEN

De kerken in Synode saamgekomen. (VII.) Het beginsel en ideaal van „de kerken in Synode saamgekomen" kan iets beter tot uitwerking komen wanneer hetgeen ter Synode behandeld moet worden, tevoren door de kerkeraden en op de classicale en particulier-synodale vergade ...

3 maart 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
R. S.
G. B.
3034 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De kerken in Synode saamgekomen. (VI.) In art. 41 K.O., dat handelt over de classicale vergaderingen, staat: „in welke samenkomsten de Dienaars bij beurte, of anderszins die van dezelve vergadering verkozen wordt, presideeren zullen, zoo nochtans, dat dezelfde twee ...

24 februari 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
R. S.
G. B.
4376 woorden
CORRECTIE.

CORRECTIE.

Het art. „Parafrase van den Bijbel" in het vorig nummer, sprak op blz. 94, kolom 1, regel 49 v.o. abusievelijk van parafrase op rijm. Vanzelfsprekend — het verband wijst het uit — was bedoeld, parafrase ia dichtmaat. Zoo beduidt ook berijming, enkele regels verder, dichterlijke omwerking. ...

30 december 1938
De Reformatie
R. S.
46 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Parafrase van den Bijbel. Paraphrase Heilige Schrift. Paraphrase van den brief aan de Romeinen, door C. Vonk. — T. Wever, N. V., Franeker.De parafrase is een oud bedrijf.Bij de Grieken werd ze, als rh et o rise he parafrase, beoefend tn de rhetorensch ...

23 december 1938
De Reformatie
R. S.
2192 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Hebt U er al aan gedacht, dat voor het aanbrengen van een nieuwe abonnee U een premie kunt kiezen uit een uitgebreide boekenlijst ? De smaadheid van Christus. (Eén barer vormen.) Wanneer Gamaliels advies in den Joodschen Raad ...

24 juni 1938
De Reformatie
R. S.
1021 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het apostollscb programma. (Tegen het sadduceïsme) Toen Petrus in de formuleering van de taak van den te kiezen apostel een programma ontvouwde voor de propaganda van het evangelie van Jezus Christus in Jerusalem in de naaste toekomst, heeft hij ook wel aan de rich ...

17 juni 1938
De Reformatie
R. S.
880 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het apostolisch programma. (Tegen het farizeïsme.) We zien na het Pinksterfeest de apostelen telkens optreden als getuigen der opstanding desHeeren Jezus, Hand. 3:15, 4:33, 5:32, 13:31. Vóór het Pinksterfeest scliijnt Simon Pe ...

10 juni 1938
De Reformatie
R. S.
909 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Pinksterfeest — Oogstfeest. Het is niet toevallig on onverschillig, op wat dag liet was, dat de kerk van Christus, vervuld werd met den Heiligen Geest.. Het was de dag van het joodsche, het oudtestamentische pinksterfeest.Dat was een oogstfeest. Men diende d ...

3 juni 1938
De Reformatie
R. S.
806 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Petrus over Judas. Als Christus in de gemeente, die Hij bij Zijn hemelvaart achterliet in Jeruzalem, het oogenblik gekomen acht, om het geval-Judas en de daardoor ontstane vacature in den apostelkring aan de orde te stellen, dan doet Hij Simon bar-Jona de leiding n ...

20 mei 1938
De Reformatie
R. S.
956 woorden
van 6