GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

58 resultaten
Filteren
van 6
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Eisch van Gods Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. K. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. (I.)Onlangs is van de hand van den Utrechtschen hoogleeraar Dr A. M. Brouwer een boekje verschenen, dat bij het reorganisatie-debat en - werk in de Nederlandsch Hervormd ...

19 maart 1937
De Reformatie
R. S.
1555 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Eisch van Gods Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. Hl. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. (II.) In een besprelüng van Prof. B' r O' u w e r s geschrift over de kerkorganisatie dter eerste eeuw heeft Dl- Wi. H. v. d'. Pol in het „Alg. ...

26 maart 1937
De Reformatie
R. S.
2072 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Elsch van GrOds Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. JU. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. III, We hebben Dr Brouwer hooren zeggen, dat de voorstelling van de presbyteriaal-synodale kerkorde als „eisch van Gods Woord" alleen o ...

2 april 1937
De Reformatie
R. S.
1865 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Eisch van Gods Woord? Opmerkingen naar aanleiding van Prof. Dr A. M. Brouwer, De Kerkorganisatie der eerste eeuw en wij. IV. Een van de groote verscliillen tusschen E: r o u- wer en de Gereformeerden, misschien wel het grootste, is, dat hij een radicale schei ...

9 april 1937
De Reformatie
R. S.
1628 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Nieuwe meeningen inzake lijden en sterven. (VII.) Tenslotte komt de principiëele loochening van den naar Gen. 1—3 opgevatten zondeval voor den dag, óók door hetgeen Jaspers opmerkt over de schuld. Reeds uit wat hij zei over het recht, is duidelijk, dat zijn schuldb ...

14 mei 1937
De Reformatie
K. S.
R. S.
Dr J. VAN LONKHUYZEN.
4794 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen In den fiübel. I. Wat heeft Jezus bedoeld, toen Hij zeide: „... gij zult mijn getuigen zijn, zoo te Jeruzalemj als ih geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde", Hand. 1:8? De \Taag is belangrijk. Ind ...

13 oktober 1939
De Reformatie
R. S.
2022 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen In den Bijüei. II. Eigenlijk kunnen we het belangrijkste, wat we van liet getuigenbegrip der rabbijnen meedeelden, ook wel uit bet Nieuwe Testament afleiden.In de berichten over het proces van Jezus blijkt, dat voor d ...

20 oktober 1939
De Reformatie
R. S.
2096 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen [in den Bjjbel. III. De vraag naar de beteekenis van getuigen in den Bijbel is eigenlijk een vraag naar den zin deï typische verbinding „getuigen van Jezus Christus". Wat we totnogtoe schreven, maakt de baan vrij voor een be ...

27 oktober 1939
De Reformatie
R. S.
1864 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen in den Bijiiel. IV. En eigenlijk staaf het met de Johanneïsche geischriffcen niet zoo veel anders. Het is dezelMe zaak, dio daar van eeiii andere zijde benadetó wordt. Men zou "Johannes' spreekwijze tei-zake kunnen karakberi ...

3 november 1939
De Reformatie
R. S.
1198 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen in den Bpel. V. Ons rest nog de bespreking van de Openbaring des Heeren aan Johannes.• Uit vergelijking van het voorwooird en het slotwoord van dit boek blijkt, dat het boek op zicli zelf mag heeten: het getuigenis, dat Jezus Christus geeft. ...

10 november 1939
De Reformatie
R. S.
1224 woorden
van 6